Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Actueel

Over allerlei zaken adviseren, dat bestrijkt een breed terrein en een grote verscheidenheid aan onderwerpen. We geeft de cliëntenraad een aantal voorbeelden.

Cliëntenraad vernieuwd

Bij de Cliëntenraad ADRZ zijn vijf nieuwe leden aangetreden. Zij vullen de vacatures in door vertrek van leden. Met de benoeming is de raad weer op de gewenste sterkte van negen leden. Peter de Doelder is gekozen tot voorzitter en Piet van Dijke tot vicevoorzitter. Zij vormen samen met secretaris Rinus Antonisse het dagelijks bestuur. Leden zijn Carla Dekker-Priem, Arthur Kranz, Myra Latuheru-Eversdijk, Jan Sanders Joan de Visser en Peter Vrancken.

Nazorg hersenletsel

De CVA vereniging Samen Verder Zeeland pleit voor verbetering van de nazorg voor patiënten die een CVA of andere vorm van hersenletsel is overkomen. Met de raden van bestuur van ADRZ en revalidatiecentrum Revant is hierover gesproken en de Cliëntenraad ADRZ was daarbij aanwezig. Het gaat niet om de eerste opvang in het ziekenhuis (die is goed geregeld), wel om het traject na ontslag uit het ziekenhuis. Zowel op korte als langere termijn.

In het gesprek werd duidelijk dat de problematiek niet alleen door ADRZ of Revant kan worden opgelost. Ze spelen wel een belangrijke rol, maar zijn onderdeel van de zorgketen. Ook huisarts, thuiszorg en verpleeghuizen zijn hier onderdeel van. De raad vindt het belangrijk dat er een goed geoliede keten beschikbaar komt, waarbij de patiënt zo snel mogelijk met een verdere behandeling kan beginnen.

De gevolgen van een CVA of van niet-aangeboren hersenletsel worden nogal eens onderschat. De informatie erover, zowel aan patiënten als zorgverleners, kan beter. Afgesproken is dat er nader overleg komt met de meest betrokken zorgverleners. De stichting Zeeuwse Zorgschakels, die onder meer een netwerk hersenletsel kent, wordt hierbij betrokken. De CVA vereniging brengt de knelpunten en behoeftes in kaart.

Patiëntenportaal

Bij het ADRZ wordt hard gewerkt aan de opzet van een zogeheten Patiënt Portaal (PP). De cliëntenraad is daarbij betrokken; we zijn vooral gespitst op een heldere en makkelijk toegankelijke invulling. Gelet op de verscheidenheid aan patiënten is een laagdrempelig systeem gewenst. Dat zal nog niet meevallen. Denk bijvoorbeeld aan het op een begrijpelijke manier opnemen van medische uitslagen en gegevens in het dossier.

Wat er aan informatie in het persoonlijke dossier beschikbaar komt, moet de arts eigenlijk al tevoren met de goed patiënt bespreken. De komst van het PP vraagt ook een standaardisatie van de (vele) zorgprocessen. Alle neuzen moeten dezelfde kant uitstaan. Uiteraard is een goede communicatie over de komst en het gebruik van het persoonlijk dossier een vereiste. De voordelen moeten duidelijk zijn, anders wordt het PP niet benut.

Er is voor gekozen het portaal stap voor stap beschikbaar te stellen. Eind 2019 zal het volledig beschikbaar zijn. Vanaf 1 juli 2018 kan al beperkt gebruik worden gemaakt van het PP. De belangrijkste onderdelen zijn straks: zelf afspraken maken, inzage in eigen dossier, actueel medicatieoverzicht, digitale consulten en behandelprogramma’s, controle persoonsgegevens.

Ouderenbeleid

De cliëntenraad wil ziekenhuisbrede afspraken over de zorg voor oudere, kwetsbare patiënten. Daar horen eveneens afspraken over het voor- en natraject bij (huisartsen, verpleeghuizen, thuiszorg). Het ziekenhuis beschikt over het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. Dat zegt lang niet alles en is meer een goed begin dan een einde. Het predicaat is geen reden om met de armen over elkaar te gaan zitten.

Het is een bekend gegeven dat  een ziekenhuisopname voor veel kwetsbare ouderen een ontwrichtende gebeurtenis is, waaraan al snel risico’s verbonden zijn. Een doortimmerd ouderenbeleid helpt mee om de nadelige gevolgen in te perken. Het is zeker niet zo dat er niets gebeurt; er is afgelopen jaren steeds meer aandacht voor de oudere patiënt gekomen. Het kan echter nog beter. De raad van bestuur is gevraagd hiermee aan de slag te gaan.

Verlengde spreekuren

Het invoeren van verlengde spreekuren voor poliklinische afspraken is volgens de raad een prima verbetering van de dienstverlening aan patiënten. Lang niet iedereen kan zich overdag tijdens de gebruikelijke werktijden makkelijk vrij maken om een afspraak in het ziekenhuis na te komen. De raad denkt aan een verlenging van de dagspreekuren, bijvoorbeeld van 17.00 uur naar 19.00 of 20.00 uur. Niet elke dag, maar enkele keren per week.

Met name voor mensen die werken kan het een uitkomst zijn. Het kan ook nuttig zijn voor werkenden die als mantelzorger een patiënt willen begeleiden bij een afspraak. Zo’n verlenging heeft gevolgen voor de werktijden van dokters en medewerkers. Daar is ons inziens een goede regeling voor te treffen. Bij de verantwoordelijke managers diende de raad een initiatiefvoorstel voor de verlengde spreekuren in. De reactie is niet afwijzend, maar voorshands wel afhoudend.

Er zijn nader overleg en een analyse van de beste invulling nodig. Het blijkt dat er binnen de vakgroepen van medisch specialisten nogal verschillend over gedacht wordt. De medewerking van de dokters is onontbeerlijk. Bovendien moeten eerst de huidige dagpoliklinieken goed lopen, met snelle toegang en een ruime planningsperiode. Daaraan wordt nog hard gewerkt. Is dat op orde, dan zal het idee van verlengde spreekuren weer opgepakt worden.

Voorterrein

De herinrichting van het voorterrein op de locatie Goes roept veel reacties op. Met name het vanwege de veiligheid autoluw maken van het entreegebied naar de ingang valt lang niet bij iedereen in goede aarde. Het is niet meer mogelijk met een auto of taxi bij de ingang te worden afgezet of opgehaald. Er moet nu een extra afstand van zo’n zestig meter worden overbrugd, te voet of in een rolstoel. Overdag zijn steeds servicemedewerkers aanwezig om de helpende hand te bieden.

De raad is over de nieuwe opzet benaderd door patiënten. Dat de situatie in het entreegebied – geen scheiding voetgangers en auto’s – moest worden aangepakt onderschrijven wij. Bij de wijze waarop hebben wij vraagtekens gezet. Met de raad van bestuur is afgesproken dat er onderzoek wordt gedaan naar de mening van de gebruikers (patiënten, bezoekers). Overigens kan op medische indicatie worden afgeweken van de nieuwe regels.