website
strand
vaderKind

Disclaimer, Copyright, Responsible Disclosure

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Alle externe websites waarnaar vanuit deze website wordt verwezen, vallen buiten de verantwoordelijkheid van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

 

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Responsible Disclosure

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis werkt dagelijks met veel persoonlijke informatie. Deze informatie wordt opgeslagen en verwerkt in onze computersystemen. Het is onze taak om uw gegevens te beschermen. Wij nemen deze taak en uw privacy zeer serieus en hebben onze beveiliging hier op afgestemd. Toch kan het gebeuren dat er een zwakke plek in onze beveiliging voorkomt, bijvoorbeeld op onze website of in onze computersystemen. Indien u een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem constateert, verzoeken wij u vriendelijk dit (anoniem) aan ons te melden. Wij gaan direct op zoek naar een oplossing. Zo wordt voorkomen dat anderen misbruik maken van het lek.


Bij het vinden van een beveiligingsprobleem, vragen wij u om:
- Het lek zo spoedig mogelijk te melden via informatiebeveiliging@adrz.nl. Het is mogelijk om anoniem of onder pseudoniem te melden.
- Voldoende relevante informatie aan te leveren (IP-adressen, URL, schermopname(n), hoe het probleem kan worden gereproduceerd, enzovoorts).
- Het lek niet te misbruiken.
- Het lek niet te delen met andere partijen.
- De verkregen informatie direct te verwijderen.


Wat kunt u van ons verwachten:
- Er zullen geen juridische consequenties verbonden zijn aan uw melding mits u het lek niet misbruikt, niet deelt met andere partijen en de verkregen informatie direct verwijdert.
- Wij nemen zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 2 werkdagen) contact met u op na het ontvangen van uw melding.
- Wij lossen het lek zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 30 werkdagen) op en informeren u over de verwachte oplostijd.
- Indien wenselijk kan er na het oplossen van het lek een gecoördineerde publicatie plaatsvinden.


(Dit beleid is gebaseerd op de “Leidraad voor responsible disclosure”).