website
vaderKind

Actueel

Borstkankerzorg

Het plan voor inrichting van een (provinciaal) centrum voor borstkankerzorg op de locatie Vlissingen komt naar de mening van de raad onvoldoende vlot van de grond. Er wordt wel gepraat en er is een conceptplan opgesteld, maar spijkers met koppen slaan blijkt lastig. Daarover is de raad verontrust en er is over het onderwerp diverse malen overlegd met de Raad van Bestuur. Die verwacht dat begin 2018 het centrum operationeel kan zijn. Aan de kwaliteit van de huidige borstkankerzorg twijfelt de raad niet, maar door een andere aanpak is nog betere zorgverlening binnen bereik. Het gaat er dan om dat de artsen en medewerkers vanuit verschillende disciplines hun activiteiten bundelen en samen met een patiënt aan de slag gaan. Deze zogenoemde multidisciplinaire benadering kan niet alleen sneller werken (de patiënt krijgt sneller te horen wat er aan de hand is), maar ook zorgvuldiger. Vanaf september wordt al viermaal per week spreekuur gehouden en vindt ook dagelijks multidisciplinair overleg plaats. De raad vindt dat ADRZ in deze voor een tien moet gaan.

 

Deltaplan noodzakelijk

In en ‘brandbrief’ aan de Raad van Bestuur pleit de raad voor snelle uitvoering van een soort deltaplan. Bedoeld om de taaie problemen met communicatie, onthaal, bejegening en organisatie daadwerkelijk en krachtig aan te pakken. De raad signaleert dat er, ondanks veel verbeteringen in het ziekenhuis, een aantal grote en kleine zaken niet goed gaan en daarvan ondervinden de patiënt de nadelige gevolgen. Denk aan wachttijden voor een consult of operatie, het maken van een afspraak, het plannen van meerdere afspraken op één dag, geen klantgerichte opstelling van medewerkers, maar ook tekortkomingen in bewegwijzering, inrichting, parkeergelegenheid. Aan het aanpakken moet een hogere urgentie worden gegeven. De Raad van Bestuurt heeft inmiddels een breed overleg belegd, waarop de cliëntenraad de noodzaak van een deltaplan toelichtte. In het najaar komt er een reactie.

 

Entree gebied locatie Goes

De Cliëntenraad gaf een ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over de nieuwe inrichting van het entreegebied locatie Goes. Afgelopen periode zijn er al verschillende aanpassingen uitgevoerd, zoals een nieuwe draaideur en een opener, aangenamer entreegebied. Het grote werk, waaronder uitbreiding en verbetering parkeerplaatsen en vernieuwing fietsenstallingen, moet in september beginnen. Het advies van de raad gaat over de toegang tot het ziekenhuis. Bedoeling is die autoluw te maken. Nu staat het bij de ingang vaak vol met auto’s , om mensen af te zetten en op te halen. Dat is voor voetgangers niet veilig. De raad vindt een veilige entree vanzelfsprekend, maar voor minder mobiele en oudere mensen is een goede oplossing gewenst. Ze moeten weersbestendig kunnen aankomen en vertrekken. Het betekent dat deze groep patiënten zo dicht mogelijk bij de draaideur gebracht en gehaald moet kunnen worden.

 

Psychiatrische zorg

Op initiatief van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) is een ingrijpende herschikking van de psychiatrische zorg uitgevoerd. Die is, wat de raad betreft, in een te snel tempo tot stand gebracht. Geconstateerd moet worden dat (landelijke) bezuinigingen en stijgende tekorten op de psychiatrische zorgverlening van het ziekenhuis een grote druk veroorzaakten om veranderingen door te voeren. De raad was onvoldoende bij de ontwikkelingen betrokken en het is niet gelukt daar verandering in te brengen. Hoe het ook zij, het ADRZ heeft nu vrijwel alle psychiatrische zorg overgeheveld naar Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Alleen de ziekenhuispsychiatrie is behouden. Bedoeling dat er een provinciebrede regeling komt voor de beschikbaarheid van een psychiater buiten de kantoortijden, dus vooral ’s avonds en in het weekeinde. Invulling kost tijd, omdat er een landelijk gebrek aan psychiaters is.

 

Reorganisatie communicatie

De wijze waarop het ADRZ met de buitenwereld communiceert kan en moet een stuk beter. De cliëntenraad is daarom blij met een reorganisatie van de afdeling communicatie en heeft daarover positief geadviseerd. Wel beseft de raad dat veranderingen op dit gebied niet van de ene op de andere dag zijn verwezenlijkt. Maar het begin is er. Er zijn enkele onderwerpen die met enige voorrang aangepakt moeten worden, zoals een verbetering van de website www.adrz.nl en het gebruik van sociale media. Communicatie omvat een breed scala. Zowel over actuele ontwikkelingen in het ziekenhuis als gerichte patiëntinformatie over medische onderwerpen. En ook allerlei praktische informatie. Wat kan er digitaal, wat moet nog op papier beschikbaar zijn? Is er een speciaal patiëntservicebureau nodig? De raad is betrokken bij het nieuwe beleidsplan waaraan de nieuwe afdeling communicatie werkt.

 

Samenwerking ziekenhuizen

Het werk van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland zit er op. Enkele jaren is geprobeerd de samenwerking in de zorg te verbeteren. Echt betekenende stappen zijn er niet gezet, zo moet vastgesteld worden. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg is fors gesaneerd, al komt dat vooral door landelijke ontwikkelingen. Voor de samenwerking in de eerste lijn (huisartsen, thuiszorg, zorgcentra) zijn enkele ideeën op tafel gelegd, die (nog) niet tot concrete stappen hebben geleid. Op het gebied van ICT is er vrijwel niets gebeurd. De meeste aandacht is uitgegaan naar uitbreiding van de samenwerking tussen de Zeeuwse ziekenhuizen, ADRZ en ZorgSaam. Dat is er niet van gekomen, omdat beide instellingen voor een andere richting kozen. Het ADRZ is overgenomen door Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en ZorgSaam kiest voor nauwe samenwerking met Vlaamse ziekenhuizen, meer bepaald met het Universitair Ziekenhuis Gent. De cliëntenraad constateert dat deze weg voor de inwoners van Midden- en Noord-Zeeland het beste toekomstperspectief biedt om zoveel mogelijk ziekenhuiszorg dichtbij huis te behouden.

 

Uitloop spreekuren

Aan de voorzitters van de medische vakgroepen vraagt de Cliëntenraad per brief aandacht voor het uitlopen van spreekuren, met als gevolg lang wachten voor de patiënt. Wachttijden van meer dan een half uur zijn helaas geen uitzondering. Er zijn artsen die altijd over tijd zijn. Op zich is enig wachten geen probleem; er kunnen omstandigheden zijn waardoor consulten niet altijd naadloos in elkaar overgaan. De dokter moet dat dan wel uitleggen aan de patiënt. Het gaat niet alleen om de ergernis over het lange wachten. Veel patiënten moeten als ze een afspraak in het ziekenhuis hebben, maatregelen treffen in de werk- of thuissituatie. Loopt die afspraak aanzienlijk uit, dan veroorzaakt dat problemen en stress. Zo’n patiënt is (terecht) ontevreden en zal het ADRZ niet gauw bij anderen aanbevelen. De raad is van mening dat een betere organisatie en planning voor verbeteringen kunnen zorgen. Echter, de belangrijkste rol in deze is weggelegd voor de artsen.

 

Voordracht NIAZ jaarprijs

Geef de patiënt een stem met de Patiënt Effectrapportage (PER). Onder dat motto is de door de raad opgezette PER door de Raad van Bestuur voorgedragen voor de eerste jaarprijs van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (Niaz). Deze instelling heeft de PER al eerder als beste praktijkvoorbeeld aangemerkt. Voor de jaarprijs kunnen zorginstellingen een spraakmakende activiteit voordragen, waarmee een vraagstuk wordt opgelost of aangepakt. Dankzij de PER krijgt het patiëntbelang tijdig en systematisch een inbreng in de beleidsontwikkeling en verbetertrajecten in het ziekenhuis. Veel plannen en veranderingen in een ziekenhuis worden ingegeven vanuit bedrijfskundige overwegingen (organisatie, financiën). Daar is niks mis mee, maar het gevolg hiervan kan wel zijn dat de patiëntbelangen ondergesneeuwd raken en niet of te laat worden meegenomen. De PER is inmiddels in het ADRZ volledig ingevoerd en veel andere ziekenhuizen en andere zorginstellingen hebben er belangstelling voor getoond. In november wordt bekend wie de jaarprijs wint.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.