Adrz maakt ruim 6 miljoen winst in 2017

De financiële positie van Adrz is in 2017 verder verbeterd, mede door een gunstig bedrijfsresultaat van € 6,1 miljoen. In mei 2017 is Adrz voor 100% dochter geworden van het Erasmus MC. Deze ontwikkeling heeft ook geleid tot een achtergestelde onderhandse lening door Erasmus MC. Hierdoor is de solvabiliteitspositie verder verstevigd. De solvabiliteit is in 2017 toegenomen van 14,8% in 2016 naar 23,0% 2017.

Gezonde financiële resultaten zetten door

Door een veelheid aan maatregelen is de financiële positie van Adrz de afgelopen jaren sterk verbeterd. De gunstige ontwikkeling van de bedrijfsresultaten, de achtergestelde lening door Erasmus MC en de toegezegde financiering door de nieuwe huisbankier zorgen voor een solide solvabiliteitspositie en voldoende liquide middelen om het noodzakelijke inves­teringsprogramma uit te kunnen voeren. Desondanks zal het vasthouden en verbeteren van de vermogenspositie van Adrz de komende jaren nog steeds noodzakelijk zijn. Belangrijke ele­menten hierin zijn: het vasthouden van het huidig operationeel resultaat, een strak investeringsbeleid en het bestendigen van het vertrouwen bij stakeholders. De huidige meerjarenafspraken met de zorgverzekeraars dragen tezamen met de getroffen maatregelen bij aan een gezond financieel resultaat en daarmee waarborging van de continuïteit naar de toekomst toe.

Zorgverzekeraars

ADRZ heeft voor 2016 tot en met 2018 meer jaren overeen­komsten afgesloten met de zorgverzekeraars. Daarmee hebben alle verzekerden toegang tot zorg in Adrz. In 2017 zijn met de verzekeraars gesprekken gevoerd over de voortgang van de verbeterprogramma’s en de stand van zaken met betrekking tot de investeringsprogramma’s.

Investeringsprogramma

Voor de financiering van het uitgebreide noodzakelijke inves­teringsprogramma in Goes (huisvesting, medische apparatuur en het ziekenhuis informatiesysteem) wordt samengewerkt met onder andere Siemens en is in 2017 een nieuwe bancaire financier gevonden. De renovatie van de locatie in Vlissingen is in samenwerking met Zeeland Investments Beheer (ZIB) afgerond, de locatie Vlissin­gen is in 2017 in gebruik genomen.

Voornaamste risico’s en onzekerheden

De belangrijkste risico’s en onzekerheden, waarmee Adrz in 2017 geconfronteerd is, hebben te maken met de huisves­ting, arbeidsmarkt, prijzen voor dure geneesmiddelen en de financiële positie. Sinds 2015 loopt een uitgebreid investeringsprogramma om de huisvesting, de automatisering en de (medische) appara­tuur van onze locaties een grote kwaliteitsimpuls te geven. Dit is een belangrijke randvoor­waarde voor het faciliteren van kwalitatief goede zorg aan onze Zeeuwse patiënt.

Het blijkt steeds lastiger om gekwalificeerde medewerkers te vinden en te behouden voor de specifieke zorgfuncties. Zowel demografische ontwikkelingen als het ‘vertrek van jongeren uit de provincie’ spelen hierin een belangrijke rol. In 2017 is door Adrz samen met Emergis het Leerhuis/Skills lab voor­bereid dat begin 2018 is geopend. Daarnaast is in overleg met Hogeschool Zeeland het aantal (gegarandeerde) stageplaatsen HBO-V verdubbeld en is een strategisch opleidingsplan opge­steld.

De kosten voor dure geneesmiddelen nemen (net als bij andere ziekenhuizen) toe. Daarnaast ziet ADRZ grote groei in de oncologie. Met de leverancier (Scheldezoom Farmacie) wordt onderhandeld om de tarieven te verlagen. Daarnaast wordt met Erasmus MC onderzocht welke mogelijkheden er zijn om deze kosten verder te beheersen.

Toekomstverwachtingen

De overeengekomen aan­neemsom met de zorgverzekeraars biedt de garantie van een stabiel inkomstenpatroon. Na een positief exploitatieresultaat in 2017 is de resultaat­verwachting voor 2018 eveneens positief. De komende jaren worden de noodzakelijke investeringen gedaan waarvoor de financiële middelen beschikbaar zijn gesteld.

De afgesloten meerjarencontracten met verzekeraars lopen eind 2018 af. In 2018 zal de contractering 2019 voorbereid worden. Het blijft noodzakelijk om de eigen bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten en het kostenniveau doorlopend af te stemmen op de productieontwikkeling.

*€ 1.000
Opbrengsten 2017 2016 Mutatie
Bedrijfsopbrengsten 216.342 206.555 9.787

De omzet is in 2017 met € 9,8 miljoen (4,7%) gestegen. De stijging in de opbrengsten zorgprestatie bedroeg 4,2% (€ 8,3 miljoen).

Ontwikkeling balans *€ 1.000
Balans 2017 2016 Mutatie
ACTIVA
Vaste activa 85.189 72.146 13.043
Vlottende activa 58.176 43.260 14.916
Totaal activa 143.365 115.406 27.959
PASSIVA
Eigen vermogen 22.990 16.860 6.130
Voorzieningen 11.800 11.487 313
Langlopende schulden 61.147 46.459 14.688
Kortlopende schulden 47.428 40.600 6.828
Totaal passiva 143.365 115.406 27.959

De balanspositie is met € 28 miljoen toegenomen als gevolg van investeringen en de verstrekking van de achtergestelde onderhandse lening door Erasmus MC.