Rechten en plichten patiënt

Tijdens uw bezoek aan Adrz mag u een deskundige behandeling en goede zorg verwachten. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) vindt u een aantal rechten en plichten tussen patiënt en hulpverlener. Naast deze rechten en plichten is goed vertrouwen en goede samenwerking tussen u en een medewerker of specialist belangrijk om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Recht op informatie en toestemming

Over het algemeen mag een arts u niet behandelen zonder uw toestemming. Soms mag de arts die toestemming veronderstellen, bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn naar het ziekenhuis wordt gebracht en er direct gehandeld moet worden. Of als het gaat om eenvoudige handelingen die geen ingrijpende gevolgen hebben. Alleen wanneer u een bijzonder ingrijpende behandeling moet ondergaan, vraagt de hulpverlener uitdrukkelijk om uw toestemming. In overige gevallen gaat men ervanuit dat u stilzwijgend uw toestemming geeft.

U kunt beslissingen enkel nemen wanneer u goed geïnformeerd bent. Uw hulpverlener/medisch specialist moet u in begrijpelijke taal uitleg geven en van informatie voorzien. Hoeveel informatie u nodig heeft, kan verschillen. Dit hangt onder andere af van de ernst van uw aandoening en de risico’s die u loopt bij een onderzoek of behandeling.

In het ziekenhuis zijn naast alle gediplomeerde hulpverleners ook mensen werkzaam die in opleiding zijn, bijvoorbeeld voor verpleegkundige, laborant, OK-medewerker of medisch specialist. Het is dan ook mogelijk dat u tijdens uw zorg en behandeling te maken krijgt met leerlingen, stagiaires, coassistenten of andere zorgprofessionals in opleiding. Zij werken altijd onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van gediplomeerde professionals. Als u er bezwaar tegen heeft dat een leerling, stagiair of coassistent betrokken is bij uw verzorging en behandeling, laat dit dan gerust weten.

Recht op vrije artsenkeuze

U mag als patiënt kiezen wie u als hulpverlener wenst. Dit betekent ook dat u van hulpverlener kunt veranderen. In de praktijk is het echter niet altijd mogelijk om uw hulpverlener te kiezen. Uw keuze kan bijvoorbeeld beperkt worden door een wachtlijst of het werkgebied van de arts (bijvoorbeeld bij huisartsenzorg. In het ziekenhuis wordt u in spoedgevallen behandeld door de dienstdoende arts.

Recht op geheimhouding

Het recht op geheimhouding noemt men ook wel het beroepsgeheim of de zwijgplicht van de hulpverlener. Bij Adrz hebben alle medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat zij de plicht hebben te zwijgen over alles wat de patiënt vertelt of wat hij bij de uitoefening van zijn beroep waarneemt. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na overlijden van een patiënt van kracht.

Voor een goede behandeling is overleg en afstemming tussen hulpverleners erg belangrijk. Als u instemt met de behandeling, geeft u ook toestemming voor de uitwisseling van noodzakelijke gegevens onder betrokken hulpverleners, bijvoorbeeld informatie over uw medicijngebruik aan uw huisarts of apotheek.

Alle hulpverleners die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben een zwijgplicht tegenover buitenstaanders. Als u beslist niet wilt dat iemand anders dan uw behandelend specialist uw gegevens onder ogen krijgt, moet u dit vooraf duidelijk aan hem meedelen.

In bijzondere situaties moet de arts zijn zwijgplicht toch doorbreken, bijvoorbeeld ter bescherming van de volksgezondheid. Zo is een medisch specialist wettelijk verplicht om informatie door te geven aan de GGD bij signalering van een besmettelijke infectieziekte.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens kunnen van belang zijn voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of statistiek. Zonder uw toestemming mogen geen gegevens worden verstrekt, tenzij ze anoniem gemaakt zijn waardoor niemand weet dat het om uw gegevens gaat. In het kader van de betaling van zorg, is het ziekenhuis verplicht persoonsgegevens door te geven aan uw zorgverzekeraar. Op basis van wetgeving mogen zorgverzekeraars ook steekproefsgewijs controle doen in het ziekenhuis naar hun verzekerden, zonder dat u hier als patiënt over wordt geïnformeerd.

Opvragen van uw medisch dossier

Adrz houdt van iedere patiënt een medisch dossier bij. Dit is een wettelijke verplichting. In dit dossier staan gegevens over onder meer uw gezondheid, onderzoeksuitslagen, röntgenfoto’s, verwijsbrieven van uw huisarts of medisch specialist en informatie over behandelingen die u heeft gehad. Als patiënt heeft u recht om uw medisch dossier in te zien of er een kopie van te krijgen. Wij verlenen geen inzage of een kopie van uw medisch dossier aan uw partner, familielid of anderen. Tenzij u de betreffende persoon hiervoor gemachtigd heeft. Kijk voor meer informatie op de pagina Opvragen medisch dossier.

Plichten van de patiënt

Naast rechten heeft u als patiënt ook plichten. Zowel in de WGBO als in de Zorgverzekeringswet is een aantal algemene plichten vastgelegd:

  • U informeert de hulpverlener duidelijk en volledig.
  • Naar aanleiding van uw informatie kan de hulpverlener een goede diagnose stellen en u een deskundige behandeling geven.
  • U volgt binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op en werkt mee aan de afgesproken behandeling.
  • U betaalt de hulpverlener of de instelling waar de hulpverlener werkt.
  • U moet zich bij ieder bezoek aan het ziekenhuis kunnen identificeren met behulp van een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.
  • U bent verzekerd voor ziektekosten.

Meer informatie