website
vaderKind

Tweede kwartaaloverzicht

OVERZICHT 2E KWARTAAL 2014 CLIËNTENRAAD ADRZ

 
Over de raad zelve

De Raad van Bestuur (RvB) benoemde op voordracht van de Cliëntenraad (CR) Jan van Loon uit Vlissingen tot nieuw lid van de raad. Er staat nog een vacature open. Besloten is daar op de website aandacht aan te besteden.

Het dagelijks bestuur nam deel aan overleg tussen de RvB en patiëntenorganisatie het Klaverblad. Gesprekken zijn gevoerd met afdelingshoofd Tim Wouters van de psychiatrische afdeling, Rachel Perquin, vertrouwenspersoon geestelijke gezondheidszorg, leden van de klachtencommissie en de klachtenfunctionarissen.

Reguliere vergaderingen zijn gehouden op 14 april, 19 mei en 23 juni. Op 14 april werd tevens overlegd met de RvB en een delegatie van de toezichthouders. Het dagelijks bestuur sprak 12 mei en 17 juni met de RvB. Raadsleden waren 24 april aanwezig bij het eerste overleg voor interne belanghebbenden. Belangrijkste onderwerp was een presentatie over de toekomstige ontwikkelingen bij het ADRZ, als aanloop naar een nieuw beleidsplan. De raad vergaderde 20 mei met het bestuur van de vereniging medische staf. Gevraagd is om inspraak in het nieuwe medisch beleidsplan en er is gesproken over de nieuwe positie van de medisch specialisten in de ziekenhuizen vanaf 2015. Rinus Antonisse nam deel aan de veiligheidsronde op de afdelingen neurologie en longgeneeskunde in Goes.

Het dagelijks bestuur treedt op als selectiecommissie voor een nieuw lid van de RvT. De CR doet hiervoor in juli een bindende voordracht.

 

Adviezen

De RvB vroeg om adviezen over de verzelfstandiging van de specialismen reumatologie en kaakchirurgie. In beide gevallen constateerde de raad dat aan de economische en personele consequenties veel aandacht is besteed, maar dat de gevolgen voor de patiënt niet in kaart gebracht zijn. Denk aan zaken als spreekuren, behandelmogelijkheden, aantal locaties, en dergelijke. De CR pleit dan ook voor een patiënt effectrapportage wanneer veranderingen op het gebied van medische specialismen aan de orde zijn. Zo’n PER brengt duidelijk in beeld of de patiëntenbelangen afdoende gewaarborgd zijn. Er is een positief advies uitgebracht over reorganisatie van het bureau bestuursondersteuning.

 

Bestevaer

Een delegatie van de raad overlegt periodiek met de directeur van facilitair bedrijf Bestevaer en de manager facilitaire zaken. Begin april is gesproken over de plannen voor opfrisbeurten in de locaties Goes en Vlissingen, de nieuwe inrichting van de centrale hal te Goes en de proef met een andere opzet van dienstverlening aan patiënten.

 

Bouwzaken

Veel aandacht is besteed aan het plan voor nieuwbouw van het ADRZ op Walcheren. Er is sprake van voortdurend verschuivende panelen. De actuele veranderingen in de zorg noopten tot ingrijpende aanpassing van het plan voor een ziekenhuis in de Mortiere. De raad houdt eraan vast dat er in elk geval een volledige poliklinische voorziening , enkele operatiekamers en dagbehandeling moeten worden verwezenlijkt. Ruim 80% van de patiënten uit Walcheren kan hier terecht.

Dat de gemeenteraad van Vlissingen vasthoudt aan de locatie Koudekerkseweg stuit op onbegrip bij de CR. Eén en andermaal is in de achterliggende jaren aangetoond dat dit geen haalbare kaart is. Als bouw in de Mortiere niet snel gerealiseerd kan worden, moet naar een andere plek in Middelburg worden uitgekeken. Uitgangspunten: makkelijk toegankelijk en snel beschikbaar.

De raad vroeg aandacht voor de parkeersituatie als aan de voorkant van het gebouw in Goes een nieuw operatiekamercomplex wordt gebouwd. Daardoor gaan plaatsen verloren. De RvB werkt aan een parkeerplan. Andermaal is aangedrongen op een spoedige realisering van een nieuw geboortecentrum in Goes. Ook is aanpassing van de entree en centrale hal aldaar zeer gewenst.

 

Cardiologie

Overlegd werd met het afdelingshoofd cardiologie over de ontwikkelingen die september 2013 in gang zijn gezet door het aantreden van een nieuwe vakgroep cardiologie. Duidelijk is dat vooral de planning van afspraken nog altijd een kwetsbaar onderdeel is. Wel zijn er duidelijk verbeteringen te signaleren. Nochtans zijn de toegangstijd (snel afspraak maken), de telefonische bereikbaarheid en het maken van afspraken op langere termijn nog niet zoals het moet zijn. De nieuwe cardiologen raken meer ingewerkt en een  bestand van circa 3000 patiënten die onder de oude vakgroep opgeroepen hadden moeten worden, is weggewerkt.

 

Digitale leestafel

Het dagelijks bestuur van de raad nam kennis van een presentatie over inzet van digitale leestafels in de wachtruimten van de poliklinieken (en mogelijk ook op andere plekken). Onder het motto ‘wachten wordt een belevenis’ heeft KwS Touch een infotainment-tafel ontwikkeld, waar patiënten tijdens wachten op schermen zowel informatie als ontspanning kunnen oproepen. De RvB heeft toegezegd dit nader te bekijken.

 

Klachten

Het aantal klachten dat over het ADRZ wordt ingediend noemt de CR zorgwekkend. Stijging van klachten over de ziekenhuiszorg is een landelijke trend, maar is in het ADRZ hoger dan het gemiddelde. De organisatie reageert traag op gewenste veranderingen die uit klachten voortvloeien. Het functioneren van de organisatie is trouwens de rode draad door de klachten 2013. De CR heeft de RvB gevraagd te zorgen voor een betere klachtenafhandeling. Ook van de medische vakgroepen mag in dit kader een extra inspanning worden gevergd.

Op initiatief van de CR zijn half augustus 2012 zogenoemde TIP kaarten ingevoerd. Ze zijn overal in het ziekenhuis te vinden. Patiënten en bezoekers kunnen hierop tips, ideeën en wensen over patiëntveiligheid en behandeling schrijven. In 2013 zijn 192 ingevulde kaarten ontvangen. De meeste hadden betrekking op de inrichting, bewegwijzering en organisatie van werkzaamheden (vooral ook planning). De CR wil dat invullers van een TIP kaart beter zicht krijgen op wat er met hun opmerkingen gebeurt (bijvoorbeeld via de website en een brief). Ook moet duidelijk worden of en wat er met de tips gebeurt.

 

Klaverblad

De CR is als toehoorder vertegenwoordigd in de klankbordgroep ziekenhuizen van patiëntenorganisatie Het Klaverblad. Het functioneren van deze groep was onderwerp van gesprek. Vraag is in hoeverre de groep representatief is en over voldoende kennis en inzicht kan beschikken om zinvolle adviezen te kunnen geven. De CR ADRZ vraagt zich bovendien af of een aparte klankbordgroep naast de cliëntenraden wel zin heeft. Eind juni is door de klankbordgroep besloten de activiteiten te beëindigen. Het Klaverblad blijft wel betrokken bij de ziekenhuizen. Wel moet rekening worden gehouden met een andere invulling door het volledig wegvallen van provinciale subsidie vanaf 2015.

 

Kwaliteit en veiligheid

De CR is verheugd over het behalen van de accreditatie van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg. Hierdoor hebben kwaliteit en veiligheid in het ADRZ een noodzakelijke fikse oppepper gekregen. Het is nu zaak de verbeteringen vast te houden en te verfijnen. De aangekondigde regieraad kwaliteit en veiligheid is daartoe een belangrijke stap. De CR vindt dat het ziekenhuis zo snel mogelijk op moet gaan voor een volgende accreditatie (NIAZ 2.4).

Eveneens verheugd is de raad over het opheffen van het verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vastgesteld is dat gesignaleerde tekortkomingen zijn aangepakt. Patiënten kunnen vertrouwen hebben in de veiligheid van zorg in het ADRZ. Mét de IGZ is de raad van oordeel dat weliswaar grote stappen zijn gezet ter verbetering, maar dat desondanks nog grote inspanningen nodig zijn om de resultaten vast te houden, te bestendigen en te borgen. Ook hier ligt een taak voor de nieuwe regieraad.

 

Werkgroepen

De CR neemt deel aan de werkgroep patiëntenparticipatie. De onderzoekt de diverse mogelijkheden om de patiënt meer te betrekken bij zijn behandeling. Patiënten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van hun eigen zorgproces. Actieve betrokkenheid is ook een eis van de IGZ. De werkgroep moet aanbevelingen doen over de wijze waarop in het ADRZ de participatie beter gestalte kan krijgen. Er wordt onder meer gekeken naar patiënteninformatie, gedragsregels voor patiënten en bezoekers, keurmerken, communicatie en gerichte aandacht voor veiligheidsthema’s.

Eind juni werd in Middelburg een protocol gepresenteerd over de wijze waarop de ziekenhuizen moeten omgaan met patiënten die een verstandelijke beperking hebben. De CR was vertegenwoordigd in de werkgroep van Het Klaverblad, die in korte tijd een provinciebreed gedragen protocol, gesteund door ziekenhuizen en instellingen, samenstelde. Het is nu zaak dat dit protocol een positieve landing krijgt.

 

Samenwerking

Op 20 mei vergaderden in Goes voor het eerst vertegenwoordigers van de cliëntenraden ziekenhuizen in Zuidwest Nederland: ADRZ,  Franciscus (Roosendaal), Lievensberg (Bergen op Zoom), Van Weel-Bethesda (Dirksland) en ZorgSaam (Terneuzen). Rinus van Riel, raad van bestuur ai ADRZ, gaf zijn visie op de toekomst van de regionale ziekenhuizen en de positie van de patiënt. Daarnaast is informatie uitgewisseld over werkwijzen. In het najaar wordt bekeken of een vervolg nuttig is.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.