Wils(on)bekwaamheid

Bent u of is uw naaste onder behandeling bij Adrz? Dan kunt u tegen bepaalde praktische zaken aanlopen, bijvoorbeeld: wat gebeurt er als ik, of mijn naaste, wilsonbekwaam word? Hieronder vindt u meer informatie over hoe u kunt handelen als u, of een van uw naasten, wilsonbekwaam wordt.

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat u als patiënt het recht heeft op uitleg over uw behandelingen en onderzoeken door uw behandelend arts. Op basis van deze informatie kunt u beslissen of u akkoord gaat met de behandeling of het onderzoek. Het kan voorkomen dat u zelf (tijdelijk) niet meer voor uw belangen kunt opkomen of beslissingen kunt nemen. Bijvoorbeeld omdat u tijdens uw opname een delier krijgt. In zo’n geval kan een arts u wilsonbekwaam verklaren.

Voorbeeld wilsonbekwaamheid

Na een operatie kan het voorkomen dat u door koorts in de war raakt en een delier krijgt. Afspraken die met u gemaakt zijn of adviezen die men geeft, dringen niet meer tot u door. U wilt bijvoorbeeld uit bed stappen terwijl dit nog niet verantwoord is. Er zijn dan maatregelen nodig om uw gezondheid en veiligheid voor uzelf en uw omgeving te waarborgen. Maar deze maatregelen kunnen als u wilsonbekwaam bent alleen worden genomen als iemand die u wettelijk vertegenwoordigt daarvoor toestemming geeft.

Vertegenwoordiger wilsonbekwame patiënt

Een wettelijk vertegenwoordiger behartigt uw belangen en beslist over alles wat te maken heeft met uw verzorging, verpleging en behandeling. Daarnaast is diegene contactpersoon voor het uitwisselen van informatie over uw situatie aan familie. Komt u onverhoopt in een situatie waarin u wilsonbekwaam raakt, en is een behandeling nodig? Dan zal de behandelend arts eerst toestemming vragen aan de vertegenwoordiger. Uiteraard wordt u altijd zoveel mogelijk betrokken bij de beslissingen.

Neem uw wettelijk vertegenwoordiger mee

Bent u wilsonbekwaam en heeft u een afspraak of opname in het ziekenhuis? Dan is het van belang dat uw wettelijk vertegenwoordiger met u meekomt. Deze persoon kan dan namens u wel of geen toestemming geven voor een eventuele behandeling of onderzoek.

Zelf iemand aanwijzen

U kunt zelf iemand aanwijzen als uw wettelijk vertegenwoordiger. Bijvoorbeeld uw partner, een goede vriend of een broer of zus. Deze keuze kunt u bespreken met uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel deze gerust aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundigen van de afdeling waar u ligt.