website
vaderKind

Eerste kwartaaloverzicht

OVERZICHT 1E KWARTAAL 2014 CLIËNTENRAAD ADRZ

 

Over de raad zelve

De Cliëntenraad nam afscheid van vice-voorzitter Leo Rentmeester, die zijn functie na een lange reeks jaren neerlegde. Er werd een procedure in gang gezet voor het werven van twee nieuwe leden (er stond nog een vacature). Op advies van de selectiecommissie werd Jan van Loon uit Vlissingen bij de Raad van Bestuur (RvB) voorgedragen als nieuw lid. De tweede vacature blijft vooralsnog open.

Samen met de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) gaat de raad aan de slag met betere vormgeving van de patiëntenparticipatie. Er wordt een werkgroep opgericht, waarin ook een afgevaardigde namens de medische stafvereniging zitting neemt. De raad is betrokken bij het opstellen van een protocol voor zorg aan verstandelijk gehandicapten. Patiëntenorganisatie Klaverblad coördineert dit.

Aan de Raad van Toezicht (RvT) werd meer informatie gevraagd over het doen en laten van de toezichthouders. Het is voor de cliëntenraad lastig zich een oordeel te kunnen vormen over het functioneren van de RvT als er onvoldoende inzicht in de werkzaamheden en beleidsopvattingen bestaat.

Er werd een positief advies uitgebracht over herbenoeming van de voorzitter van de RvT, W. van Montfrans-Hartman en vice-voorzitter M. Wolf. A. Harwijne trad terug als lid van de RvT, zodat er een vacature is ontstaan. Het gaat om het lid dat de cliëntenraad mag voordragen. Een procedure om in de opvolging te voorzien is in gang gezet (inmiddels is een tweede vacature in de RvT ontstaan, die tegelijk wordt ingevuld).

De raad nodigde de collega-cliëntenraden in zuidwest Nederland uit voor overleg teneinde de contacten te verbeteren. Er komen vele en grote veranderingen in de ziekenhuiszorg op de raadsleden af. Daarbij zijn de positie en belangen van de patiënten nadrukkelijk in het geding. De raden van Franciscus (Roozendaal), Lievensberg (Bergen op Zoom), Van Weel/Bethesda (Dirksland) en ZorgSaam (Terneuzen) reageerden positief. De bijeenkomst vindt in mei plaats.

De raad was aanwezig tijdens de open dag in de zorg op 15 maart. Zowel in Goes als in Vlissingen werd een stand ingericht. Op die dag verscheen ook een nieuwe brochure met algemene informatie over de cliëntenraad. Met instemming nam de raad kennis van een handzame brochure over de kosten van behandeling in het ziekenhuis. Al eerder vroeg de raad aan de RvB hierover pro-actief te informeren, ook al is het financiële verhaal niet de eerste verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. De brochure is in samenwerking gemaakt door ADRZ, ZorgSaam en Klaverblad.

De leden John Jansen, Ria de la Haye, Jan Sanders en Ko Weber waren betrokken bij het project Gastvrijheid met sterren. Het ADRZ heeft er nu drie en alles wordt in het werk gesteld er dit jaar een aan toe te kunnen voegen.

De raad vergaderde 20 januari en 27 februari; op 20 januari ook met de RvB. Het dagelijks bestuur sprak met de RvB op 9 januari en 20 februari. Met de Ondernemingsraad werd 27 februari overlegd. Ank Buizer vergaderde 27 maart met de VAR; een delegatie overlegde 21 januari met het bestuur van de medische stafvereniging. Rinus Antonisse en Ank Buizer spraken met Bas Rikken, de projectleider verbetering contact ADRZ en huisartsen. Jan Sanders liep mee met veiligheidsronde in de locatie Middelburg en de verpleegafdeling en geriatrie te Vlissingen.

 

Advisering

Een ongevraagd advies is aan de RvB aangereikt over noodzakelijke vernieuwing van het geboortecentrum in Goes. De raad vindt dat uitvoering te lang op zich laat wachten. Gewezen is op goede ontwikkelingen elders (Bergen op Zoom, Terneuzen), die ADRZ op fikse achterstand zetten. De RvB erkent dat er moet worden aangepakt. Voor de zomer moet een besluit over vernieuwing vallen.

De raad bracht een positief advies uit over een ingrijpende reorganisatie van de dienst Financiën en Controle. Als de boekhouding niet op orde is, schaadt dat volgens de raad ook de patiëntenbelangen. Denk aan in rekening stellen, ruimte voor investeringen in mensen, stenen en apparatuur.

De raad adviseerde positief over de wat vertraagde begroting 2014. Die is nieuw van opzet en loopt per kwartaal. Er is voorzien in een positief resultaat. Ondanks de algemene bezuinigingsopdracht van 10% heeft de cliëntenraad een hogere eigen begroting gevraagd en gekregen. Dat is nodig om de rad beter te kunnen profileren. Inhoudelijk is een reeks vragen gesteld, onder meer over beleidsplan, nazorg bij ontslag patiënt uit ziekenhuis en contact huisartsen.

Een negatief advies werd gegeven over het idee om rode en groene kaarten te gebruiken ter verbetering van de patiënttevredenheid. Het systeem wordt toegepast in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. De raad stelt dat er meer na- dan voordelen aan kleven. Kwaliteit van zorg is van heel andere orde dan een partijtje voetbal.

 

Bouwplannen en beleidsvisie

De raad besprak met de RvB de voortgang van plannen voor huisvesting.Het plan voor een nieuw ziekenhuis in de Mortiere bij Middelburg (en sluiting van de locatie Vlissingen) is opnieuw bekeken en beoordeeld op basis van de jongste inzichten in de ontwikkeling van de ziekenhuiszorg, een doelmatige planning en de financiële mogelijkheden.

Gebleken is dat de beste keus neerkomt op het verrichten van een groot deel van de productie in Goes. De verdeling van planbare zorg in de Mortiere en acute en complexe zorg in Goes komt dan te vervallen. Voor de Mortiere wordt uitgegaan van poliklinische voorzieningen voor alle specialismen, twee operatiekamers en een aantal klinische bedden. De locatie Goes krijgt een grondige opknapbeurt en later, 2017, een volledige renovatie.

De raad stelde vast dat de voorgenomen verdeling van de zorg afwijkt van hetgeen destijds is afgesproken. Dat zal niet op begrip van een ieder kunnen rekenen, zeker niet bij de inwoners van Walcheren. Tegelijk moet worden geconstateerd dat ‘zekerheden’ van enkele jaren geleden zijn vervangen door ‘onzekerheden’ van heden. Wel is het zo dat in de aangepaste opzet circa 90% van de Walcherenaren in de nieuwbouw Mortiere kan worden behandeld. De raad beklemtoont dat gezorgd moet worden voor goede communicatie als de plannen richting besluitvorming gaan. Als de burgers goed geïnformeerd worden zal het overgrote deel onderkennen dat veranderingen niet genegeerd kunnen worden.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe beleidsvisie van het ADRZ. De raad wordt daarbij betrokken. Wij vinden dat nagegaan moet worden hoe ook de burgers van Midden- en Noord-Zeeland hierbij een inbreng kunnen geven, bijvoorbeeld door een of meer bijeenkomsten te beleggen.

 

Cardiologie

Met de Raad van Bestuur besprak de raad de ontwikkelingen in de cardiologische zorg. Het bleek dat er een grote achterstand was van niet (tijdig) geziene patiënten, die door de nieuw aangetreden cardiologen met kunst en vliegwerk moest worden weggewerkt. Dat drukte een stempel op de start van de nieuwe vakgroep. Door het aantrekken van enkele waarnemers werd de druk van de ketel gehaald. Eind maart vond visitatie plaats door de Nederlandse Vereniging van Cardiologen.

De raad legde aan de RvB het besluit van de vakgroep voor om patiënten niet meer automatisch te verwijzen naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Aangegeven is dat de vakgroep nauw samenwerkt in een hartteam met de cardiologen van het Amphiaziekenhuis in Breda. Patiënten zijn en blijven vrij te kiezen. Degenen die dat willen kunnen in het UZA behandeld worden.

 

Kwaliteit en veiligheid:

De raad sprak met medewerkers van het bureau Kwaliteit & Veiligheid over de actuele stand van zaken. Als vijf grootste risicogebieden van het tweede halfjaar 2013 werden genoemd: medicatieveiligheid, operatief proces, kwetsbare ouderen, medische technologieën, hygiëne en infectiemaatregelen. Hiervoor zijn verbeterprogramma’s in gang gezet. Er zijn flinke stappen gezet met meer bewustwording bij de medewerkers. De deskundigheid groeit door deelname aan e-learning programma’s en de bijbehorende toetsen.

Een delegatie van de raad, John Jansen, Ank Buizer en Rinus Antonisse, sprak met de auditoren van het NIAZ tijdens de audit voor het veiligheid managementsysteem. Wij gaven de visie en inzet van de cliëntenraad weer in het accreditatieproces. Secretaris Rinus Antonisse vertegenwoordigde de raad in de zogeheten Tasforce, die de werkzaamheden voortvloeiende uit de accreditatie VMS zorg en het verscherpte toezicht coördineert.

 

Reumatologische zorg

De raad nam verontrust kennis van berichten over de oprichting van een zelfstandig behandelcentrum door de reumatologen in zuidwest Nederland. Zij vormen daartoe per 1 juli 2014 een stichting. De betrokken medici willen liever kleinschalig werken dan in een groter ziekenhuis. Bovendien ontstaat een sterkere groep. Ze denken dat dit ook het beste is voor de patiënten.

Voor de raad staat vast dat er voor de patiënten in Zeeland geen verslechtering mag optreden; niet in medisch (kwaliteit), niet in logistiek (toegankelijkheid) en niet in financieel (niet duurder) opzicht. Er wordt contact opgenomen met de reumatologen van het ADRZ om duidelijkheid te krijgen over de plannen en gevolgen.

 

Sterftecijfers

Ziekenhuizen moeten ingaande 1 maart 2014 op hun website verplicht melden hoeveel patiënten in de instelling zijn overleden. Het gaat om de gemiddelde sterftecijfers en de cijfers per patiënt- of diagnosegroep. De raad heeft bij de RvB erop aangedrongen de gegevens inzichtelijk te presenteren en te voorzien van een heldere, begrijpelijke toelichting.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.