Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Cliëntenraad

In Adrz is een cliëntenraad actief. Die behartigt het patiëntbelang en heeft inspraak en medezeggenschap in het beleid en de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Er zitten tien vrijwilligers in de Cliëntenraad Adrz. Ze zijn via een openbare procedure geworven en benoemd door de raad van bestuur. De rechten en plichten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Word lid van het Adrz Patiëntenpanel

De Cliëntenraad Adrz roept mensen op zich aan te melden als lid van het Adrz patiëntpanel. De panelleden geven hun mening over ontwikkelingen in het ziekenhuis. De uitkomsten gebruikt de Cliëntenraad als bouwstenen voor het bepalen van standpunten en het uitbrengen van adviezen. Het is belangrijk dat de stem van de inwoners zo sterk mogelijk doorklinkt bij het nemen van besluiten.

De panelleden krijgen regelmatig digitaal vragen over allerlei (actuele) onderwerpen die in Adrz spelen. Hoe meer leden, hoe nuttiger de uitkomsten zijn. De Cliëntenraad weet hierdoor beter wat de mensen vinden van veranderingen in de zorg en de dienstverlening. Met die informatie kan de raad ook beter opkomen voor de patiëntbelangen.

De leden ontvangen per mail de uitkomsten van elk onderzoek. Daarnaast plaatsen we de uitkomsten op de website. De Cliëntenraad geeft erbij aan wat er met de mening van de panelleden is gedaan.

Meld u aan als lid van het Adrz Patiëntenpanel

Heeft u vragen over het Adrz Patiëntenpanel? Neem contact op met clientenraad@adrz.nl.

Medezeggenschap is nuttig en noodzakelijk

Gezondheid is kwetsbaar, dat geldt voor iedereen. Medezeggenschap vanuit de gemeenschap is nuttig en noodzakelijk. De cliëntenraad spant zich in om die zeggenschap maximaal vorm te geven. Hierbij zijn de opvattingen van de inwoners leidend. Belangrijke instrumenten zijn het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen en inbreng in allerlei overleggen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.

Profiel en taken Cliëntenraad Adrz

De 10 leden van de Cliëntenraad Adrz zijn vogels van diverse pluimage. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met regionale spreiding. Bij de sollicitatieprocedure is diversiteit uitgangspunt. Oftewel mensen met verschillende achtergrond, professie en (bestuurlijke) ervaring. Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de zorg is een plus.

De raad heeft geen beslissingsbevoegdheden, maar adviesrecht over onderwerpen die het patiëntbelang raken.  Dat is bijna alles wat in het ziekenhuis gebeurt. De raad van bestuur mag een advies niet zomaar negeren. Bij afwijken is overleg verplicht. Belangrijk is dat de raad ook ongevraagde adviezen kan geven.

Over welke onderwerpen gaat het zoal? Natuurlijk alle regelingen en afspraken die patiënten en bezoekers raken. Denk aan parkeren, voeding, bezoektijden, veranderingen in wijze van zorgverlening, verplaatsen van zorgaanbod, samenwerking andere zorgverleners. Kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn continu bron van aandacht.

Maar evengoed bejegening door de medewerkers (ook de dokters), heldere communicatie en informatie, vlotte telefonische bereikbaarheid, korte wachttijden voor een afspraak of operatie. Kortom, inlevingsvermogen en zowel betrouwbare als gastvrije zorg leveren. De patiënt moet zich belangrijk en prettig voelen in Adrz.

Daarnaast is de raad, samen met andere adviesorganen, betrokken bij het beleid dat voor Adrz wordt vastgesteld. Verdeling van de medisch specialistische zorg over de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee, een goede verwijzing van patiënten naar andere zorgverleners zoals het Erasmus MC. Belangrijk onderwerp is ook een toekomstvisie: waar staat Adrz over vijf tot tien jaar?

Op initiatief van de raad is een patiënt effectrapportage ingevoerd. Een hulpmiddel dat bij voorbereiding en uitvoering van plannen en veranderingen verplicht toegepast moet worden. Aan de hand van een checklijst wordt duidelijk wat de gevolgen voor de patiënt zijn. Centrale vraag: wordt de patiënt der beter van?

Hoe weten de leden van de raad wat er leeft onder de bevolking als het gaat om ziekenhuiszorg? Wat zijn de wensen, welke kritiek bestaat er? Best lastig, want de doorsnee patiënt bestaat niet. Een georganiseerde achterban is er niet. Er zijn best veel patiëntorganisaties, maar die richten zich doorgaans op een specifieke aandoening.

De leden beschikken over een breed netwerk en de raad heeft contacten met patiëntorganisaties en ouderenbonden. Er zijn de maandelijkse patiënttevredenheid onderzoeken waarbij patiënten hun mening kunnen geven. De zogenoemde tip-top-flopkaarten die iedereen kan invullen, leveren ook nuttige informatie op.

De raad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor zijn twee klachtenfunctionarissen beschikbaar, een klachtenregeling en een landelijke geschillencommissie. De raad houdt wel aard en omvang van de klachten in het oog en als zich een trend aandient wordt actie ondernomen.

Contact met de Clïentenraad Adrz

Vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties zijn altijd welkom. Graag zelfs.

De raad is bereikbaar via:

  • E clientenraad@adrz.nl
  • B postbus 15, 4460 AA Goes
  • T secretariaat 088 125 5921
  • W Adrz.nl, klik op contact en locaties en dan naar Cliëntenraad

Werkplan 2019-2020

In het Werkplan 2019-2020 heeft de raad onderwerpen opgenomen – de zogenaamde kernpunten – die komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Ook zijn de visie en missie van de raad weergegeven, waarin (mede)zeggenschap centraal staat. Voor vragen, opmerkingen en opvragen van het werkplan: zie contactgegevens van de cliëntenraad.

Jaarbericht 2019

De activiteiten van de raad in 2019 worden vermeld in het Jaarbericht 2019. Inbegrepen de samenstelling van de raad en de uitgebrachte adviezen, gevraagd en ongevraagd. Op de ontwikkeling van belangrijke onderwerpen wordt beknopt ingegaan. Bij het jaarbericht is een overzicht gevoegd van de vergaderingen, overleggen en contactmomenten, in- en extern.

Voor vragen, opmerkingen en aanvragen van een exemplaar van het jaarbericht: zie contactgegevens van de raad.

Actualiteiten Cliëntenraad

Over allerlei zaken adviseren, dat bestrijkt een breed terrein en een grote verscheidenheid aan onderwerpen. De cliëntenraad (CR) geeft een aantal voorbeelden.

Aandacht parkeren locatie Goes

Mede naar aanleiding van de parkeervisie die de Cliëntenraad (CR) als ongevraagd advies uitbracht, is er nader overleg gevoerd over mogelijkheden om meer  parkeerplaatsen te verwezenlijken. Op de drukste dagen – maandag, dinsdag, donderdag – kunnen medewerkers gebruikmaken van parkeermogelijkheden bij het kerkgebouw aan de ’s Gravenpolderseweg, maar dat is tijdelijk. Met de betrokken managers besprak de CR  ideeën en mogelijkheden. Daarbij heeft de raad adviesbureau Juust uit Kapelle in de arm genomen. Er komt een vervolg: inzet is dat op korte termijn meer plaatsen beschikbaar komen.

Klik hier voor de visie van de CR op de parkeerproblematiek Goes

Klachtencommissie

Het Adrz beschikte jarenlang over een (onafhankelijke) klachtencommissie. Wanneer iemand niet tevreden was over afhandeling van een klacht (door de betrokkene(n) en/of de klachtenfunctionaris) kon de klachtencommissie om een oordeel worden gevraagd die de raad van bestuur een niet-bindend advies gaf. Vervolgens was nog beroep bij een landelijke commissie mogelijk. Inmiddels is de wetgeving veranderd Adrz is aangesloten bij een externe geschillencommissie die bindend advies geeft. Dit maakt de eigen klachtencommissie overbodig. De CR begrijpt de keuze. Voor klagers is er een ook een duidelijker regeling.

Medicatievoorziening

Het is nog steeds wachten op een goede regeling voor medicatieverstrekking bij vertrek uit het ziekenhuis buiten de reguliere werkuren. Ofwel wanneer apotheken en huisartsen zijn gesloten. De CR vindt dat een ergerlijke situatie. Al in 2017 pleitte de raad voor inrichting van een farmaceutisch steunpunt in het ziekenhuis (ook wel politheek genaamd) om te zorgen voor een patiëntgerichte medicatieverstrekking. Dit stuit op veel verzet bij met name de apotheekhoudende huisartsen. De CR stelt dat patiëntvriendelijkheid voorop moet staan. De hoop is er op gevestigd dat de werkgroep farmaceutische zorg Zeeland voor een doorbraak kan zorgen.

Naamgeving afdelingen

Het is velen een doorn in het oog, de naamgeving en bewegwijzering in locatie Goes. In het Adrz Vlissingen is ervoor gekozen de afdelingen de namen van Zeeuwse regio’s en deltawateren te geven. Daar ga je naar Saeftinghe of Veerse Meer. In Goes is er ooit voor gekozen om verpleegafdelingen met een letter aan te duiden. Waarom is niet te achterhalen. Er is volgens de CR geen sprake van logische benaming. Bij afdeling C verwacht je cardiologie. Niks is minder waar, cardiologie is afdeling L. Zo is longgeneeskunde afdeling D, oncologie afdeling G, neurologie en geriatrie E, enzovoorts. Daar is geen chocolade van te maken.

Het is dan ook geen vreemd beeld mensen in de gangen wat ontheemd te zien lopen, op zoek naar de juiste afdeling. Ook medewerkers  hebben moeite met het koppelen van een juiste afdeling aan een letter – het is ze niet kwalijk te nemen. Volgens de CR een ongewenste situatie. Bij de raad van bestuur is een ongevraagd advies ingediend om de benaming te veranderen en wel zodanig dat patiënten en bezoekers niet meer hoeven te puzzelen. Die staat daar positief tegenover. Er wordt nu een plan gemaakt, waarbij tegelijk de bewegwijzering in en om het ziekenhuis wordt meegenomen. Het lijkt onbelangrijk, maar het gaat wel om patiëntgerichtheid.

Patiëntgerichtheid

Binnen het Adrz wordt een meerjarig project patiëntgerichtheid uitgevoerd. Dat heeft tot doel bij de medewerkers aandacht te vragen voor patiëntgericht handelen. Bij alle hectiek en hoge werkdruk komt dat niet altijd goed uit de verf. De CR is betrokken bij de opzet en uitvoering van het project en is blij met dit initiatief van het ziekenhuis. De patiënt mag van de zorgverleners verwachten dat ze capabel zijn, maar ook aardig en behulpzaam. Niet alleen zakelijk optreden, ook empathie uitstralen. Ofwel: oog hebben voor de positie van de patiënt, die altijd in een afhankelijk positie verkeert. Alle zorgverleners doen fasegewijs mee aan het project.

Patiëntpanel

De proef met een klein patiëntpanel – een platform waar vragen aan patiënten kunnen worden voorgelegd – maakt duidelijk dat een zo groot mogelijk aantal deelnemers meer representatieve informatie oplevert . Daarom is besloten over te stappen op een digitaal patiëntplatform. Over de opzet is advies gevraagd aan bureau Newcom. Komende tijd worden leden voor het panel geworven. Bedoeling is in de loop van mei een eerste onderzoek uit te zetten. Het wordt geen eenrichtingsverkeer; elk onderzoek wordt terug gekoppeld naar de panelleden en er wordt gevraagd over welke onderwerpen de panelleden graag een mening willen geven.

Patiëntportaal

Adrz beschikt over een digitaal patiëntportaal. Dat is te vinden via de website www.adrz.nl en dan naar Mijn Adrz. Via het portaal kan elke patiënt zijn persoonlijke dossier inzien. De belangstelling van patiënten voor deze informatiebron is bemoedigend. Nochtans blijkt in de praktijk dat veel mensen onbekend zijn met het portaal en dat is jammer. Immers, het biedt veel informatie over persoonlijke medische onderwerpen, van nieuwe en oude afspraken tot uitslagen laboratorium en beeldvormende technieken. De CR hoopt van harte dat via mond-tot-mond reclame het aantal bezoekers van het portaal snel toeneemt.

Rookvrij

De CR heeft voorjaar 2019 gevraagd om invoering van een geheel rookvrij ziekenhuis. Dus zowel binnen als buiten en van toepassing op iedereen die zich op een locatie van het ziekenhuis bevindt. De raad is van mening dat in en om een instelling die zich inzet voor gezondheidszorg, roken taboe moet zijn. Dat roken de gezondheid ernstig schaadt behoeft geen betoog. De raad van bestuur zegde een visie toe, maar omdat die eind 2019 nog niet was ontvangen, diende de CR nogmaals een ongevraagd advies in, waarin wordt gevraagd om spoedige besluitvorming. Een zorginstelling heeft in dit kader ook een voorbeeldfunctie.

Toekomst ziekenhuis

De CR staat positief tegenover de strategische visie Samen Zeeland, die het Adrz voor de toekomstige zorg in de provincie opgesteld heeft. Die brengt komende jaren  voor de inwoners van Zeeland veranderingen met zich mee. De raad omarmt de vier uitgangspunten: zorg dichtbij waar mogelijk; zorg centraal waar nodig; midden in de maatschappij; gastvrij en betrouwbaar. Het betekent in de praktijk onder meer concentratie van voorzieningen, zoals voor acute en complexe zorg. Maar tegelijk ook het opzetten van een aantal regionale gezondheidscentra. Op Schouwen-Duiveland moet het eerste gezondheidscentrum tot stand komen.

Er moeten keuzes worden gemaakt die niet overal positief zullen landen. Daarvan is de CR zich zeker bewust. Maar toekomstige ontwikkelingen laten geen ruimte voor stilstand. De zorgvraag neemt jaarlijks toe. Dat komt onder meer door de vergrijzing van de bevolking: nu al 23 procent 65-plussers en dat percentage groeit gestaag. Er staat tegenover een krappe arbeidsmarkt: in 2021 ruim 1300 vacatures in zorg en welzijn. Er moet worden geconcentreerd en worden ingespeeld op nieuwe technologie die zorg op afstand mogelijk maakt. De CR beklemtoont dat het Adrz de uitdagen niet alleen moet oppakken Samenwerking met andere zorgaanbieders is noodzaak.

Voeding

In de locatie Goes wordt geleidelijk een nieuw voedingsconcept doorgevoerd. De CR, die betrokken was bij de voorbereidingen, adviseerde positief. Maaltijden worden in een keuken op de verpleegafdelingen klaargemaakt. Het gaat om vriesverse maaltijden, die kant en klaar en warm worden uitgeserveerd. Een groot pluspunt is dat de keuze van maaltijden zeer aanzienlijk is uitgebreid. Het spreekwoord voor elk wat wils is zonder meer van toepassing. Ander pluspunt is dat er een voo0rkeur voor het tijdstip waarop de maaltijd wordt opgediend kan worden opgegeven. De CR hoort veel positieve geluiden van patiënten en mee-etende bezoekers.

Wacht- en toegangstijden

Grote zorgen maakt de CR zich over de wacht- en toegangstijden, die in plaats van korter langer worden. Het is een probleem dat lastig is te tackelen. De raad heeft, al in 2017, een zogenoemd deltaplan uitgebracht met suggesties voor een voortvarender aanpak. Maatregelen kosten tijd en hebben niet meteen positieve gevolgen. Het Adrz is niet het enige ziekenhuis dat met deze problematiek kampt, maar dat neemt niet weg dat alles op alles gezet moet worden om redelijke wacht- en toegangstijden te kunnen bieden. Onder meer uitbreiding van medisch specialisten kan soelaas bieden. Ook moet de duidelijker worden aangegeven wat wachttijd precies inhoudt.