Opvragen van uw medisch dossier

Adrz houdt van iedere patiënt een medisch dossier bij. Dit is een wettelijke verplichting. In dit dossier staan gegevens over onder meer uw gezondheid, onderzoeksuitslagen, röntgenfoto’s, verwijsbrieven van uw huisarts of medisch specialist en informatie over behandelingen die u heeft gehad. Als patiënt heeft u recht om uw medisch dossier in te zien of er een kopie van te krijgen. Wij verlenen geen inzage of een kopie van uw medisch dossier aan uw partner, familielid of anderen. Tenzij u de betreffende persoon hiervoor gemachtigd heeft.

Hoe kunt u uw medisch dossier inzien of een kopie hiervan aanvragen?

Het aanvragen van inzage of een kopie van uw medisch dossier doet u bij het centraal punt medisch dossier met één van onderstaande aanvraagformulieren. Op het aanvraagformulier geeft u aan welke informatie u wilt ontvangen:

 • Inzage in (een deel van) uw patiëntdossier: u krijgt een afspraak bij uw arts om samen met u door uw dossier te gaan. U kunt dan direct vragen stellen aan de arts.
 • Kopie van (een deel van) uw patiëntendossier: u krijgt een kopie van uw dossier op een USB stick of op papier.
 • Kopie uw basisgegevensset zorg: u krijgt een kopie van de (basis)gegevens die bekend zijn bij het ziekenhuis, waaronder uw NAW-gegevens, door u opgegeven contactpersonen, uitslagen van onderzoeken, actuele medicatielijst, brieven die naar uw huisarts zijn verstuurd.
 • Een contactoverzicht van uw ziekenhuisbezoeken: dit is een overzicht van uw opnames en afspraken zoals polikliniekbezoeken.
 • Inzage in de raadpleging van uw patiëntendossier: u krijgt een overzicht van medewerkers die uw patiëntendossier hebben geraadpleegd. Dit overzicht bevat alleen de functies van de medewerkers.

Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig invult en ondertekend. Vervolgens stuurt u dit naar centraal punt medisch dossier Adrz, Postbus 15, 4460 AA Goes of per mail aan adrz.cmd@adrz.nl.

Voor het inzien of ophalen van uw medische dossier kunt u, zodra u hiervan bericht heeft ontvangen, naar het ziekenhuis in Goes komen. U moet uzelf kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Een kopie van een röntgenonderzoek opvragen

Indien u alleen een kopie wilt van een röntgenonderzoek, zoals een röntgenfoto, CT-scan, MRI, dan kunt u dit rechtstreeks bij de afdeling Radiologie opvragen. Gegevens vanaf 2005 krijgt u mee op cd-rom. U kunt hiervoor naar de afdeling Radiologie in het ziekenhuis in Goes of Vlissingen komen of contact opnemen met deze afdeling via 0118 425 581.

Iemand anders machtigen

Indien u zelf de aanvraag voor een kopie of inzage in uw medisch dossier niet kan doen of niet in staat bent naar het ziekenhuis te komen, is het mogelijk om iemand anders hiervoor te machtigen. Hiervoor vult u onderstaand machtingsformulier in.

Voor het inzien of ophalen van uw medische dossier kan de gemachtigde, zodra hij of zij hiervan bericht heeft ontvangen, naar het ziekenhuis in Goes komen. De gemachtigde moet zichzelf kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Zijn er kosten verbonden aan het opvragen in uw medisch dossier?

In principe is het inzien van uw medisch dossier of het opvragen van een kopie van uw medisch dossier gratis. Wij vertrouwen erop dat u hier redelijk mee omgaat. Indien u herhaaldelijk verzoekt om inzage of een kopie of uw verzoek niet gegrond is of buitensporig, hebben wij het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen. Indien dit het geval is, laten wij dat van te voren weten.

Vragen en informatie

Opvragen medisch dossier

Voor eventuele vragen over het inzien van uw medisch dossier of het opvragen van een kopie, kunt u contact opnemen met het centraal punt medisch dossier via telefoonnummer 06 129 342 43 (op werkdagen bereikbaar van 9.00 -12.00 uur) of mailadres adrz.cmd@adrz.nl.

Contactgegevens functionaris voor de gegevensbescherming

Adrz beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij houdt binnen Adrz toezicht op naleving en toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kunt u bij hem terecht voor vragen over de wijze waarop wij omgaan met de bescherming van uw persoonsgegevens.

Dhr. F. Kersten
informatiebeveiliging@adrz.nl

U kunt ook een brief sturen:

Adrz
t.a.v. Functionaris voor de gegevensbescherming
Postbus 15
4460 AA Goes

Welke rechten heeft u als patiënt met betrekking tot uw medisch dossier?

 • U heeft altijd het recht om uw medisch dossier of onderdelen van uw medisch dossier in te zien of een kopie ervan te krijgen.
 • Adrz moet in ieder geval binnen een maand gehoor geven aan uw verzoek.
 • Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Indien uw kinderen tussen de 12 en 16 jaar zijn, dan heeft u toestemming van uw kind nodig. Kinderen die ouder zijn dan 16 jaar kunnen het aanvraagformulier voor volwassenen gebruiken.
 • Ziet u bij inzage in uw dossier gegevens die naar uw idee niet kloppen? Die niet juist, inmiddels verouderd of niet volledig zijn? U heeft het recht om correctie, aanvulling of vernietiging van uw dossier te vragen.

Lees meer over uw rechten met betrekking tot uw medisch dossier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke rechten heeft Adrz met betrekking tot uw medisch dossier?

 • De bij uw behandeling betrokken zorgverleners in Adrz hebben ook het recht om gegevens uit uw dossier in te zien. Andere zorgverleners als huisartsen, apotheken en andere ziekenhuizen hebben dit recht niet indien u hier geen toestemming voor heeft gegeven.
 • De hoofdregel is dat uw medisch dossier minimaal 15 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Het ziekenhuis mag inzage of het verstrekken van een kopie weigeren indien dit de privacy van iemand anders schaadt. Uiteraard moet Adrz dit wel aan u uitleggen.
 • Adrz hoeft persoonlijke werkaantekeningen van de zorgverleners niet met u te delen. Deze  persoonlijke  werkaantekeningen  gaan over indrukken, vermoedens waar nog verder onderzoek voor nodig is, of vragen die de zorgverlener voor zichzelf heeft opgeschreven.