Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Bestuurder-profiel

Lid raad van bestuur

Vanwege het vertrek van het lid raad van bestuur met de zorginhoudelijke portefeuille zoeken wij een nieuw lid raad van bestuur met de portefeuille zorginhoudelijk, kwaliteit & veiligheid en bejegening.

Organisatie

Adrz is een algemeen ziekenhuis in Zeeland met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Er werken ongeveer 2.100 medewerkers en 220 medisch specialisten verspreid over de locaties. Het verzorgingsgebied van het Adrz bestaat primair uit de regio’s Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland, Tholen en Reimerswaal. Adrz levert een kwalitatief goed zorgaanbod en is NIAZ (NIAZ KZi 2.4) gecertificeerd. Kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde. Het ziekenhuis staat er financieel goed voor en heeft een omzet van ongeveer € 220 miljoen.

De grote afstand tot topklinische en academische zorg in Zeeland bepaalt dat Adrz als middelgroot ziekenhuis een breed spectrum aan medisch specialistische zorg moet bieden over een uitgestrekt gebied. De geografische positie in een voormalig eilandrijk gebied met een bevolkingssamenstelling die in de zomer bijna verdubbelt, brengt mee dat het ziekenhuis optimaal is toegerust op het gebied van spoedzorg. Er is een grote afdeling Spoedeisende Hulp die belangrijk is voor het borgen van acute zorg in de regio en Adrz beschikt over een level 2 traumacentrum. Ook beschikt Adrz over een nucleair centrum.

Onderdeel Erasmus MC
Het Adrz maakt sinds 2017 statutair onderdeel uit van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam (100% dochter). Adrz functioneert evenwel als een volledig zelfstandig ziekenhuis met een eigen raad van commissarissen. Met de aandeelhouder Erasmus MC bestaat een goede relatie. De samenwerking met het Erasmus MC biedt een aantal voordelen voor patiënten in Zeeland, zoals de mogelijkheid om patiënten zoveel mogelijk zorg in Zeeland te bieden en om de patiënt die voor academische zorg naar Rotterdam wordt verwezen goed te begeleiden. Daarnaast wordt de samenwerking op het gebied van academisch onderzoek en patiënttrials verder uitgebouwd, zodat de Zeeuwse patiënt hiervan maximaal kan profiteren.

Inrichting van de organisatie
De raad van bestuur stuurt via medisch managers vier zorgsectoren aan (Acute & klinische Zorg, Electieve Zorg, Chronische Zorg en Medisch Ondersteunend). De medisch managers (medisch specialisten die voor twee dagen zijn vrijgemaakt) zijn integraal verantwoordelijk en worden ondersteund door bedrijfskundig managers. Momenteel wordt dit model geëvalueerd en naar verwachting zal het model begin 2020 worden herzien.

Raad van commissarissen en aandeelhouder
De raad van bestuurt rapporteert aan een vijfhoofdige raad van commissarissen. Tweemaal per jaar legt de raad van bestuur verantwoording af (begroting en jaarrekening) aan de aandeelhouder in de aandeelhoudersvergadering.

Inspraak en adviesorganen
Het Adrz kent een ondernemingsraad (dertien leden), een cliëntenraad (negen leden) en een verpleegkundige adviesraad (negen leden). De relatie met de inspraakorganen is goed en er wordt op zeer regelmatige basis constructief overlegd in een open sfeer. Een patiëntenpanel is in oprichting zodat nog beter op de wens van de patiënt kan worden ingespeeld.

 

Medisch specialisten

Alle medisch specialisten zijn lid van de Vereniging Medisch Specialisten Adrz. Een groot deel van de vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich verenigd in het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Adrz UA. Tussen de coöperatie en Adrz bestaat een samenwerkingsovereenkomst tot het leveren van medisch specialistische diensten. De specialisten in loondienst hebben zich verenigd in de Vereniging Specialisten in loondienst.

Momenteel loopt een ziekenhuis breed driejarig programma ‘Patiëntgerichtheid’, gericht op het optimaliseren van de bejegening en communicatie en op het verminderen van wachttijden en het makkelijker maken van afspraken.

 

Context

Ontwikkelingen in de regio Zeeland

Adrz heeft ambitie. Die komt voort uit de noodzaak om de toegankelijkheid van zorg in Zeeland te borgen en uit de verantwoordelijkheid voor de patiënt in Zeeland. In Zeeland wordt hard gewerkt om de positie van de provincie te verbeteren. Overheden, onderwijs, ondernemers en zorg vinden elkaar in steeds concretere plannen om de provincie aantrekkelijk te maken voor wonen, werken en recreatie. Daardoor bieden zij het hoofd aan een aantal zorgpunten. Zo leidt de geografische ligging en demografische situatie van Zeeland tot kwetsbaarheid van de (ziekenhuis)zorg in Zeeland. Zeeland is met 382.000 inwoners immers dun bevolkt en de afstanden zijn groot. Met een vergrijzende bevolking en ontgroening is het een steeds grotere uitdaging om het voorzieningenniveau en de bedrijvigheid in Zeeland op peil te houden. De zorgvraag zal de komende jaren hard stijgen, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg verder toe zal nemen.

 

De uitdagingen voor de toekomst van de zorg in Zeeland kunnen alleen het hoofd worden geboden met verdere intensivering van de bestaande samenwerkingsverbanden zoals met de huisartsen, de acht VVT-organisaties en de andere ziekenhuizen in de regio. Adrz is lid van de zogenaamde ‘Zeeuwse coalitie’ (naast Adrz bestaande uit Emergis, SVRZ, ZorgSaam, een bestuurlijke vertegenwoordiging van de dertien Zeeuwse gemeenten en CZ) die gezamenlijk streeft naar toegankelijkheid van goede zorg. Gelet op de specifieke situatie van dit ziekenhuis waarbij Adrz ook soms topklinische of 2,5-lijnsactiviteiten uitvoert, is het tevens belangrijk te investeren in (boven-)regionale samenwerking en afstemming met andere ziekenhuizen.

 

Ontwikkelingen breed in de zorg

Diverse landelijke ontwikkelingen in de zorg vragen aandacht. Patiënten nemen steeds meer eigen regie en het belang van patiëntgerichte zorg is groter dan ooit. De zorg wordt steeds specialistischer en volumenormen nemen toe, maar tegelijkertijd groeit de vraag om basiszorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te leveren. Door inzet van nieuwe technieken als

e-health is dat ook steeds beter mogelijk. Samenwerken in keten of netwerk (zowel curatief, als tussen care en cure, als tussen zorg en welzijn) wordt steeds belangrijker.

 

Koers Adrz

Tegen deze achtergrond heeft Adrz het voornemen om zowel op het zorg- als het maatschappelijke domein optimaal bij te dragen aan Zeeland als aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Adrz wil verantwoordelijkheid nemen voor de patiënt in Zeeland en verder kijken dan alleen de eigen organisatie. De belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen waar Adrz een antwoord op wil geven zijn: de stijgende zorgvraag bij een steeds krappere arbeidsmarkt; de toename van medische en technologische mogelijkheden; de veranderende verwachtingen van patiënten, en de aanwezige concurrentie in het tweedelijnszorg zorgaanbod vanuit België en vanuit ZBC’s. De stip op de horizon is dat de Zeeuwse zorg over een aantal jaren georganiseerd zal zijn in netwerken rond de patiënt door zorgaanbieders die in nauwe onderlinge afstemming bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

 

Adrz gaat hiervoor uit van vier kernthema’s:

 1. Zorg dichtbij waar mogelijk;
 2. Zorg centraal waar nodig;
 3. Midden in de maatschappij; en
 4. Gastvrij en betrouwbaar.

In een strategisch document (‘Samen Zeeland’), dat begin volgend jaar definitief wordt uitgerold worden deze kernthema’s nader uitgewerkt.

 

Opdracht

De geformuleerde uitdagingen kan Adrz niet alleen het hoofd bieden. Voor de komende jaren is de opdracht dan ook nadrukkelijk te investeren in netwerkzorg en verdergaande samenwerking met diverse partners. Gelet op de krappe arbeidsmarkt is het vinden, binden en boeien van medewerkers een belangrijk thema. Aanwezigheid van het juiste leiderschap, cultuur en gedrag is nodig om deze opdracht succesvol te realiseren.

 

Vacature

Vanwege het vertrek van het lid raad van bestuur met de zorginhoudelijke portefeuille zoeken wij een nieuw lid raad van bestuur met de portefeuille zorginhoudelijk, kwaliteit & veiligheid en bejegening.

 

Functie

Adrz heeft een tweehoofdige raad van bestuur. De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en voortgang van Adrz. De raad is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de kwaliteit & veiligheid van de zorgverlening, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen. De raad van bestuur opereert vanuit een collegiale verantwoordelijkheid met een evenwichtige taakverdeling tussen patiëntenzorg, bedrijfsvoering en interne en externe oriëntatie. Beide bestuurders zijn ieder voor zich en tezamen verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. Beide bestuurders leggen verantwoording af aan de raad van commissarissen.

 

Het lid raad van bestuur heeft de portefeuilles zorginhoudelijk, kwaliteit & veiligheid en bejegening. Dit betekent dat de bestuurder een aantal zorgsectoren en de stafafdeling Kwaliteit & Veiligheid aanstuurt en zeer betrokken is bij de Adrz-brede programma’s als netwerkzorg en Qmentum accreditatie. In overleg met de voorzitter raad van bestuur kan gekeken worden naar herverdeling van de afdelingen/sectoren/Adrz-brede programma’s.

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden lid raad van bestuur

 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit & veiligheid van de patiëntenzorg en voor leiderschap, cultuur en gedrag;
 • Leidinggeven aan de samenwerking tweede en derde lijn in samenwerking met zijn of haar evenknie in het Erasmus MC;
 • Verantwoordelijk voor efficiëntie van patiëntgerichte (medische en verplegings-) processen;
 • Centraal zetten en continu verbeteren van de patiënttevredenheid en patiëntveiligheid;
 • Gesprekspartner zijn van de medische professionals en zorgdragen voor gelijkgerichtheid binnen het ziekenhuis;
 • Leidinggeven aan alle zorginhoudelijke professionals door het realiseren van draagvlak bij en het in beweging krijgen van deze professionals bij de uitwerking van het medisch profiel van Adrz;
 • Leidinggeven aan (het management van) de medewerkers van Adrz die binnen de portefeuille van de bestuurder actief zijn;
 • Realiseren van draagvlak bij medewerkers, gemeenten, provincie, huisartsen, collega-zorgaanbieders en andere externe stakeholders voor de voorgenomen uitwerking van de strategie Adrz ‘ Samen Zeeland’. Daarbij focus op uitrol van de netwerkzorg, het realiseren van een goede samenwerking met de huisartsen en verantwoordelijkheid voor regioplan;
 • Onderhouden van diverse en uiteenlopende interne en externe contacten (waaronder IGZ, ministerie VWS, kwaliteitsinstituties, collega-zorgaanbieders, huisartsen, ROAZ);
 • Samen met de voorzitter van de raad van bestuur een éénduidige, evenwichtige en overtuigende bestuurlijke filosofie definiëren en uitdragen.

 

Profiel

Achtergrond en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring op eindverantwoordelijk niveau in de zorg, bij voorkeur in een ziekenhuis (directie, bestuur). Gewend om als eindverantwoordelijke ‘in de wind te staan’ bij complexe en risicogevoelige trajecten;
 • Ruime managementervaring in een ziekenhuis en ervaren in de samenwerking met medische professionals; verstaat de taal van de medisch professional;
 • Kennis van kwaliteit van zorg en bij voorkeur een achtergrond als medisch of verpleegkundige professional;
 • Ervaren netwerker die het leuk vindt om naar buiten te gaan en de samenwerking op te zoeken.

 

Persoonlijke eigenschappen

 • Snelle denker met persoonlijk gezag, zelfbewust en niet bang;
 • Praktisch, pakt door en heeft daadwerkelijk doorzettingskracht: ‘kort op de bal’;
 • Evenwichtig, straalt rust uit, overwicht en rolvast;
 • Een dienende instelling en oprecht geïnteresseerd in wat er om gaat in Adrz en bij medewerkers en specialisten;
 • Legt van nature verbinding met anderen en durft zich kwetsbaar op te stellen;
 • Stimuleert verbondenheid en trots bij medewerkers;
 • Zichtbaar in de organisatie en in de regio. Luistert goed en pikt signalen op.

 

De samenwerking met de voorzitter raad van bestuur kenmerkt zich door elkaar aanvullen en versterken, wederzijds respect en gelijkwaardigheid als persoon.

 

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling is conform WNT-2 klasse V. De aanstellingsduur is onderwerp van gesprek met de eindkandidaat.

Adrz spant zich desgewenst in om een baan te vinden voor een eventuele partner van het nieuwe lid raad van bestuur die ook in Zeeland wil wonen en werken.

 

Tijdpad

De procedure is gericht op afronding voor 1 maart 2020. Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

Woensdag 12 februari 2020 vanaf 16.00 uur       Eerste ronde, selectiecommissie, Tilburg

Dinsdag 18 februari 2020 vanaf 18.00 uur           Tweede ronde, gehele RvC, Rotterdam

Woensdag 19 februari 2020                             Verdiepende ontmoeting voorzitter RvB

Donderdag 20 februari 2020                                Adviesgesprekken, Adrz, Goes

 

 

Procedure

Adrz laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan adrz@vanderkruijs.com.

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267272.

 

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt. De ervaring leert dat gratis emailproviders zoals Hotmail, Gmail en iCloud relatief vaak tot storingen in het emailverkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.