De Verpleegkundige Raad (VR)

De Verpleegkundige Raad (VR) adviseert vanuit het verpleegkundig domein aan de raad van bestuur over voorgenomen beleidskeuzes met als doel de zorg te optimaliseren. Daarnaast zet de VR zich in om professionalisering, empowerment en passie van de verpleegkundige beroepsgroep te bevorderen om zo de verpleegkundige zorg op hoogwaardig niveau te krijgen.

Naast deze aandachtsgebieden is verpleegkundig leiderschap binnen Adrz een speerpunt voor de komende jaren. De VR is ambitieus en volop in ontwikkeling, met als doel de verpleegkundige beroepsgroep goed te positioneren in Adrz.

Samenstelling

De VR heeft acht leden, die allen verpleegkundigen zijn. De leden kiezen uit hun midden het dagelijks bestuur (DB), bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter.

Ambitie

In 2028:

  • Is Adrz een organisatie die in staat is om continu de kwaliteit van zorg te verbeteren.
  • Hebben de verpleegkundigen in Adrz regie over hun eigen professionaliteit en hebben ze eigenaarschap in de beroepsontwikkeling en -uitoefening en over de verpleeg sensitieve uitkomsten.
  • Is er gelijkgerichtheid tussen de verpleegkundige beroepsgroep, medici en management.
  • Is professionele verpleegkundige zeggenschap verankerd in de organisatie.
  • Toont Adrz zich als een aantrekkelijke werkgever.

Doelstelling

De VR adviseert op beroepsinhoudelijke basis als partner van de raad van bestuur om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft de VR een stem in het korte- en lange termijnbeleid van de organisatie. Daarnaast stimuleert de VR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.

De VR draagt bij aan:

  • verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten.
  • een beleid wat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening.
  • een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie.
  • verbreding van het draagvlak binnen de organisatie voor nieuw beleid.

Werkwijze

De VR komt op dinsdag in de even weken bij elkaar. Het DB komt ook in de oneven weken bij elkaar. In de vergaderingen worden actuele verpleegkundige onderwerpen besproken. Daarnaast heeft de VR periodiek contact met alle gremia in Adrz.

Contact

var@adrz.nl