website
vaderKind

Vierde kwartaaloverzicht

OVERZICHT 4e KWARTAAL 2016 CLIËNTENRAAD ADRZ

 

Algemeen

In het vierde kwartaal besteedde de Cliëntenraad ADRZ (CR) veel tijd aan het opstellen van een advies aan de Raad van Bestuur over het tekenen van een verklaring over voorgenomen samenwerking met ziekenhuis ZorgSaam (ZS, Terneuzen) en Erasmus Medisch Centrum (EMC, Rotterdam). Wij onderschrijven de wens tot samenwerking, maar stellen voorop dat de belangen van de inwoners van Midden- en Noord-Zeeland daardoor niet mogen worden geschaad. Op ons verzoek stelde de Raad van Bestuur drie werkgroepen in (waarin twee leden van de raad zitting namen) om de drie projecten  die als eerste voor samenwerking in aanmerking kunnen komen, te onderwerpen aan een Patiënt Effect Rapportage (PER). De bevindingen van de werkgroepen namen wij mee in ons advies.

 

Aan het slot van het laatste kwartaal vond een voor het ziekenhuis zeer heuglijke gebeurtenis plaats. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (Niaz) verleende het ziekenhuis een ziekenhuisbrede accreditatie. Het bewijs dat ADRZ de zorgprocessen op orde heeft en dat kwaliteit en veiligheid prima gewaarborgd zijn. Begin oktober hield een team deskundigen van het Niaz een week lang een audit in de locaties van het ziekenhuis. Verrassend snel kwam er witte rook. De cliëntenraad droeg bij aan het succes: de ontwikkeling van de PER is door het Niaz bestempeld als best practice, dat landelijk navolging verdient. Daar zijn we best trots op.

 

Over de raad zelve

De raad vergaderde 31 oktober en 12 december. Agendapunten waren onder meer samenwerking ziekenhuizen, werkplan CR voor 2017, seniorvriendelijk ziekenhuis, werkgroep sociale media, aanpassing klachtenreglement, profiel raadsgriffier, wijzigingen huisvesting locatie Goes. Op 12 december werd ook vergaderd met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Voornaamste gespreksonderwerpen waren de samenwerking ziekenhuizen en de voortgang overname ADRZ door EMC. In de vergadering van 12 december kozen de raadsleden bij acclamatie Theo van Campen uit Goes tot nieuwe voorzitter. Hij volgt per 1 januari 2017 John Jansen op, die sinds de vorming van de CR in 2010 de voorzittershamer hanteerde en niet herkiesbaar is. Ook afgetreden is het raadslid Yolanda de Haes-Bloemen, eveneens vanaf 2010 lid. De raad is het tweetal zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid. De CR droeg op aanbeveling van de sollicitatiecommissie  Myra Latuheru-Eversdijk uit Middelburg bij de Raad van Bestuur voor als nieuw lid. Er blijft nog een vacature openstaan.

 

Het dagelijks bestuur vergaderde tweemaal over lopende zaken. Met de Raad van Bestuur werd tweemaal overlegd. Er vond een kennismakingsgesprek plaats met de beoogde voorzitter van de Raad van Commissarissen (die raad komt er als de overname door EMC een feit is). Leden van de CR namen deel aan vergaderingen van de werkgroep patiëntparticipatie, de stuurgroep huisvesting, de klachtencommissie en een veiligheidsdialoog. Voor de zogenoemde kernstaf (medisch specialisten) hielden raadsleden presentaties over omgaan met de patiënt en de PER. Over die PER werden inleidingen gehouden in het Amphia ziekenhuis (Breda) en VU medisch centrum (Amsterdam).

 

In wisselende samenstelling spraken delegaties van de CR met Olaf Timmermans, lid Raad van Toezicht, de managers facilitaire dienstverlening en kwaliteit & veiligheid en – over de Afspraakcentrale –  de managers poliklinieken. Ook vond overleg met het bestuur van de Vereniging Medisch Specialisten plaats. In locatie Vlissingen is een nieuw systeem van maaltijdverstrekking ingevoerd, CuliSteam. Raadsleden gingen proeven en constateerden dat sprake is van smakelijke en voedzame maaltijden. Bij de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris is de wens neergelegd om een raadsgriffier te kunnen aanstellen. Het gaat om professionele ondersteuning van de werkzaamheden van de CR, waaronder voorbereiding en uitvoering van beleidszaken. De huidige secretaris vervult als vrijwilliger momenteel die (vele) taken. Bij diens aftreden valt er een gat. Uit oogpunt van continuïteit, tijdsbeslag en kwaliteit geniet daarom een vaste functionaris de voorkeur. Het overleg is nog niet afgerond.  

 

Adviezen en aanbevelingen voor Raad van Bestuur

De raad onthield zich van een advies over de herinrichting van de locatie Vlissingen, meer bepaald over de opzet van de nieuwe werkwijze en organisatie. De adviesaanvraag werd in een te laat stadium voorgelegd, zodat een advies van de CR als mosterd na de maaltijd zou komen. De Raad van Bestuur is gevraagd dit in de toekomst te voorkomen. Een positief advies werd uitgebracht over de ontwerpbegroting voor 2017, die voorziet in een positief resultaat. Met waardering stelde de CR vast dat het kortelings nog noodlijdende ADRZ in snel tempo de weg naar een financieel (kern)gezonde organisatie heeft weten te vinden. Dat heeft een positieve uitstraling.

 

Het ligt in de bedoeling dat de Raden van Bestuur van ADRZ, ZS en EMC een verklaring inzake samenwerking tekenen. Daarover is, overeenkomstig de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling, advies aan de CR gevraagd. Na ampel beraad en rekening houdend met de uitkomsten van drie Patiënt Effect Rapportages besloot de raad nog geen advies te geven. Belangrijkste reden: in de conceptverklaring wordt niet aangegeven wat de gevolgen zijn voor de patiënten van het ADRZ, ofwel de inwoners van Midden- en Noord-Zeeland.

 

Voor de CR staat centraal de vraag: wordt de patiënt hier beter van?  Daarop moet eerst antwoord komen. Op zich onderschrijft de raad het streven om door samenwerking faciliteiten zo goed mogelijk te benutten. Maar met name voor medisch gerelateerde onderwerpen moet op basis van feiten en argumenten duidelijk zijn dat patiënten uit het verzorgingsgebied van ADRZ er voordeel bij hebben. Er mag geen koehandel met klandizie van patiënten plaats vinden. De raad betreurt het dat ziekenhuis ZS het niet nodig oordeelde om ook, vanuit hun patiëntbelang, PERs uit te voeren. Wel heeft de vicevoorzitter van de CR uitleg gegeven aan de Cliëntenraad ZS over toepassing van het instrument PER.

 

Door de bouw van een nieuw operatiekamercomplex in Goes en de verbouw in Vlissingen worden tijdelijk extra operaties uitgevoerd in de Victoriakliniek te Zierikzee. In een brief aan de Raad van Bestuur vroeg de CR aandacht voor actiepunten als bewegwijzering en informatievoorziening, regeling van de nazorg, zorgen voor een aanspreekpunt.

 

Andermaal werden tegenover de Raad van Bestuur en de Vereniging Medisch Specialisten zorgen geuit over de gang van zaken bij de (provinciebrede) vakgroep oogheelkunde. Aangedrongen is op behoud van subspecialismen (denk aan kinderoogheelkunde, netvliesproblemen, glaucoom en oogleden) op zoveel mogelijk locaties. Ook moet de telefonische bereikbaarheid van de polikliniek oogheelkunde snel verbeteren. Mensen hebben soms grote moeite een afspraak te maken, hetgeen veel ergernis oproept.

Aan de Raad van Bestuur is gevraagd om duidelijkheid te scheppen over het hoofdbehandelaarschap van een patiënt. Daarover bestaat vaak onduidelijkheid. Daardoor weet de patiënt niet wie het (medisch) aanspreekpunt is. De Cr acht duidelijke communicatie aan de patiënt (en familie) zeer wenselijk.

 

Klachten

Door invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet het klachtenreglement worden aangepast. Er komt een verplichte landelijke geschillencommissie. De CR is voor behoud van de huidige onafhankelijke klachtencommissie. Aangedrongen is op een betere interne procedure ter afhandeling van klachten. De raad is blij met aanpassing van het hoofdstuk Geef uw mening op de website. Er zijn nu verschillende mogelijkheden om iets te melden. Dat kan een klacht zijn, maar ook een suggestie, tip of compliment. Klachtenfunctionaris Wilma Verschoor en secretaris Annet de Smidt van de klachtencommissie lichtten de veranderingen aan de raad toe.

 

Seniorvriendelijk ziekenhuis

Het ADRZ wil in 2017 opgaan voor het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. Met het oog daarop heeft de CR een werkgroep gevormd, die zich in het bijzonder richt op de ervaringen en wensen van de ouderen zelf. Onder meer is de Raad van Bestuur gevraagd onder oudere bezoekers van locatie Vlissingen een mini-enquête te houden over hun ervaringen met de veranderingen (onder meer aanmelding, bewegwijzering). Ook zullen leden van de raad met enkele ouderen een ronde maken door de locaties, mede om knelpunten te inventariseren.

Leden van de raad namen deel aan een gesprek van de Raad van Bestuur met een vertegenwoordiging van het bondenberaad Groot Goes, een samenwerkingsverband van ouderenorganisaties. Centraal stond de invoering van een nieuw systeem voor aanmelden en (herhaal)afspraken maken en de problemen die patiënten ermee ondervinden. Het overleg leidde tot de afspraak op regelmatige basis met elkaar van gedachten te wisselen. Dit kan nuttig zijn voor maatregelen in het kader van een seniorvriendelijk ziekenhuis.

 

Toekomstige zorg Zeeland

De Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) werkt onder leiding van oud-kamerlid Eeke van der Veen aan een blauwdruk voor de zorg in Zeeland, waarbij samenwerking tussen de diverse instellingen leidraad is. Er zijn enkele werkvelden benoemd, onder meer Zorg Dichtbij (huisartsen) en Medisch Specialistische Zorg (ziekenhuizen. De commissie wordt bijgestaan door een zogenoemde Klankbordgroep, waarin een aantal Zeeuwen dat zich betrokken voelt bij de zorg, op persoonlijke titel zitting heeft.

 

Op verzoek van deze Klankbordgroep hebben de Raden van Bestuur en Cliëntenraden overleg gevoerd over de jongste ontwikkelingen. De Klankbordgroep is bezorgd over de voortgang in het werkveld ziekenhuizen. Aangegeven is dat er druk gewerkt wordt aan een opzet voor meer samenwerking. Dat is echter een ingewikkelde puzzel en het leggen ervan kost tijd. De CR bracht naar voren dat zorg zoveel mogelijk dichtbij onverkort uitgangspunt is. Tegelijkertijd moeten afspraken in het belang zijn van de patiënt. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat reisafstanden gaan toenemen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.