Uw rechten en verantwoordelijkheden

Adrz staat voor betrouwbare zorg en gastvrijheid. Wij vinden het belangrijk dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Als patiënt of bezoeker van Adrz gelden er bepaalde regels voor u en onze zorgverleners. Deze rechten en plichten zijn gebaseerd op wettelijke richtlijnen. Wij moedigen u aan om actief betrokken te zijn bij de keuze van uw behandeling en open met uw arts hierover te praten. Een goede samenwerking en vertrouwen is belangrijk om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Uw rechten

  • U heeft recht op informatie van uw arts over uw diagnose, de behandeling, de mogelijke voor- en nadelen, de uitkomst van de behandeling en mogelijke alternatieven. Voor elke ingreep of onderzoek is uw mondelinge toestemming vereist. Uitgezonderd van noodsituaties waarin u hiertoe niet in staat bent. Voor kleine verrichtingen als het afnemen van bloed, het maken van een röntgenfoto of het geven van een injectie gaan wij uit van uw toestemming, tenzij u dit anders aangeeft.
  • U mag als patiënt kiezen wie u als zorgverlener wenst. Dit betekent ook dat u van zorgverlener kunt veranderen. Uw keuze kan wel beperkt worden door een wachtlijst of het werkgebied van de arts. In het ziekenhuis wordt u bij spoedgevallen behandeld door de arts die op dat moment dienst heeft.
  • Wij gaan zorgvuldig om met uw medische gegevens. Alleen de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, zien uw gegevens. Zij zijn gebonden aan hun beroepsgeheim. Indien u hiervoor geen toestemming geeft, delen wij uw gegevens niet met zorgverleners buiten het ziekenhuis. Enkel in uitzonderlijke gevallen doorbreekt de arts zijn zwijgplicht. Zo is een medisch specialist wettelijk verplicht om informatie door te geven aan de GGD bij signalering van een besmettelijke infectieziekte. Meer informatie over uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens leest u hier.
  • U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien of er een kopie van te krijgen. In dit dossier staan gegevens over onder meer uw gezondheid, uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s, verwijsbrieven van uw huisarts of medisch specialist en informatie over behandelingen die u heeft gehad. Ook heeft u het recht om een correctie te laten maken in uw medisch dossier of uw dossier te laten vernietigen indien dit niet in strijd is met uw eigen of het algemeen belang. Hier vindt u meer informatie over het inzien, wijzigingen en eventueel vernietigen van uw medisch dossier.

Uw verantwoordelijkheden

Naast rechten heeft u als patiënt ook verantwoordelijkheden. Hiertoe behoort onder meer het verstrekken aan uw zorgverlener van alle informatie die relevant is voor uw behandeling. Ook verwachten wij u dat u tijdig verschijnt op gemaakte afspraken en wanneer u niet kunt komen, u tijdig afmeldt. Rechtstreeks aan u gerichte facturen dient u tijdig te betalen.

Meer informatie