Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Cliëntenraad

In Adrz is een cliëntenraad actief. Die behartigt het patiëntbelang en heeft inspraak en medezeggenschap in het beleid en de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Er zitten negen vrijwilligers in de Cliëntenraad Adrz. Ze zijn via een openbare procedure geworven en benoemd door de raad van bestuur. De rechten en plichten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Openstaande vacature

In Adrz worden jaarlijks 30.000 mensen opgenomen en bezoeken 260.000 mensen de spoedeisende hulp en poliklinieken. De belangenbehartiging van de patiënten loopt via de Cliëntenraad Adrz en is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De negen leden zijn vrijwilligers.

Door het aftreden van een van de leden ontstaat per 1 juli 2022 een vacature voor lid cliëntenraad.

Word lid van het Adrz Patiëntenpanel

De Cliëntenraad Adrz roept mensen op zich aan te melden als lid van het Adrz patiëntpanel. De panelleden geven hun mening over ontwikkelingen in het ziekenhuis. De uitkomsten gebruikt de Cliëntenraad als bouwstenen voor het bepalen van standpunten en het uitbrengen van adviezen. Het is belangrijk dat de stem van de inwoners zo sterk mogelijk doorklinkt bij het nemen van besluiten.

De panelleden krijgen regelmatig digitaal vragen over allerlei (actuele) onderwerpen die in Adrz spelen. Hoe meer leden, hoe nuttiger de uitkomsten zijn. De Cliëntenraad weet hierdoor beter wat de mensen vinden van veranderingen in de zorg en de dienstverlening. Met die informatie kan de raad ook beter opkomen voor de patiëntbelangen.

De leden ontvangen per mail de uitkomsten van elk onderzoek. Daarnaast plaatsen we de uitkomsten op de website. De Cliëntenraad geeft erbij aan wat er met de mening van de panelleden is gedaan.

Meld u aan als lid van het Adrz Patiëntenpanel

Heeft u vragen over het Adrz Patiëntenpanel? Neem contact op met clientenraad@adrz.nl.

Medezeggenschap is nuttig en noodzakelijk

Gezondheid is kwetsbaar, dat geldt voor iedereen. Medezeggenschap vanuit de gemeenschap is nuttig en noodzakelijk. De cliëntenraad spant zich in om die zeggenschap maximaal vorm te geven. Hierbij zijn de opvattingen van de inwoners leidend. Belangrijke instrumenten zijn het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen en inbreng in allerlei overleggen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.

Profiel en taken Cliëntenraad Adrz

De negen leden van de Cliëntenraad Adrz zijn vogels van diverse pluimage. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met regionale spreiding. Bij de sollicitatieprocedure is diversiteit uitgangspunt. Oftewel mensen met verschillende achtergrond, professie en (bestuurlijke) ervaring. Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de zorg is een plus.

De raad heeft geen beslissingsbevoegdheden, maar adviesrecht over onderwerpen die het patiëntbelang raken.  Dat is bijna alles wat in het ziekenhuis gebeurt. De raad van bestuur mag een advies niet zomaar negeren. Bij afwijken is overleg verplicht. Belangrijk is dat de raad ook ongevraagde adviezen kan geven.

Over welke onderwerpen gaat het zoal? Natuurlijk alle regelingen en afspraken die patiënten en bezoekers raken. Denk aan parkeren, voeding, bezoektijden, veranderingen in wijze van zorgverlening, verplaatsen van zorgaanbod, samenwerking andere zorgverleners. Kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn continu bron van aandacht.

Maar evengoed bejegening door de medewerkers (ook de dokters), heldere communicatie en informatie, vlotte telefonische bereikbaarheid, korte wachttijden voor een afspraak of operatie. Kortom, inlevingsvermogen en zowel betrouwbare als gastvrije zorg leveren. De patiënt moet zich belangrijk en prettig voelen in Adrz.

Daarnaast is de raad, samen met andere adviesorganen, betrokken bij het beleid dat voor Adrz wordt vastgesteld. Verdeling van de medisch specialistische zorg over de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee, een goede verwijzing van patiënten naar andere zorgverleners zoals het Erasmus MC. Belangrijk onderwerp is ook een toekomstvisie: waar staat Adrz over vijf tot tien jaar?

Op initiatief van de raad is een patiënt effectrapportage ingevoerd. Een hulpmiddel dat bij voorbereiding en uitvoering van plannen en veranderingen verplicht toegepast moet worden. Aan de hand van een checklijst wordt duidelijk wat de gevolgen voor de patiënt zijn. Centrale vraag: wordt de patiënt der beter van?

Hoe weten de leden van de raad wat er leeft onder de bevolking als het gaat om ziekenhuiszorg? Wat zijn de wensen, welke kritiek bestaat er? Best lastig, want de doorsnee patiënt bestaat niet. Een georganiseerde achterban is er niet. Er zijn best veel patiëntorganisaties, maar die richten zich doorgaans op een specifieke aandoening.

De leden beschikken over een breed netwerk en de raad heeft contacten met patiëntorganisaties en ouderenbonden. Er zijn de maandelijkse patiënttevredenheid onderzoeken waarbij patiënten hun mening kunnen geven. De zogenoemde tip-top-flopkaarten die iedereen kan invullen, leveren ook nuttige informatie op.

De raad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor zijn twee klachtenfunctionarissen beschikbaar, een klachtenregeling en een landelijke geschillencommissie. De raad houdt wel aard en omvang van de klachten in het oog en als zich een trend aandient wordt actie ondernomen.

Contact met de Clïentenraad Adrz

Vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties zijn altijd welkom. Graag zelfs.

De raad is bereikbaar via:

  • E clientenraad@adrz.nl
  • B postbus 15, 4460 AA Goes
  • T secretariaat 088 125 5921
  • W Adrz.nl, klik op contact en locaties en dan naar Cliëntenraad

Werkplan 2021-2022

In het Werkplan 2021-2022 heeft de raad onderwerpen opgenomen – de zogenaamde kernpunten – die komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Ook zijn de visie en missie van de raad weergegeven, waarin (mede)zeggenschap centraal staat. Voor vragen, opmerkingen en opvragen van het werkplan: zie contactgegevens van de cliëntenraad.

Jaarverslag 2021

De activiteiten van de raad worden vermeld in het Jaarverslag 2021. Inbegrepen de samenstelling van de raad en de uitgebrachte adviezen, gevraagd en ongevraagd. Op de ontwikkeling van belangrijke onderwerpen wordt beknopt ingegaan.

Voor vragen, opmerkingen en aanvragen van een exemplaar van het jaarbericht: zie contactgegevens van de raad.

Actualiteiten Cliëntenraad

Over allerlei zaken adviseren, dat bestrijkt een breed terrein en een grote verscheidenheid aan onderwerpen. De cliëntenraad (CR) geeft een aantal voorbeelden.

Aanmeldzuilen

Bij Adrz Vlissingen zijn bij de herinrichting van het ziekenhuis aanmeldzuilen ingevoerd. Niet meer melden bij de receptie, maar met een identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil. Het systeem kende veel kinderziekten en het blijft lastig dat er in Vlissingen tweemaal aangemeld moet worden. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor begeleiding. Er is voor gekozen ook in Goes aanmeldzuilen te plaatsen; wel een ander systeem dan in Vlissingen.

De Cliëntenraad (CR) was in de gelegenheid te adviseren over de inrichting van de aanmeldzuilen, om aanwijzingen en teksten te beoordelen en tenslotte het systeem uit te proberen. Er is vooral gelet op duidelijkheid van de aanwijzingen en het gebruiksgemak.  Het is even wennen, maar het systeem werkt goed. Aanmelden bij de receptie is vrijwel niet meer nodig en er wordt een dagticket geprint met informatie over de afspraak en de route naar de wachtkamer. De aanmelding wordt meteen digitaal doorgegeven aan de medewerkers, zodat bekend is dat de patiënt is gearriveerd.

Coronavirus (COVID-19)

Vanaf maart 2020 eiste de coronapandemie een groot deel van de aandacht op. Het ziekenhuis werd als het ware op zijn kop gezet; een uitgebreide aanmeldprocedure, looproutes, mondkapjes, geen begeleider mee. Tijdens de eerste coronagolf moest een aanzienlijk deel van de normale zorg op een lager pitje worden gezet. Buiten het ziekenhuis in Goes werd een tweede bloedpriklocatie ingericht, naast een teststraat van de GGD. In december 2020 werden tijdens de tweede golf planbare operaties eveneens uitgesteld, opdat medewerkers vrij gemaakt konden worden voor de crisiszorg.

Door een en ander liepen de wachttijden fors op. Er is een inhaalslag gemaakt door de Afspraakcentrale gedurende enkele weken ’s middags niet telefonisch bereikbaar te laten zijn. Om te voorkomen dat, ondanks duidelijke regels, teveel bezoekers en begeleiders in het ziekenhuis komen, is een regeling voor het melden van bezoek (boek een bezoek) ingevoerd. Elk nadeel heeft zijn voordeel: het aantal telefonische consulten steeg enorm en een aantal specialisten begon als proef met beeldbellen. Het is de bedoeling dat dit ziekenhuisbreed wordt ingevoerd. De CR vindt dat een goede ontwikkeling.

De CR wordt op de hoogte gehouden van de gang van zaken en maatregelen in het ziekenhuis, onder meer door informatie vanuit het crisisteam. De raad staat op het standpunt dat in deze bijzondere situatie de normale inspraakprocedures even aan de kant moeten staan. Wel wordt erop gelet dat maatregelen zo min mogelijk (extra) belastend zijn voor de patiënten. Per patiënt zijn per bezoekmoment maximaal twee bezoekers toegestaan.

Medicatievoorziening

Al enkele jaren pleit de CR voor verbetering van medicatieverstrekking bij vertrek uit het ziekenhuis buiten de reguliere werkuren. Ofwel wanneer apotheken en huisartspraktijken zijn gesloten. Het ziekenhuis mag volgens bestaande afspraken geen medicatie meegeven, ook niet om de eerste korte periode te overbruggen. Voor de patiënten en hun mantelzorgers levert dit een hoop onnodig gedoe op.

De CR vindt dat een ergerlijke situatie. Die kan worden opgelost door inrichting van een farmaceutisch steunpunt in het ziekenhuis, om te zorgen voor een patiëntgerichte medicatieverstrekking. Er moeten dan wel goede afspraken gemaakt worden met apothekers en vooral de apotheekhoudende huisartsen, waarvan Zeeland er veel telt. De CR stelt dat patiëntvriendelijkheid voorop moet staan. Het lijkt erop dat een doorbraak in zicht is en dat een akkoord kan worden bereikt over inrichting van een klinische apotheek in het ziekenhuis, locatie Goes.

Naamgeving afdelingen

Het is velen een doorn in het oog, de naamgeving en bewegwijzering in locatie Goes. In het Adrz Vlissingen is ervoor gekozen de afdelingen de namen van Zeeuwse regio’s en deltawateren te geven. Daar ga je naar Saeftinghe of Veerse Meer. In Goes is er ooit voor gekozen om verpleegafdelingen met een letter aan te duiden. Waarom is niet te achterhalen. Volgens de CR is geen sprake van logische benaming. Bij afdeling C verwacht je Cardiologie. Niks is minder waar, Cardiologie is afdeling L. Zo is Longgeneeskunde afdeling D, Oncologie afdeling G, Neurologie en Geriatrie E, enzovoorts. Daar is geen chocola van te maken.

Bij de raad van bestuur is een ongevraagd advies ingediend om de benaming te veranderen en wel zodanig dat patiënten en bezoekers niet meer hoeven te puzzelen. Die heeft toegezegd zowel naamgeving als bewegwijzering (in als om het ziekenhuis) aan te pakken. Er wordt een plan gemaakt. Door het uitbreken van de coronapandemie is de uitvoering opgeschort. Jammer, maar wat in het vat zit …

Parkeren locatie Goes

Op verzoek van de CR is overlegd over mogelijkheden om meer parkeerplaatsen te verwezenlijken op de locatie Goes. Daar is regelmatig sprake van filevorming en tekort aan plaatsen. Verschillende mogelijkheden zijn besproken. Bij het zoeken naar ruimte moet rekening worden gehouden met mogelijke bouwactiviteiten op de locatie. In de loop van 2021 wordt daarover meer duidelijkheid verwacht.

Op verzoek van de raad is aan adviesbureau Juust uit Kapelle opdracht gegeven de (on)mogelijkheden voor het scheppen van meer parkeerruimte te onderzoeken. Het advies wordt begin 2021 verwacht. Dan moet blijken of er op redelijk korte termijn verbetering mogelijk is.

Een ander verkeersprobleem dat aangepakt moet worden, is de situatie op het kruispunt van het Adrz met de ’s Gravenpolderseweg. Met name tijdens de spitsuren ’s morgens en einde middag is sprake van wachten en aanschuiven. Bovendien is de oversteek voor fietsers en voetgangers onduidelijk en gevaarlijk. De CR vindt dat het in het bijzonder aan de gemeente Goes is om deze ongewenste situatie zo spoedig mogelijk aan te pakken.

Patiëntpanel

Tot groot genoegen van de CR is in de tweede helft van 2020 het digitale patiëntenpanel van Adrz van start gegaan. Over de opzet is advies gevraagd aan bureau Newcom, dat ervaring heeft met panels in andere ziekenhuizen. Uitgangspunt is dat mensen meer inbreng krijgen in de voor patiënten belangrijke onderwerpen die spelen in Adrz.

Bij een eerste werving meldden zich ruim 170 deelnemers aan; streven is tenminste 200 panelleden. De gemiddelde leeftijd is 63 jaar en 60 procent is vrouw. De deelnemers wonen verspreid over de regio Midden- en Noord-Zeeland. Er kunnen zich continu nieuwe deelnemers aanmelden. Daar zijn de deelnemersvoorwaarden en een aanmeldformulier te vinden. De panelleden worden een aantal keren per jaar benaderd over een actueel onderwerp dat speelt in Adrz. Invullen van de vragenlijst staat elke ronde vrij.

Het wordt geen eenrichtingsverkeer; elk onderzoek wordt terug gekoppeld naar de panelleden en er wordt gevraagd over welke onderwerpen de panelleden graag een mening willen geven. De eerste vragenronde ging over de communicatie en de aanpak van de eerste coronagolf in het ziekenhuis. De resultaten zijn gedeeld met het crisisteam van Adrz en uiteraard de deelnemers.

Patiëntportaal

Adrz beschikt over een digitaal patiëntportaal. Via Mijn Adrz kan elke patiënt zijn persoonlijke dossier inzien. De belangstelling van patiënten voor deze informatiebron is bemoedigend. Nochtans blijkt in de praktijk dat veel mensen onbekend zijn met het portaal en dat is jammer. Immers, het biedt veel informatie over persoonlijke medische onderwerpen, van nieuwe en oude afspraken tot uitslagen laboratorium en beeldvormende technieken. De CR hoopt van harte dat via mond-tot-mond reclame het aantal bezoekers van het portaal snel toeneemt.

Rookvrij

De CR heeft tweemaal in een ongevraagd advies gevraagd om invoering van een geheel rookvrij ziekenhuis. Dus zowel binnen als buiten en van toepassing op iedereen die zich op een locatie van het ziekenhuis bevindt. De raad is van mening dat in en om een instelling die zich inzet voor gezondheidszorg, roken taboe moet zijn. Dat roken de gezondheid ernstig schaadt behoeft geen betoog.

Van belang is daarbij wel dat de andere zorginstellingen in de buurt, Emergis en Revant, eenzelfde koers varen. Maar Adrz heeft sowieso een eigen verantwoordelijkheid. De raad van bestuur zegde een visie toe. Die is er in 2020 niet gekomen. De CR heeft met klem aangedrongen om nu eindelijk de knoop door te hakken. Onderkend wordt dat handhaving lastig, het ziekenhuis moet niet voor politieagent of boa spelen. Maar een rookvrij ziekenhuis is een duidelijk signaal, ook aan mensen die denken dat roken de gezondheid niet schaadt.

Toekomst ziekenhuis

De CR staat positief tegenover de strategische visie Samen Zeeland, die het Adrz voor de toekomstige zorg in de provincie opgesteld heeft. Die brengt komende jaren voor de inwoners van Zeeland veranderingen met zich mee. De raad omarmt de vier uitgangspunten: zorg dichtbij waar mogelijk; zorg centraal waar nodig; midden in de maatschappij; gastvrij en betrouwbaar. Het betekent in de praktijk onder meer concentratie van voorzieningen, zoals voor acute en complexe zorg. Maar tegelijk ook het opzetten van een aantal regionale gezondheidscentra. Op Schouwen-Duiveland moet het eerste gezondheidscentrum tot stand komen.

Aan keuzes zijn onvermijdelijk. Die zullen niet overal positief landen. Daarvan is de CR zich zeker bewust. Maar toekomstige ontwikkelingen laten geen ruimte voor stilstand. De zorgvraag neemt jaarlijks toe. Dat komt onder meer door de vergrijzing van de bevolking: en een krappe arbeidsmarkt. Er moet worden geconcentreerd en worden ingespeeld op nieuwe technologie, die zorg op afstand en thuis mogelijk maakt.

De CR beklemtoont dat het Adrz de uitdagingen niet alleen kan oppakken. Samenwerking met andere zorgaanbieders is noodzaak. Dat geldt voor de hele keten, van huisarts en thuiszorg, van verpleeghuis tot ziekenhuis. Van groot belang is ook dat patiënten in staat moeten zijn om te gaan met de nieuwe technologieën; voor de groep die dat niet kan of wil zullen maatregelen nodig zijn.

Vastgoedvisie

Adrz ontwikkelt een vastgoedvisie. Belangrijk onderdeel daarvan is waar en hoe straks welke zorg wordt verleend. De centrale locatie in Goes is in 1987 in gebruik genomen. Het is een ouder gebouw, dat veel onderhoud vergt en een niet altijd doelmatige indeling heeft. Nieuwe ontwikkelingen zijn moeilijk inpasbaar. Kortom, er moet verbouwd of geheel vernieuwd worden. In 2021 zal een keus gemaakt moeten worden: verbouw van het huidige complex of complete nieuwbouw. De CR is voorstander van een nieuw, in etappes te bouwen, ziekenhuis achter de huidige locatie. Het gaat om een miljoeneninvestering en daarvoor moet aandeelhouder Erasmus MC goedkeuring geven. Toegezegd is dat de CR bij de ontwikkeling van een plan betrokken zal worden.

Zeeuwse Zorg Coalitie

Op initiatief van verzekeraar CZ hebben de raden van bestuur van Adrz, Emergis, Svrz en ZorgSaam de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC) gevormd (de zogenoemde kerngroep). Inmiddels zijn daarbij ook vertegenwoordigers betrokken van provincie, gemeenten, huisartsen, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De Nederlandse zorgautoriteit kijkt mee. Doel is door samenwerking de toekomstige zorg in Zeeland veilig te stellen, dus ook goed bereikbaar voor de inwoners. Er is uit verschillende subsidiepotten geld beschikbaar voor het opzetten van een projectorganisatie.

De vier cliëntenraden van de kerngroep deelnemers hebben een gezamenlijk overleg gevormd om de ontwikkelingen – die zich niet in het openbaar afspelen – zo goed mogelijk te volgen. Immers, de belangen van de Zeeuwse inwoners zijn in het geding. Gevraagd is om te zorgen voor tijdige inspraak en medezeggenschap, dat wil zeggen: vanaf een moment dat het er nog toe doet.

Daarop is tot nu toe terughoudend gereageerd; de coalitiepartners vragen zich af in hoeverre de cliëntenraden voldoende representatief zijn voor de bevolking. De discussie hierover loopt nog. De vier raden staan op het standpunt dat zij door hun samenstelling en kennis heel goed de belangen van de Zeeuwen kunnen behartigen en prima weten wat er speelt onder de inwoners. De CR Adrz vindt dat projecten en plannen in elk geval onderworpen moeten zijn aan een patiënt effectrapportage. Ook moet voldaan worden aan de regels voor advisering en instemming die in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen staan.