Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Cliëntenraad

In Adrz is een cliëntenraad actief. Die behartigt het patiëntbelang en heeft inspraak en medezeggenschap in het beleid en de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Er zitten negen vrijwilligers in de Cliëntenraad Adrz. Ze zijn via een openbare procedure geworven en benoemd door de raad van bestuur. De rechten en plichten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Word lid van het Adrz Patiëntenpanel

De Cliëntenraad Adrz roept mensen op zich aan te melden als lid van het Adrz patiëntpanel. De panelleden geven hun mening over ontwikkelingen in het ziekenhuis. De uitkomsten gebruikt de Cliëntenraad als bouwstenen voor het bepalen van standpunten en het uitbrengen van adviezen. Het is belangrijk dat de stem van de inwoners zo sterk mogelijk doorklinkt bij het nemen van besluiten.

De panelleden krijgen regelmatig digitaal vragen over allerlei (actuele) onderwerpen die in Adrz spelen. Hoe meer leden, hoe nuttiger de uitkomsten zijn. De Cliëntenraad weet hierdoor beter wat de mensen vinden van veranderingen in de zorg en de dienstverlening. Met die informatie kan de raad ook beter opkomen voor de patiëntbelangen.

De leden ontvangen per mail de uitkomsten van elk onderzoek. Daarnaast plaatsen we de uitkomsten op de website. De Cliëntenraad geeft erbij aan wat er met de mening van de panelleden is gedaan.

Meld u aan als lid van het Adrz Patiëntenpanel

Heeft u vragen over het Adrz Patiëntenpanel? Neem contact op met clientenraad@adrz.nl.

Medezeggenschap is nuttig en noodzakelijk

Gezondheid is kwetsbaar, dat geldt voor iedereen. Medezeggenschap vanuit de gemeenschap is nuttig en noodzakelijk. De cliëntenraad spant zich in om die zeggenschap maximaal vorm te geven. Hierbij zijn de opvattingen van de inwoners leidend. Belangrijke instrumenten zijn het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen en inbreng in allerlei overleggen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.

Profiel en taken Cliëntenraad Adrz

De negen leden van de Cliëntenraad Adrz zijn vogels van diverse pluimage. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met regionale spreiding. Bij de sollicitatieprocedure is diversiteit uitgangspunt. Oftewel mensen met verschillende achtergrond, professie en (bestuurlijke) ervaring. Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de zorg is een plus.

De raad heeft geen beslissingsbevoegdheden, maar adviesrecht over onderwerpen die het patiëntbelang raken.  Dat is bijna alles wat in het ziekenhuis gebeurt. De raad van bestuur mag een advies niet zomaar negeren. Bij afwijken is overleg verplicht. Belangrijk is dat de raad ook ongevraagde adviezen kan geven.

Over welke onderwerpen gaat het zoal? Natuurlijk alle regelingen en afspraken die patiënten en bezoekers raken. Denk aan parkeren, voeding, bezoektijden, veranderingen in wijze van zorgverlening, verplaatsen van zorgaanbod, samenwerking andere zorgverleners. Kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn continu bron van aandacht.

Maar evengoed bejegening door de medewerkers (ook de dokters), heldere communicatie en informatie, vlotte telefonische bereikbaarheid, korte wachttijden voor een afspraak of operatie. Kortom, inlevingsvermogen en zowel betrouwbare als gastvrije zorg leveren. De patiënt moet zich belangrijk en prettig voelen in Adrz.

Daarnaast is de raad, samen met andere adviesorganen, betrokken bij het beleid dat voor Adrz wordt vastgesteld. Verdeling van de medisch specialistische zorg over de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee, een goede verwijzing van patiënten naar andere zorgverleners zoals het Erasmus MC. Belangrijk onderwerp is ook een toekomstvisie: waar staat Adrz over vijf tot tien jaar?

Op initiatief van de raad is een patiënt effectrapportage ingevoerd. Een hulpmiddel dat bij voorbereiding en uitvoering van plannen en veranderingen verplicht toegepast moet worden. Aan de hand van een checklijst wordt duidelijk wat de gevolgen voor de patiënt zijn. Centrale vraag: wordt de patiënt der beter van?

Hoe weten de leden van de raad wat er leeft onder de bevolking als het gaat om ziekenhuiszorg? Wat zijn de wensen, welke kritiek bestaat er? Best lastig, want de doorsnee patiënt bestaat niet. Een georganiseerde achterban is er niet. Er zijn best veel patiëntorganisaties, maar die richten zich doorgaans op een specifieke aandoening.

De leden beschikken over een breed netwerk en de raad heeft contacten met patiëntorganisaties en ouderenbonden. Er zijn de maandelijkse patiënttevredenheid onderzoeken waarbij patiënten hun mening kunnen geven. De zogenoemde tip-top-flopkaarten die iedereen kan invullen, leveren ook nuttige informatie op.

De raad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor zijn twee klachtenfunctionarissen beschikbaar, een klachtenregeling en een landelijke geschillencommissie. De raad houdt wel aard en omvang van de klachten in het oog en als zich een trend aandient wordt actie ondernomen.

Contact met de Clïentenraad Adrz

Vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties zijn altijd welkom. Graag zelfs.

De raad is bereikbaar via:

  • E clientenraad@adrz.nl
  • B postbus 15, 4460 AA Goes
  • T secretariaat 088 125 5921
  • W Adrz.nl, klik op contact en locaties en dan naar Cliëntenraad

Werkplan 2021-2022

In het Werkplan 2021-2022 heeft de raad onderwerpen opgenomen – de zogenaamde kernpunten – die komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Ook zijn de visie en missie van de raad weergegeven, waarin (mede)zeggenschap centraal staat. Voor vragen, opmerkingen en opvragen van het werkplan: zie contactgegevens van de cliëntenraad.

Jaarverslag 2021

De activiteiten van de raad worden vermeld in het Jaarverslag 2021. Inbegrepen de samenstelling van de raad en de uitgebrachte adviezen, gevraagd en ongevraagd. Op de ontwikkeling van belangrijke onderwerpen wordt beknopt ingegaan.

Voor vragen, opmerkingen en aanvragen van een exemplaar van het jaarbericht: zie contactgegevens van de raad.