Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Adrz maakt ruim 5 miljoen winst in 2018

De financiële positie van Adrz is in 2018 wederom verbeterd. Mede door een gunstig bedrijfsresultaat van € 5,3 miljoen is de solvabiliteit in 2018 toegenomen tot 25,7% (2017: 23,0%). Met de aanhoudende positieve ontwikkelingen is Adrz financieel goed op orde, klaar voor de toekomst en de komende investeringen.

Zorgverzekeraars

De afgelopen drie jaar heeft Adrz de Zeeuwse ziekenhuiszorg én de Spoedeisende Hulp voor de regio kunnen behouden door de steun van zorgverzekeraars en CZ Groep in het bijzonder. Medio 2018 is de voorbereiding gestart met de zorgverzekeraars met de contracteren 2019. De contractafspraken voor 2019 zijn onlangs afgerond.

Voorzitter raad van bestuur Claudia Brandenburg: ‘Adrz is bezig met het opstellen van een nieuwe strategie voor de komende 5-15 jaar. Daarbij  willen we onze directe omgeving zowel geografisch, inhoudelijk als financieel graag betrekken. CZ is daarin een belangrijke partner. CZ denkt mee, net als 4 jaar geleden toen we nog in financiële problemen zaten.’

Belangrijke ontwikkelingen

In 2018 is in Goes fors geïnvesteerd in de Centrale Sterilisatie Afdeling en een nieuw Moeder & Kind centrum, is de vernieuwing van de afdeling Heelkunde van start gegaan en is gestart met de realisatie van een tweede CT-scan in Goes.

Zeeuwse patiënten met een vorm van longkanker waar zij immunotherapie voor krijgen, reizen sinds de zomer 2018 niet meer naar Rotterdam, maar kunnen de behandeling in samenwerking met het Erasmus MC bij Adrz in Goes ondergaan.

Voor medewerkers is 2018 gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de lancering van het Generatiepact per 1 januari 2019. Adrz is één van de ziekenhuizen in Nederland dat personeel dat 60 jaar of ouder is en minimaal vijf jaar in dienst mogelijkheden geeft om vervroegd (gedeeltelijk) te stoppen met werken. Adrz investeert met het Generatiepact in de overdracht van kennis tussen jong en oud(er) en geeft jongeren de mogelijkheid in te stromen.

Voornaamste risico’s en onzekerheden

De belangrijkste risico’s en onzekerheden, waarmee Adrz in 2018 geconfronteerd is, hebben te maken met de huisvesting, arbeidsmarkt en de prijzen voor dure geneesmiddelen.

Sinds 2015 loopt een uitgebreid investeringsprogramma om de huisvesting, de automatisering en de (medische) apparatuur van onze drie locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee, een grote kwaliteitsimpuls te geven. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor het faciliteren van kwalitatief goede zorg aan onze Zeeuwse patiënt.

Het blijkt steeds lastiger om gekwalificeerde medewerkers te vinden en te behouden voor de specifieke zorgfuncties. Zowel demografische ontwikkelingen als het ‘vertrek van jongeren naar buiten de provincie’ spelen hierin een belangrijke rol. In 2018 is door Adrz samen met Emergis het Leerhuis/Skills lab geopend. Daarnaast is uitvoering gegeven aan het strategisch opleidingsplan, is in 2018 de uitvoering van het generatiepact voorbereid en wordt extra ingezet op het terugdringen van ziekteverzuim. De kosten voor dure geneesmiddelen nemen (net als bij andere ziekenhuizen) nog steeds toe. Samen met onze leverancier Scheldezoom Farmacie wordt gezocht naar mogelijkheden om de kosten te beheersen.

Toekomstverwachtingen

Na een positief exploitatieresultaat in 2018 is de resultaatverwachting voor 2019 eveneens positief. Hiervoor is wel strakke sturing nodig. De ontwikkelingen in de zorgsector zoals E-health en het brengen van zorg op de juiste plaats gaan snel en vragen voortdurende alertheid. Dit wordt allemaal meegenomen in het strategietraject.

De balanspositie is met € 5 miljoen toegenomen, voornamelijk als gevolg van investeringen.