Cliëntenraad

In Adrz is een cliëntenraad actief. Die behartigt het patiëntbelang en heeft inspraak en medezeggenschap in het beleid en de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Er zitten negen vrijwilligers in de Cliëntenraad Adrz. Ze zijn via een openbare procedure geworven en benoemd door de raad van bestuur. De rechten en plichten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Zeggenschap is nuttig en noodzakelijk

Gezondheid is kwetsbaar, dat geldt voor iedereen. Zeggenschap vanuit de gemeenschap is nuttig en noodzakelijk. De cliëntenraad spant zich in om die zeggenschap maximaal vorm te geven. Hierbij zijn de opvattingen van de inwoners leidend. Belangrijke instrumenten zijn het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen en inbreng in allerlei overleggen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.

Profiel en taken Cliëntenraad Adrz

De 9 leden van de Cliëntenraad Adrz zijn vogels van diverse pluimage. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met regionale spreiding. Bij de sollicitatieprocedure is diversiteit uitgangspunt. Oftewel mensen met verschillende achtergrond, professie en (bestuurlijke) ervaring. Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de zorg is een plus.

De raad heeft geen beslissingsbevoegdheden, maar adviesrecht over onderwerpen die het patiëntbelang raken.  Dat is bijna alles wat in het ziekenhuis gebeurt. De raad van bestuur mag een advies niet zomaar negeren. Bij afwijken is overleg verplicht. Belangrijk is dat de raad ook ongevraagde adviezen kan geven.

Over welke onderwerpen gaat het zoal? Natuurlijk alle regelingen en afspraken die patiënten en bezoekers raken. Denk aan parkeren, voeding, bezoektijden, veranderingen in wijze van zorgverlening, verplaatsen van zorgaanbod, samenwerking andere zorgverleners. Kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn continu bron van aandacht.

Maar evengoed bejegening door de medewerkers (ook de dokters), heldere communicatie en informatie, vlotte telefonische bereikbaarheid, korte wachttijden voor een afspraak of operatie. Kortom, inlevingsvermogen en zowel betrouwbare als gastvrije zorg leveren. De patiënt moet zich belangrijk en prettig voelen in Adrz.

Daarnaast is de raad, samen met andere adviesorganen, betrokken bij het beleid dat voor Adrz wordt vastgesteld. Verdeling van de medisch specialistische zorg over de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee, een goede verwijzing van patiënten naar andere zorgverleners zoals het Erasmus MC. Belangrijk onderwerp is ook een toekomstvisie: waar staat Adrz over vijf tot tien jaar?

Op initiatief van de raad is een patiënt effectrapportage ingevoerd. Een hulpmiddel dat bij voorbereiding en uitvoering van plannen en veranderingen verplicht toegepast moet worden. Aan de hand van een checklijst wordt duidelijk wat de gevolgen voor de patiënt zijn. Centrale vraag: wordt de patiënt der beter van?

Hoe weten de leden van de raad wat er leeft onder de bevolking als het gaat om ziekenhuiszorg? Wat zijn de wensen, welke kritiek bestaat er? Best lastig, want de doorsnee patiënt bestaat niet. Een georganiseerde achterban is er niet. Er zijn best veel patiëntorganisaties, maar die richting zich doorgaans op een specifieke aandoening.

De leden beschikken over een breed netwerk en de raad heeft contacten met patiëntorganisaties en ouderenbonden. Er zijn de maandelijkse patiënttevredenheid onderzoeken waarbij patiënten hun mening kunnen geven. De zogenoemde tip-top-flopkaarten die iedereen kan invullen, leveren ook nuttige informatie op.

De raad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor zijn twee klachtenfunctionarissen beschikbaar, een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie, waarin namens de raad een lid is benoemd. De raad houdt wel aard en omvang van de klachten in het oog en als zich een trend aandient wordt actie ondernomen.

Contact met de Clïentenraad Adrz

Vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties zijn altijd welkom. Graag zelfs.

De raad is bereikbaar via:

  • E clientenraad@adrz.nl
  • B postbus 15, 4460 AA Goes
  • T secretariaat 088 125 5921
  • W Adrz.nl, klik op contact en locaties en dan naar cliëntenraad

Werkplan 2019-2020

In het Werkplan 2019-2020 heeft de raad onderwerpen opgenomen – de zogenaamde kernpunten – die komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Daarnaast staan er speerpunten in, die in 2019 aan de orde komen en afgehandeld moeten worden. Ook zijn de visie en missie van de raad weergegeven, waarin (mede)zeggenschap centraal staat.

Het werkplan volgt hieronder. Voor vragen, opmerkingen en opvragen van het werkplan: zie contactgegevens van de cliëntenraad.

Jaarbericht 2018

De activiteiten van de raad in 2018 worden vermeld in het Jaarbericht 2018. Inbegrepen de samenstelling van de raad en de uitgebrachte adviezen, gevraagd en ongevraagd. Op de ontwikkeling van belangrijke onderwerpen wordt beknopt ingegaan. Bij het jaarbericht is een overzicht gevoegd van de vergaderingen, overleggen en contactmomenten, in- en extern.

Voor vragen, opmerkingen en aanvragen van een exemplaar van het jaarbericht: zie contactgegevens van de raad.

Actualiteiten Cliëntenraad

Over allerlei zaken adviseren, dat bestrijkt een breed terrein en een grote verscheidenheid aan onderwerpen. De cliëntenraad (CR) geeft een aantal voorbeelden.

Advies parkeren

De CR is bezorgd over de toenemende parkeerproblematiek op de locatie Goes. De momenten waarop het niet of pas na veel gedoe mogelijk is een plek voor de auto te vinden nemen toe. Met alle stress van dien. Verwachting is dat de parkeerdruk nog zal toenemen. De raad heeft een visie opgesteld, die als advies aan de raad van bestuur is aangeboden. Uitgangspunt: toereikende parkeervoorzieningen vormen een basisvoorwaarde voor en cliëntvriendelijke ontvangst van patiënten en bezoekers. In een reactie heeft de raad van bestuur aangegeven dat de problematiek hoge aandacht heeft: in de begroting 2020 worden kosten van maatregelen opgenomen.

Klik hier voor de visie van de CR op de parkeerproblematiek Goes

Concentratie scopie-afdelingen

Door de CR is een positief advies verleend over concentratie van de scopie behandelingen in Goes en Vlissingen. Het verrichten van deze behandelingen in de locatie Zierikzee wordt beëindigd. Redenen voor de concentratie zijn kwaliteit, kosten en doelmatige inzet van medewerkers en voorzieningen. Voor inwoners van Schouwen-Duiveland (circa 400) betekent het wat verder reizen. Er staat tegenover dat het aantal reisbewegingen voor circa 600 patiënten uit Midden-Zeeland, die nu naar Zierikzee gaan, vermindert. Door uitbreiding van de scopie-afdeling in de locatie Goes heeft de concentratie geen gevolgen voor toegangs -en wachttijden.

Naam borstkankercentrum

Naar aanleiding van signalen die de CR ontving van patiënten en hun partners is van gedachten gewisseld over de naam van het borstkankercentrum in de locatie Vlissingen. Die wordt als beladen en confronterend ervaren, is stressverhogend en dekt de inhoud van de zorg die er verleend wordt niet goed. Circa 80% van de mensen die er komen heeft geen kanker. Aan de raad van bestuur is, mede gelet op de benadering in veel andere ziekenhuizen, geadviseerd de naam te veranderen in borstcentrum. Hoewel er begrip is voor de wens tot naamsverandering, zal dit niet op korte termijn gebeuren, luidde de reactie.

Patiëntpanel

Een lang gekoesterde wens van de CR is in maart jl in vervulling gegaan. De start van een patiëntpanel. Een platform waar vragen aan patiënten kunnen worden voorgelegd. Om zodoende hun mening over bepaalde onderwerpen te vernemen. Het panel is begonnen met 15 leden. Er zijn inmiddels enkele bijeenkomsten met de leden gehouden. Bedoeling is het panel uit te breiden met zoveel mogelijk belangstellenden. Het wordt dan vooral een digitaal platform. De uitkomsten worden gebundeld en aan de CR aangeleverd. Die gebruikt de gegevens bij meningsvorming en advisering. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een wervingscampagne.

Patiëntportaal

Adrz beschikt sinds juni over een digitaal patiëntportaal. Te vinden via de website Adrz.nl en dan Mijn Adrz. De CR heeft van harte aan de totstandkoming meegewerkt. Via het portaal kan elke patiënt zijn persoonlijke dossier inzien. Het gaat dan, naast de persoonlijke gegevens, om onderwerpen als: nieuwe en oude afspraken, geplande opnames en operaties, allergieën, behandelbeperkingen, behandelverslagen, actuele diagnoses, medicatie overzicht, patiëntbrieven artsen, uitslagen laboratorium en beeldvormende technieken. Ook kunnen vooraf aan ziekenhuisbezoek vragenlijsten worden ingevuld. De mogelijkheden worden gaandeweg uitgebreid.

Rolstoelplaatsen

De vader van een rolstoelgebonden patiënt benaderde de CR met de vraag waarom in de wachtruimten van het ziekenhuis geen plaatsen voor rolstoelgebruikers beschikbaar zijn. Deze mensen moeten daardoor met hun rolstoel noodgedwongen dikwijls in het midden van de wachtruimte staan en een bekijkobject zijn voelt onprettig aan. De CR heeft hierover contact opgenomen met de raad van bestuur en de managers van de poliklinieken. Resultaat is dat er in de poli’s waar voldoende ruimte is, rolstoelplaatsen worden toegevoegd. De betrokken ouder is door de raad hartelijk bedankt voor zijn lofwaardige initiatief.

Samen beslissen

De CR is betrokken bij invoering van het samen beslissen door dokter en patiënt. Om na afweging van de (medische) voor- en nadelen vast te stellen welke zorg het beste past. Met de wensen en situatie van de patiënt kan zodoende beter rekening worden gehouden. Het vraagt van zowel de patiënt als de arts een nieuwe benadering. Het consult in de spreekkamer wordt anders. Uiteraard kan een patiënt die daaraan geen behoefte heeft (‘dokter, u moet het maar zeggen’) dat kenbaar maken. Centraal staan drie vragen aan de arts: 1 wat zijn mijn mogelijkheden, 2 wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden en 3 wat betekent dat in mijn situatie?

Verbetering reputatie

De CR vindt dat gastvrije zorg geen loze kreet mag zijn. Invulling eraan geven gaat niet vanzelf. De waardering voor de kwaliteit van de medische zorg is over het algemeen goed. Kritiek is er met name op de organisatie van de patiëntenstroom, de communicatie en informatie en de bejegening door de medewerkers (onder wie de dokters). De signalen van patiënten en andere burgers worden ter harte genomen. Er wordt een speciaal meerjarig project patiëntgerichtheid uitgevoerd, waaraan ook de CR meewerkt. Alle medewerkers moeten ervan doordrongen worden dat gastvrijheid en bejegening net zo belangrijk zijn als de zorgverlening.

Voeding

De CR heeft positief geadviseerd op invoering van een nieuw voedingsconcept in de locatie Goes. De maaltijdkarren (meals on wheels) verdwijnen. Maaltijden zullen in de toekomst vanuit de verpleegafdelingen uitgeserveerd worden. Er is een afweging gemaakt tussen koelverse en vriesverse maaltijden. De CR had een voorkeur voor koelvers, onder meer vanwege de flexibelere eetmomenten doordat snel opgewarmd kan worden. Andere adviezen pleitten voor vriesverse maaltijden en daar is voor gekozen. De CR betreurt het dat geen proefsessies zijn gehouden met medewerking van patiënten/bezoekers en/of de leden van het patiëntpanel.

Ziekenhuiszorg Schouwen-Duiveland

Adrz herschikt de zorgverlening in de locatie Zierikzee (Victoria kliniek). Een aantal voorzieningen wordt geconcentreerd in Goes en Vlissingen (zie ook hierboven, scopie afdeling). In Zierikzee blijven nu poliklinische spreekuren voor de meeste specialismen, de laboratoriumfuncties en de beeldvormende technieken beschikbaar. De CR stemt in met de sluiting van de afdeling dagbehandeling), mede vanwege grotere doelmatigheid en aanzienlijke kostenbesparing. Het treft circa 12 regionale patiënten per week. De raad vraagt met voorrang te onderzoeken in hoeverre dagbehandeling oncologie en infuustherapieën thuis ingevoerd kunnen worden.

Voor de toekomstige ziekenhuiszorg op Schouwen-Duiveland is uitgangspunt dat zoveel mogelijk zorg op het eiland verstrekt kan worden, in samenwerking met de huisartsen en thuiszorg. Zorg dichtbij, zogezegd. De voorkeur gaat uit naar een nieuw medisch centrum, nabij bestaande zorgvoorzieningen bij en in Borendamme te Zierikzee. De CR vroeg in een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders aandacht voor het belang van een eigentijds medisch centrum voor de bevolking. Het is nog niet duidelijk in hoeverre het gemeentebestuur medewerking wil verlenen aan het plan. In de Victoria kliniek blijven is voor Adrz geen optie.