Cliëntenraad

In Adrz is een cliëntenraad actief. Die behartigt het patiëntbelang en heeft inspraak en medezeggenschap in het beleid en de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Er zitten negen vrijwilligers in de Cliëntenraad Adrz. Ze zijn via een openbare procedure geworven en benoemd door de raad van bestuur. De rechten en plichten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Zeggenschap is nuttig en noodzakelijk

Gezondheid is kwetsbaar, dat geldt voor iedereen. Zeggenschap vanuit de gemeenschap is nuttig en noodzakelijk. De cliëntenraad spant zich in om die zeggenschap maximaal vorm te geven. Hierbij zijn de opvattingen van de inwoners leidend. Belangrijke instrumenten zijn het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen en inbreng in allerlei overleggen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.

Profiel en taken Cliëntenraad Adrz

De 9 leden van de Cliëntenraad Adrz zijn vogels van diverse pluimage. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met regionale spreiding. Bij de sollicitatieprocedure is diversiteit uitgangspunt. Oftewel mensen met verschillende achtergrond, professie en (bestuurlijke) ervaring. Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de zorg is een plus.

De raad heeft geen beslissingsbevoegdheden, maar adviesrecht over onderwerpen die het patiëntbelang raken.  Dat is bijna alles wat in het ziekenhuis gebeurt. De raad van bestuur mag een advies niet zomaar negeren. Bij afwijken is overleg verplicht. Belangrijk is dat de raad ook ongevraagde adviezen kan geven.

Over welke onderwerpen gaat het zoal? Natuurlijk alle regelingen en afspraken die patiënten en bezoekers raken. Denk aan parkeren, voeding, bezoektijden, veranderingen in wijze van zorgverlening, verplaatsen van zorgaanbod, samenwerking andere zorgverleners. Kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn continu bron van aandacht.

Maar evengoed bejegening door de medewerkers (ook de dokters), heldere communicatie en informatie, vlotte telefonische bereikbaarheid, korte wachttijden voor een afspraak of operatie. Kortom, inlevingsvermogen en zowel betrouwbare als gastvrije zorg leveren. De patiënt moet zich belangrijk en prettig voelen in Adrz.

Daarnaast is de raad, samen met andere adviesorganen, betrokken bij het beleid dat voor Adrz wordt vastgesteld. Verdeling van de medisch specialistische zorg over de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee, een goede verwijzing van patiënten naar andere zorgverleners zoals het Erasmus MC. Belangrijk onderwerp is ook een toekomstvisie: waar staat Adrz over vijf tot tien jaar?

Op initiatief van de raad is een patiënt effectrapportage ingevoerd. Een hulpmiddel dat bij voorbereiding en uitvoering van plannen en veranderingen verplicht toegepast moet worden. Aan de hand van een checklijst wordt duidelijk wat de gevolgen voor de patiënt zijn. Centrale vraag: wordt de patiënt der beter van?

Hoe weten de leden van de raad wat er leeft onder de bevolking als het gaat om ziekenhuiszorg? Wat zijn de wensen, welke kritiek bestaat er? Best lastig, want de doorsnee patiënt bestaat niet. Een georganiseerde achterban is er niet. Er zijn best veel patiëntorganisaties, maar die richting zich doorgaans op een specifieke aandoening.

De leden beschikken over een breed netwerk en de raad heeft contacten met patiëntorganisaties en ouderenbonden. Er zijn de maandelijkse patiënttevredenheid onderzoeken waarbij patiënten hun mening kunnen geven. De zogenoemde tip-top-flopkaarten die iedereen kan invullen, leveren ook nuttige informatie op.

De raad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor zijn twee klachtenfunctionarissen beschikbaar, een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie, waarin namens de raad een lid is benoemd. De raad houdt wel aard en omvang van de klachten in het oog en als zich een trend aandient wordt actie ondernomen.

Contact met de Clïentenraad Adrz

Vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties zijn altijd welkom. Graag zelfs.

De raad is bereikbaar via:

  • E clientenraad@adrz.nl
  • B postbus 15, 4460 AA Goes
  • T secretariaat 088 125 5921
  • W Adrz.nl, klik op contact en locaties en dan naar cliëntenraad

Werkplan 2019-2020

In het Werkplan 2019-2020 heeft de raad onderwerpen opgenomen – de zogenaamde kernpunten – die komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Daarnaast staan er speerpunten in, die in 2019 aan de orde komen en afgehandeld moeten worden. Ook zijn de visie en missie van de raad weergegeven, waarin (mede)zeggenschap centraal staat.

Het werkplan volgt hieronder. Voor vragen, opmerkingen en opvragen van het werkplan: zie contactgegevens van de cliëntenraad.

Jaarbericht 2018

De activiteiten van de raad in 2018 worden vermeld in het Jaarbericht 2018. Inbegrepen de samenstelling van de raad en de uitgebrachte adviezen, gevraagd en ongevraagd. Op de ontwikkeling van belangrijke onderwerpen wordt beknopt ingegaan. Bij het jaarbericht is een overzicht gevoegd van de vergaderingen, overleggen en contactmomenten, in- en extern.

Het jaarbericht staat hieronder. Voor vragen, opmerkingen en aanvragen van een exemplaar van het jaarbericht: zie contactgegevens van de raad.

Actualiteiten Cliëntenraad

Over allerlei zaken adviseren, dat bestrijkt een breed terrein en een grote verscheidenheid aan onderwerpen. We geeft de cliëntenraad een aantal voorbeelden.

Gedragscode

De Cliëntenraad Adrz stemt van harte in met het invoeren van een gedragscode voor patiënten, begeleiders en bezoekers (ook voor medewerkers is er een code). Zeg maar de huisregels. In de code staat wat verstaan wordt onder gewenst en ongewenst gedrag. Doel is duidelijkheid bieden over de omgangsvormen in het ziekenhuis en zorgen voor een veilige, gastvrije omgeving. Respectvol met elkaar omgaan staat centraal. Dat is minder vanzelfsprekend als het zou moeten zijn. Het aantal mensen dat ongewenst gedrag vertoont neemt, helaas, toe. Verwijzend naar de regels kunnen zij daarop aangesproken worden.

Medisch centrum Schouwen-Duiveland

Adrz onderzoekt de zorgmogelijkheden op Schouwen-Duiveland. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk zorg op het eiland verstrekt kan worden, in samenwerking met de huisartsen. Zorg dichtbij, zogezegd. Duidelijk is wel dat de gehuurde ruimtes in de Victoria Boulevard aan vervanging toe zijn. Een andere plek voor een medisch centrum in Zierikzee geniet de voorkeur, in combinatie met andere zorgvoorzieningen. In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders wijst de Cliëntenraad Adrz op het belang van een medisch centrum voor de burgers. De raad dringt er op aan  alle medewerking te verlenen aan het plan.

Nierdialyse

Door de Cliëntenraad Adrz is positief geadviseerd op sluiting van de afdeling nierdialyse in de Zorgboulevaart te Vlissingen. De sluiting is nodig om tot een doelmatiger inzet van mensen en machines te komen. Daardoor verbetert de kwaliteit van de dialysezorg. Bijkomend voordeel is dat de erg hoge huurkosten vervallen. In overleg over de verhuizing van de afdeling naar Goes drong de Cliëntenraad Adrz erop aan dat in nauw overleg met de betrokken patiënten te doen en in samenspraak met de nierpatiëntenvereniging Oosterschelde. Dat is gebeurd. Er wordt nu een plan opgesteld voor inrichting van een nieuwe dialyseafdeling op de locatie Goes.

Patiëntpanel

Een lang gekoesterde wens van de Cliëntenraad Adrz gaat in maart in vervulling. De start van een patiëntpanel. Een platform waar vragen aan patiënten kunnen worden voorgelegd. Om zodoende hun mening over bepaalde onderwerpen te vernemen. Het panel begint met ongeveer 15-20 leden. Zij krijgen periodiek een uitnodiging per email om een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten worden gebundeld en aan de Cliëntenraad Adrz aangeleverd. Die gebruikt de gegevens bij meningsvorming en advisering. De leden worden ook enkele malen per jaar uitgenodigd in het ziekenhuis voor een zogenoemde verdiepingssessie.

Patiëntportaal

Het is de bedoeling dat vanaf 1 juni een digitaal patiëntportaal beschikbaar is. Via de website Adrz.nl en MijnAdrz kan elke patiënt zijn persoonlijke dossier inzien. Het gaat dan, naast de persoonlijke gegevens (die ook op de sticker staan), om onderwerpen als: nieuwe en oude afspraken, geplande opnames en operaties, allergieën, behandelbeperkingen, behandelverslagen, actuele diagnoses, medicatie overzicht, patiëntbrieven artsen, uitslagen laboratorium en beeldvormende technieken. Ook kunnen vooraf aan ziekenhuisbezoek vragenlijsten worden ingevuld. De mogelijkheden worden gaandeweg uitgebreid, onder meer zelf afspraken maken.

Samen beslissen

In 2019 wordt veel aandacht besteed aan samen beslissen. Daarmee wordt bedoeld dat de patiënt samen met de dokter beslist over welke zorg het beste past. En wat de (medische) voor- en nadelen hiervan zijn. Met de wensen en situatie van de patiënt kan zodoende beter rekening worden gehouden. Het vraagt van zowel de patiënt als de arts een andere benadering. Vanzelf gaat dat niet. Daarom is er een projectgroep gevormd, waarin twee leden van de Cliëntenraad Adrz zitting hebben. Die moet met concrete voorstellen komen over de wijze waarop het uitgangspunt samen beslissen in Adrz vorm kan krijgen.

Spiegelgesprekken

Vanaf voorjaar 2019 wordt in het ziekenhuis maandelijks een  spiegelgesprek gehouden. Een kringgesprek met een aantal patiënten over hun ervaringen op een afdeling en met een medisch specialisme. Dat wordt geleid door een onafhankelijke interviewer. Medewerkers van de afdeling mogen zo’n gesprek als toehoorder bijwonen, zonder zich ermee te bemoeien. Ze krijgen zo als het ware een spiegel voorgehouden. Met de bevindingen van de patiënten kunnen ze hun voordeel doen. Enkele afdelingen hielden al dergelijke gesprekken. De Cliëntenraad Adrz is blij dat ze nu in het hele ziekenhuis worden toegepast.

Toestemmingsformulieren

Betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat is de bedoeling van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op zich een prima zaak. Lastig is dat de AVG ingewikkeld is en voor de niet-juridisch geschoolde burger moeilijk te doorgronden. Het ziekenhuis gaat nu al zeer zorgvuldig om met medische gegevens van de patiënten. Voor een aantal gevallen wordt dat door de AVG aangescherpt en is nadrukkelijk  toestemming van de patiënt vereist. Daarvoor ontwikkelt Adrz een formulier. De Cliëntenraad Adrz dringt erop aan klare taal te gebruiken, zeker voor de toelichting op het formulier.

Verbetering reputatie

De Cliëntenraad Adrz vindt dat gastvrije zorg geen loze kreet mag zijn. Invulling eraan geven gaat niet vanzelf. De waardering voor de kwaliteit van de medische zorg is over het algemeen goed. Kritiek is er met name op de organisatie van de patiëntenstroom, de communicatie en informatie en de bejegening door de medewerkers (onder wie de dokters). De signalen van patiënten en andere burgers worden ter harte genomen. Er wordt een speciaal project patiëntgerichtheid uitgevoerd, waarbij ook de Cliëntenraad Adrz betrokken is. Alle medewerkers moeten ervan doordrongen worden dat gastvrijheid en bejegening net zo belangrijk zijn als de zorgverlening.

Voeding

De Cliëntenraad Adrz heeft positief geadviseerd op het beschikbaar stellen van koelverse maaltijden in het nieuwe Moeder & Kind centrum te Goes. Het gaat om het Culisteam maaltijdconcept. Patiënten krijgen een menukaart met keuze uit verschillende maaltijden, die vers op de afdeling gestoomd worden. Het eetmoment is ruimer: tussen 17.00 en 19.00 uur. Mee-eten wordt makkelijker. De Cliëntenraad Adrz vindt dat deze opzet de gastvrijheid vergroot. Het systeem is al in gebruik in de locatie Vlissingen en het restaurant in Goes. Momenteel wordt onderzocht welk maaltijdconcept inde toekomst voor het hele ziekenhuis het beste kan worden toegepast.