Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Het kinderteam de Carrousel is een diagnostisch team samengesteld uit verschillende disciplines. Deze informatie geeft u inzicht over de werkwijze van het kinderteam de Carrousel. Het kinderteam de Carrousel doet onderzoek bij kinderen met meervoudige problemen in de ontwikkeling waarbij het vermoeden bestaat van een organische oorzaak. Doel van het multidisciplinair onderzoek is om te komen tot een diagnostisch oordeel. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Welke kinderen komen in aanmerking?

Voor aanmelding komen in aanmerking kinderen vanaf vijf jaar met twee of meer van de volgende problemen:

 • hersenbeschadiging ten gevolge van problemen rondom de geboorte
 • hersenbeschadiging ten gevolge van infecties en ongevallen
 • epilepsie
 • tics
 • motorische problemen
 • taal- en spraakproblemen
 • ernstige leerproblemen
 • ernstige gedragsproblemen
 • aandacht- en concentratieproblemen en hyperactiviteit

Wat is de procedure?

Kinderen worden door de (huis)arts verwezen en aangemeld bij het secretariaat van het kinderteam. Voorafgaand aan de screening van het kinderteam wordt aan ouders en school gevraagd vragenlijsten in te vullen en wordt bij school de leerprestaties opgevraagd.

Wanneer de vragenlijsten binnen zijn, wordt een gezamenlijke afspraak gemaakt bij de kinderarts en kinder- en jeugdpsycholoog (screening). Zij beoordelen of het kind door het team verder onderzocht gaat worden. Is dit het geval, dan worden afspraken voor verder onderzoek gemaakt. Gestreefd wordt om het traject binnen drie maanden af te ronden.

Zodra de onderzoeken afgerond zijn, worden tijdens een teamoverleg de resultaten besproken. Tevens wordt een diagnose en advies geformuleerd. Tijdens dit overleg is een orthopedagoog van het Samenwerkingsverband Kind op 1, een kinderrevalidatiearts van Revant en een kinder- en jeugdpsychiater van Ithaka aanwezig. De orthopedagoog van het samenwerkingsverband denkt mee vanuit de schoolgegevens en kan eventueel met toestemming van de ouders contact met school zoeken. De kinderrevalidatiearts en de kinder- en jeugdpsychiater denken mee vanuit hun eigen expertise.

Daarna vindt een eindgesprek met de ouders/verzorgers plaats en volgt schriftelijke verslaggeving aan de verwijzers. In overleg met de ouders/verzorgers worden eventueel andere betrokken instanties of personen geïnformeerd.

Als een kind niet in aanmerking komt voor onderzoek door ‘de Carrousel’ wordt bekeken waar het kind en ouders/verzorgers het beste verder geholpen kunnen worden.

Wie zitten in het team?

Waar vindt het plaats?

De gesprekken en onderzoeken vinden plaats in Adrz Goes. Het logopedisch onderzoek vindt plaats in het Audiologisch Centrum in Goes.

Welke onderzoeken kunnen worden gedaan?

Als besloten is dat het kind door het kinderteam onderzocht gaat worden, dan kan het in aanmerking komen voor de volgende onderzoeken:

Intakegesprek

Gestart wordt met een uitgebreid intakegesprek bij de kinder- en jeugdpsycholoog, waarbij aan de ouders/verzorgers en het kind informatie gevraagd wordt over zwangerschap, bevalling, ontwikkeling, meegemaakte gebeurtenissen en het gezin. Het verslag van het intakegesprek wordt verstuurd aan alle disciplines die het kind gaan onderzoeken.

Neuropsychologisch onderzoek

Het neuropsychologisch onderzoek bestaat uit twee gedeelten. In het eerste gedeelte wordt meestal de algemene intelligentie van uw kind bepaald. Tijdens het tweede gedeelte wordt er een uitgebreide verzameling tests afgenomen die functies testen zoals geheugen, aandacht en concentratie, taal, ruimtelijk inzicht, waarneming, werktempo en schrijfmotoriek. Soms wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten of ander materiaal om een indruk te krijgen van de klachten van uw kind en zijn of haar persoonlijkheid. Het onderzoek duurt één of twee dagdelen van maximaal drie uur en wordt uitgevoerd door een psychologisch medewerker. Om de resultaten van het onderzoek niet te beïnvloeden is het van belang dat de ouders/verzorgers niet bij het onderzoek aanwezig zijn.

Neurologisch onderzoek

Het onderzoek begint met een gesprek met ouders/verzorgers en kind door de kinderneuroloog. De mogelijkheid bestaat dat een coassistent (arts in opleiding) bij het onderzoek aanwezig is of het onderzoek uitvoert. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek dat kan bestaan uit:

 • onderzoek van gewrichten, huid, wervelkolom en looppatroon
 • meten van schedelomvang
 • controle van ogen
 • meten van kracht, spierspanning en gevoel in armen en benen
 • opwekken van reflexen door middel van kloppen met een ‘klein hamertje’
 • oefeningen zoals het verschil tussen links en rechts, benoemen van de vingers en het nadoen van de onderzoekende arts

Het totale onderzoek duurt maximaal een half uur. Daarnaast wordt altijd een EEG gedaan en kan ook aanvullend onderzoek plaatsvinden zoals bloedonderzoek, CT-scan of een MRI. Over deze onderzoeken wordt u geïnformeerd in een aparte folder.

Logopedisch onderzoek

De logopedist tracht een indruk te krijgen van de communicatieve vaardigheden van het kind in brede zin. Er is een gesprek met de ouders/verzorgers en het kind. Daarna vindt onderzoek plaats naar de taal- en spraakontwikkeling.
Door observatie en tests kijkt de logopedist naar:

 • taalbegrip
 • taalproductie (woordenschat, zinsbouw, uitspraak, mondmotoriek en stem)
 • taalgebruik

Het onderzoek duurt ongeveer twee à drie uur. Eveneens vindt een audiometrisch onderzoek plaats.

Motorisch onderzoek

Het onderzoek door de kinderfysiotherapeut begint met een kort gesprek met de ouder/verzorger en het kind. Daarna onderzoekt de kinderfysiotherapeut het niveau en de manier van bewegen van het kind. Soms volgt een kort lichamelijk onderzoek. Het onderzoek duurt één tot anderhalf uur.

Tot slot

De hier gegeven informatie kan nooit volledig zijn. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek kinder- en jeugdpsychologie. Dit kan via de afsprakencentrale: 088 125 00 00 of via medischepsychologie.kinderteam@adrz.nl.