Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Het Kinderteam is een multidisciplinair team samengesteld uit verschillende disciplines. Het Kinderteam doet onderzoek bij kinderen met meervoudige problemen in de ontwikkeling waarbij het vermoeden bestaat van een organische oorzaak. Doel van het multidisciplinair onderzoek is om te komen tot een diagnostisch oordeel.

Welke kinderen komen in aanmerking?

Voor aanmelding komen kinderen vanaf vijf jaar in aanmerking met twee of meer van de volgende problemen:

 • Hersenbeschadiging ten gevolge van problemen rondom de geboorte
 • Hersenbeschadiging ten gevolge van infecties en ongevallen
 • Epilepsie
 • Tics
 • Motorische problemen
 • Taal- en spraakproblemen
 • Ernstige leerproblemen
 • Ernstige gedragsproblemen
 • Aandacht- en concentratieproblemen en hyperactiviteit

De procedure

Kinderen worden door de (huis)arts verwezen en aangemeld bij het secretariaat van het Kinderteam. Voorafgaand aan de screening van het Kinderteam wordt aan ouders en school gevraagd vragenlijsten in te vullen en wordt bij school de leerprestaties opgevraagd. Wanneer de vragenlijsten binnen zijn, wordt er een screeningsgesprek gepland met de kinderarts en kinder- en jeugdpsycholoog. Zij beoordelen of het kind door het team verder onderzocht gaat worden. Is dit het geval, dan worden afspraken voor verder onderzoek gemaakt.

Gestreefd wordt om het traject binnen drie maanden af te ronden. Zodra de onderzoeken afgerond zijn, worden de resultaten in het multidisciplinair team besproken. Tevens wordt een diagnose en advies geformuleerd. Tijdens dit overleg is een orthopedagoog van het Samenwerkingsverband Kind op 1, een kinderrevalidatiearts van Revant en een kinder- en jeugdpsychiater van Ithaka aanwezig. De orthopedagoog van het Samenwerkingsverband denkt mee vanuit de schoolgegevens en kan eventueel met toestemming van de ouders contact met school opnemen. De kinderrevalidatiearts en de kinder- en jeugdpsychiater denken mee vanuit hun eigen expertise.

Daarna vindt een eindgesprek met de ouders/verzorgers plaats en volgt schriftelijke verslaggeving aan de verwijzers. In overleg met de ouders/verzorgers worden eventueel andere betrokken instanties of personen geïnformeerd.

Als tijdens het screeningsgesprek blijkt dat het kind niet in aanmerking komt voor onderzoek door het Kinderteam, dan wordt bekeken waar het kind en ouders/verzorgers het beste verder geholpen kunnen worden.

Wie zitten in het multidisciplinair team?

Het team bestaat uit verschillende disciplines vanuit Adrz, maar ook vanuit andere organisaties. Onderstaande personen nemen deel aan het multidisciplinair team:

 • Mw. C. Boelen, Kinderarts Adrz
 • Mw. T. de Gaaij-Mengelers, Kinder- en Jeugdpsycholoog Adrz
 • Mw. K. Nijssen-de Schipper, Kinder- en Jeugdpsycholoog Adrz
 • Mw. A. Sinke-de Vos, Kinderfysiotherapeut Adrz
 • Dhr. F. Visscher, Kinderneuroloog Adrz
 • Mw. L. de Letter, Kinderrevalidatiearts Revant
 • Mw. M. Poulus-Hector, Logopedist Koninklijke Auris Groep
 • Mw. A. van Vliet, Logopedist Koninklijke Auris Groep
 • Mw. M. Weij-van Wanrooij, Orthopedagoog Samenwerkingsverband Kind op 1

Waar vinden de gesprekken en onderzoeken plaats?

De gesprekken en onderzoeken vinden plaats in Adrz Goes of Vlissingen. Het logopedisch onderzoek vindt plaats in het Audiologisch Centrum in Goes.

Welke onderzoeken kunnen worden gedaan?

Als er tijdens het screeningsgesprek besloten wordt dat het kind door het Kinderteam onderzocht gaat worden, komen de volgende gesprekken en onderzoeken in aanmerking:

Intakegesprek

Gestart wordt met een uitgebreid intakegesprek bij de kinder- en jeugdpsycholoog. Hier wordt aan de ouders/verzorgers en het kind informatie gevraagd wordt over zwangerschap, bevalling, ontwikkeling, meegemaakte gebeurtenissen en het gezin. Het verslag van het intakegesprek wordt verstuurd aan alle disciplines die het kind gaan onderzoeken.

Neuropsychologisch onderzoek

Het neuropsychologisch onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte wordt meestal de algemene intelligentie van uw kind bepaald. Tijdens het tweede gedeelte wordt er een uitgebreide verzameling testen afgenomen die functies testen zoals geheugen, aandacht en concentratie, taal, ruimtelijk inzicht, waarneming, werktempo en
schrijfmotoriek. Soms wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten of ander materiaal om een indruk te krijgen van de klachten van uw kind en zijn of haar persoonlijkheid. Het onderzoek duurt één of twee dagdelen van maximaal drie uur en wordt uitgevoerd door een psychologisch assistent. Om de resultaten van het onderzoek niet te beïnvloeden is het van belang dat de ouders/verzorgers niet bij het onderzoek aanwezig zijn.

Motorisch onderzoek

Het onderzoek door de kinderfysiotherapeut begint met een kort gesprek met de ouder/verzorger en het kind. Daarna onderzoekt de kinderfysiotherapeut het niveau en de manier van bewegen van het kind. Soms volgt een kort lichamelijk onderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer één uur.

Neurologisch onderzoek

Het onderzoek bij de kinderneuroloog begint met een gesprek met ouders/verzorgers en het kind. De mogelijkheid bestaat dat een co-assistent (arts in opleiding) bij het onderzoek aanwezig is of het onderzoek uitvoert. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek dat kan bestaan uit:

 • Onderzoek van gewrichten, huid, wervelkolom en looppatroon
 • Meten van schedelomvang
 • Controle van ogen
 • Meten van kracht, spierspanning en gevoel in armen en benen
 • Opwekken van reflexen door middel van kloppen met een ‘klein hamertje’
 • Oefeningen zoals het verschil tussen links en rechts, benoemen van de vingers en het nadoen van de onderzoekende arts

Het totale onderzoek duurt maximaal een half uur. Daarnaast wordt er een EEG gedaan en kan aanvullend onderzoek plaatsvinden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een bloedonderzoek, CT-scan of een MRI. Over deze onderzoeken wordt u geïnformeerd in een aparte folder.

Logopedisch onderzoek

De logopedist tracht een indruk te krijgen van de communicatieve vaardigheden van het kind in brede zin. Er is een gesprek met de ouders/verzorgers en het kind. Daarna vindt onderzoek plaats naar de taal- en spraakontwikkeling. Door observatie en testen kijkt de logopedist naar:

 • Taalbegrip
 • Taalproductie (woordenschat, zinsbouw, uitspraak, mondmotoriek en stem)
 • Taalgebruik

Het onderzoek duurt ongeveer twee à drie uur. Eveneens vindt een audiometrisch onderzoek plaats.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Medische Psychologie via: 088 – 125 00 00 of via de e-mail: medischepsychologie.kinderteam@adrz.nl.