Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van patiënten, hun naasten en bezoekers. De cliëntenraad denkt, praat en beslist actief mee over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. In de zorg waar de cliënt steeds meer centraal komt te staan, is cliënt medezeggenschap een belangrijke waarde.

Werken aan medezeggenschap van cliënten is een wettelijke vereiste en verplicht de zorginstellingen tot het instellen van een cliëntenraad zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). In de vernieuwde Wmcz 2018 is bepaald dat ook coöperatieve medisch specialistische bedrijven van ziekenhuizen verplicht zijn een cliëntenraad op te richten. Binnen Adrz is gekozen voor één gezamenlijke cliëntenraad en sinds 2022 treedt de cliëntenraad ook op voor het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf (CMSB).

Wat doet de cliëntenraad voor u?

Door de gemeenschappelijke belangen van patiënten te behartigen, kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen en behoeften van onze patiënten en bezoekers. Over ontwikkelingen in de organisatie die de patiënt aangaan denken we actief mee en brengen we gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur. Daarnaast volgen we voor patiënten (mogelijk) relevante in- en externe ontwikkelingen en trends.

Zo werkt de cliëntenraad

De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur over ontwikkelingen binnen Adrz. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de raad van bestuur en het bestuur van het coöperatief medisch specialistisch bedrijf. Met onze adviezen kan de zorg voor patiënten en bezoekers verbeterd worden. Wij hebben bijvoorbeeld geadviseerd over de politheek en het no show beleid. Bij besluiten die direct invloed hebben op de zorg van de cliënt, zoals kwaliteit, veiligheid, hygiëne is de instemming van de cliëntenraad nodig voordat deze uitgevoerd worden. De cliëntenraadsleden nemen om die reden deel aan veiligheidsdialogen, spiegelgesprekken en zijn onder andere geïnformeerd over de uitkomst van patiënttevredenheidsonderzoeken.

Waarover adviseren wij?

In het jaarverslag staat een overzicht van de onderwerpen waarover de cliëntenraad het afgelopen jaar heeft geadviseerd of mee ingestemd. Zo hield de cliëntenraad een enquête via een patiëntenpanel over thuistoediening  van medicatie.  Het onderzoek leverde veel informatie op over de ervaringen en wensen van de patiënten binnen Zeeland wat is meegenomen in het advies.

In 2023-2024 geeft de cliëntenraad een aantal onderwerpen een prominentere rol. De kernwaarden waaraan getoetst wordt zijn Zorg centraal waar nodig, Zorg dichtbij waar mogelijk, Midden in de maatschappij, Gastvrij en betrouwbaar. Deze vloeien voor de Clientenraad uit in de volgende aandachtsgebieden: (Ver)nieuwbouw in combinatie met de vastgoedstrategie, Locatieprofielen, Samenwerking/Zorgkloof en Patiëntgerichtheid, met name bejegening.  De cliëntenraad heeft in zijn werkplan bejegening en waarde gedreven zorg als zijn speerpunten benoemd.

In gesprek met patiënten en bezoekers

Word lid van het Adrz Patiëntenpanel

Wij willen er alles aan doen om onze zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van onze patiënten, hun naasten en onze bezoekers. Daarvoor hebben we u hard nodig.

Wat de beste zorg inhoudt en hoe wij daar als Adrz invulling aan kunnen geven, bepalen wij sámen met u. Wilt u meedenken over de toekomst van onze zorg? Meld u dan aan voor ons Adrz patiëntenpanel. Panelleden geven hun mening over ontwikkelingen in het ziekenhuis. De uitkomsten gebruikt de cliëntenraad als bouwstenen voor het bepalen van standpunten en het uitbrengen van adviezen. Het is belangrijk dat de stem van de inwoners zo sterk mogelijk doorklinkt bij het nemen van besluiten.

De panelleden krijgen regelmatig digitaal vragen over allerlei (actuele) onderwerpen die in Adrz spelen. Hoe meer leden, hoe nuttiger de uitkomsten zijn. De cliëntenraad weet hierdoor beter wat de mensen vinden van veranderingen in de zorg en de dienstverlening. Met die informatie kan de raad ook beter opkomen voor de patiëntenbelangen.

De leden ontvangen per mail de uitkomsten van elk onderzoek. Daarnaast plaatsen we de uitkomsten op de website. De cliëntenraad geeft erbij aan wat er met de mening van de panelleden is gedaan.

Meld u aan als lid van het Adrz Patiëntenpanel

Heeft u vragen over het Adrz Patiëntenpanel? Neem contact op met cliëntenraad@adrz.nl

Veiligheidsdialogen

In Adrz vinden regelmatig veiligheidsdialogen plaats. Een gesprek van een afvaardiging van raad van bestuur, medische staf en cliëntenraad met vertegenwoordigers van een afdeling. Dit kan een verpleegafdeling zijn, maar ook een polikliniek of ondersteunende afdeling. Kort voor een veiligheidsdialoog houdt de cliëntenraad met enkele patiënten interviews en brengt tijdens de dialoog verslag uit.

Contact ouderenbonden

Twee keer per jaar gaat de cliëntenraad in gesprek met ouderenbonden uit de regio’s Schouwen-Duiveland, Zuid-Beveland, Noord-Beveland en Walcheren.

Spiegelgesprekken

Een spiegelgesprek vindt plaats in vorm van een kringgesprek tussen een groep patiënten in aanwezigheid van betrokken zorgverleners (toehoorders) vanuit Adrz. Ook een delegatie van de cliëntenraad mag hierbij als toehoorder aansluiten. Tijdens dit gesprek staat de patiënt centraal: er wordt geluisterd naar de ervaringen en adviezen van de patiënten. Er wordt toehoorders figuurlijk een spiegel voorgehouden. Met als doel de input te gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Leden cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit negen leden die elk hun eigen portefeuilles hebben. Zij zijn allen persoonlijk verbonden aan Adrz.
V.l.n.r.: Corina Teunissen – Dams, Rinus Davidse, André Lokerse, Tonny den Ouden, Joan de Visser, Renée Poelman, Marc Hageman, Peter Vrancken, Frans Traas en Annemieke Bruins.

Annemieke Bruins

Annemieke Bruins
Woonplaats: Burgh-Haamstede
Voorzitter, lid dagelijks bestuur (sinds 2020)

André Lokerse

André Lokerse
Woonplaats: Kapelle
Lid (sinds 2021)

Corina Teunissen Dams

Woonplaats: Kapelle
Ambtelijk secretaris (sinds 2024)

Frans Traas

Adrz - Clientenraad Frans Traas, Portretfoto

Frans Traas
Woonplaats: ’s-Gravenpolder
Vicevoorzitter, penningmeester, lid dagelijks bestuur (sinds 2021)

Joan de Visser

Joan de Visser
Woonplaats: Middelburg
Lid (sinds 2018)

Marc Hageman

Naam: Marc Hageman
Woonplaats: Middelburg
Secretaris, lid dagelijks bestuur (sinds 2023)

Peter Vrancken

Adrz - Clientenraad Pasfoto P.Vrancken

Peter Vrancken
Woonplaats: Vlissingen
Lid (sinds 2018)

Renée Poelman

Naam: Renée Poelman
Woonplaats: Goes
Lid (sinds 2023)

Rinus Davidse

Naam: Rinus Davidse
Woonplaats: Middelburg
Lid (sinds 2023)

 

Tonny den Ouden

Tonny den Ouden
Woonplaats: Zierikzee
Lid (sinds 2022)

Contact

Heeft u iets opgemerkt in het ziekenhuis wat beter kan? Laat het ons weten.

Cliëntenraad Ziekenhuis Adrz
’s-Gravenpolserseweg 114
4462 RA Goes

  • Contact per e-mail: cliëntenraad@adrz.nl
  • Telefoon: 088 – 125 5921
  • Secretariaat: mevrouw C. Teunisssen-Dams

Heeft u een individuele klacht? Dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtenfunctionaris door het invullen van het klachtenformulier. Deze neemt dan contact met u op.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Wel letten wij op trends in de klachten.