website
vaderKind

Actueel

 

AANPASSING BEZOEKTIJDEN

De raad is positief gestemd over de aanpassing van de bezoektijden. Van meer naar minder, maar wel zodanig dat er voor bezoekers genoeg mogelijkheden overblijven. Het is volgens de raad een goede zaak dat de doorlopende bezoektijden zijn teruggedraaid. Die waren vooral uit oogpunt van rust voor de patiënten niet echt geweldig. Per slot van rekening ligt een patiënt in het ziekenhuis om zo snel mogelijk te herstellen en te kunnen vertrekken. Dat heeft voorrang boven een hele dag bezoek te ontvangen. Ook uit oogpunt van verzorging is het een verbetering.

 

Positief is ook dat voor de afdelingen Intensieve Zorg (IC) en Hartbewaking een proef wordt genomen met ruimere tijden, van driemaal een half uur naar driemaal één uur. Dat is zeker bezoekersvriendelijk. De raad hoopt dat deze proef kan worden omgezet in een definitieve regeling. Er is door de raad op aangedrongen meer aandacht te vragen voor filevorming aan bed, ofwel meer dan twee bezoekers per bed tegengaan. Zeker op meerpersoonskamers kan dat hinderlijk zijn.

 

BEGIN MET UITVOERING DELTAPLAN

De raad pleitte voor snelle uitvoering van een soort deltaplan. Bedoeld om de taaie problemen met communicatie, afspraken, wachttijden, onthaal, bejegening en organisatie krachtiger aan te pakken. De Raad van Bestuur heeft dit voortvarend opgepakt. Er zijn liefst 14 concrete plannen opgesteld die komende tijd de zogenoemde patiëntlogistiek moeten verbeteren.

 

Met die aanpak is de raad uiteraard blij. Ondanks veel positieve veranderingen die afgelopen jaar in het ziekenhuis plaatsgrepen, blijft een aantal grote en kleine zaken nog niet goed gaan en daarvan ondervinden de patiënt de nadelige gevolgen. De uitvoering van de acties moet in de loop van 2018 merk- en zichtbaar worden.

 

COMMUNICATIE VERNIEUWT

Een goede communicatie tussen ADRZ en de patiënten en bezoeker is onmisbaar. Daarom is de raad zeer ingenomen met uitbreiding en een bijna complete vernieuwing van de afdeling communicatie. Er is een hele wensenlijst van onderwerpen waarmee het ADRZ duidelijker naar de buitenwereld kan communiceren, met gebruikmaking van eigentijdse middelen.

 

Denk aan sociale media (ADRZ zit nu ook op facebook), een goed toegankelijke website, heldere informatie over aandoeningen en behandelingen, duidelijke bewegwijzering binnen en buiten, ook allerlei praktische informatie. Wat kan er digitaal, wat moet nog op papier beschikbaar zijn? Hoe informeert het ziekenhuis het beste de inwoners? De verwachtingen van de raad zijn hoog gespannen.

 

HERINRICHTING VOORTERREIN LOCATIE GOES

Het voorterrein van de locatie Goes is afgelopen maanden grondig op de schop genomen. Begin 2018 zijn de meeste werkzaamheden klaar; daarna moeten nog enkele punten op de i worden gezet. De buitenomgeving vanaf de ’s Gravenpolderseweg heeft een verfrissende uitstraling gekregen, met ruime en lichte fietsenstallingen, een wachtruimte met kleurige banken, veel groen blijvende heggen, een heringericht parkeerterrein, uitbreiding parkeerplaatsen en nog zo het een en ander.

 

Opvallend is het autoluwe entreegebied tot aan de voordeur. Auto’s (dus ook taxi’s) mogen daar niet meer komen (alleen nog in spoedsituaties). Er zijn kort parkeerplaatsen voor brengen en halen aangelegd en een wachtruimte geplaatst, waar ook rolstoelen staan. Voor mensen die minder mobiel zijn en in nu een stuk verder moeten lopen, is er assistentie beschikbaar. De entree moet hierdoor rustiger en veiliger worden.

De raad vindt een veilige entree vanzelfsprekend en is voorstander van een andere inrichting. Maar met name voor minder mobiele en oudere mensen is een goede oplossing gewenst. Een plan hiervoor heeft de Raad van Bestuur niet overgenomen. Afgesproken is dat studenten van de Hogeschool Zeeland in het voorjaar onderzoek doen naar de ervaringen met de nieuwe inrichting.

 

HUISREGELS VASTGESTELD

Onder het motto ‘wij heten u welkom in het ADRZ’ zijn huisregels afgesproken, die gelden voor patiënten, bezoekers en medewerkers – kortom, voor een ieder die zich in het ziekenhuis bevindt. De raad stemt van harte in met het vaststellen van deze spelregels. Op het eerste gezicht lijkt dat niet zo op een  hartelijk welkom, maar in de praktijk blijkt het nuttig te zijn om duidelijkheid te bieden over wat er wel en niet kan in het ziekenhuis.

De spelregels zijn bedoeld om een gastvrije omgeving voor patiënten en bezoekers en een aangename werkplek voor de medewerkers te bevorderen. Ze geven aan wat de patiënten en bezoekers van het ADRZ mogen verwachten en omgekeerd wat het ziekenhuis mag verwachten van de cliënten. Meestal gaat het allemaal vanzelf, zonder nadrukkelijk aan  regels te herinneren. Soms is het handig naar spelregels te kunnen verwijzen. 

 

INVOEREN TIP TOP FLOP KAARTEN

De TIP kaarten waarop patiënten en bezoekers op- en aanmerking kunnen maken, verdwijnen. Ze werden nog maar in beperkte mate ingevuld. In plaats daarvan komen er op de afdelingen tip top flopkaarten. De raad bracht hierover een positief advies uit. Het geven van tips blijft mogelijk, maar aan de nieuwe kaart zijn ook de mogelijkheid voor het geven van een compliment (top) en van kritiek (flop) toegevoegd.

 

Met mijn mening gebeurt toch niks – dat is nogal eens te horen. Die opvatting klopt niet. Er zijn afspraken gemaakt over registratie van de inhoud op de kaarten en van de verbeteracties die hieruit voortvloeien. Dat gebeurt per afdeling. De raad wordt geïnformeerd over wat er op de kaarten gemeld wordt.

 

INZAGE IN PATIËNTDOSSIER

In een brief aan de Raad van Bestuur vraagt de raad inzicht in het beleid bij ADRZ voor het opvragen van een patiëntdossier. In beginsel kan elke patiënt dat opvragen. Onderzocht wordt nog of hiervoor kosten in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld net zoals voor röntgenfoto’s een vergoeding gevraagd wordt). De raad heeft ook duidelijkheidgevraagd over het opvragen van medische dossiers door derden. Uitgangspunt moet zijn dat dit niet mogelijk is. De zorgverzekeraar heeft alleen onder bijzondere omstandigheden recht op inzage in een deel van het dossier. Dit is vastgelegd in een landelijke regeling.

 

Het ADRZ heeft een protocol gemaakt voor inzage van de patiënt voor inzage van zijn medisch dossier. Hierin is ook de inzage geregeld in een aantal bijzondere gevallen, zoals ouders voor kinderen, advocaat ingeval van mogelijke claim. Uitgangspunt is dan dat nadrukkelijk toestemming van de patiënt vereist is.

 

ZORG OVER PSYCHIATRISCHE ZORG

De raad is bezorgd over de gevolgen van de ingrijpende herschikking van de psychiatrische zorg in Zeeland. Dat gebeurde mede onder druk van  (landelijke) bezuinigingen. Ook zorgden stijgende tekorten op de psychiatrische zorgverlening  van het ziekenhuis een grote druk om veranderingen door te voeren. Op zich onderkent de raad dat er maatregelen noodzakelijk waren, zoals onder meer sluiting van de psychiatrische afdeling (Paaz) in de locatie Vlissingen.

 

Echter, het landelijke tekort aan psychiaters zorgt ervoor dat de herschikking nog steeds niet volledig en goed kan worden afgerond. Samen met de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Emergis en de afdeling psychiatrie van Erasmus Medisch Centrum probeert ADRZ nieuwe ziekenhuispsychiaters aan te trekken, maar dat loopt niet van een leien dakje. Daardoor is het noodzakelijk de spoedeisende psychiatrische zorg voor de hele provincie in Goes te concentreren.