Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Meer inzicht in je gezondheid door middel van thuismonitoring

Adzr Thuismonitoring Nieuws

Thuismonitoring is een vorm van e-health waarbij patiënten op afstand zelf metingen uitvoeren, vragen beantwoorden en tegelijkertijd leren om met hun ziekte op te gaan. Patiënten krijgen meetapparatuur in huis. Via een app delen ze meetresultaten en antwoorden op de vragen met Adrz.  Als vooraf ingestelde waarden worden overschreden, krijgt de begeleidend verpleegkundige hiervan een melding en kan passende actie worden ondernomen. Dit project is opgestart onder de noemer ‘Adrz Thuis’.

Het eerste zorgpad waar thuismonitoring voor wordt ingezet zijn patiënten met een chronische aandoening zoals COPD of hartfalen. Deze patiënten moeten namelijk regelmatig op controle komen in het ziekenhuis. Door inzetten van thuismonitoring kan het aantal bezoeken verminderd worden. Mede door de coronacrisis maken steeds meer specialisten, huisartsen en thuiszorgorganisaties gebruik van deze vorm van begeleiding.

Uitbreiding Adrz Thuis

Naast de zorgpaden COPD en hartfalen, zullen de mogelijkheden in de toekomst verder uitgebreid worden. Zo kunnen binnenkort ook patiënten met longkanker gebruik kunnen maken van thuismonitoring.

Behalve patiënten krijgen ook verschillende werknemers binnen Adrz te maken met deze nieuwe manier van werken. Denk aan de specialist die bepaalt of een patiënt in aanmerking komt, of een (gespecialiseerde) verpleegkundige die met het systeem patiënten gaat monitoren. Middels trainingen worden betrokken medewerkers van Adrz voorbereid om met deze systemen voor thuismonitoring te kunnen werken.

De projectgroep (bestaande uit vertegenwoordigers vanuit ICT en de zorg) meet de effecten die de inzet van thuismonitoring met zich meebrengt. De OR  en de Cliëntenraad worden hier ook bij betrokken. Tijdens het hele traject wordt nauw samengewerkt met zorgverzekeraar CZ en eHealth ontwikkelaar Sananet. CZ biedt Adrz de mogelijkheid om onderdeel te zijn van een groter netwerk van ziekenhuizen waarin we met en van elkaar leren wat er nodig is voor meer impact en schaal rondom chronische zorg thuis.

De gemeten effecten worden tijdens en aan het eind van het traject geëvalueerd. Patiënttevredenheid is hierbij een van de belangrijke uitkomsten. Bij positieve resultaten is het de bedoeling om zo snel mogelijk op te schalen naar grotere aantallen patiënten en andere zorgpaden die hiervoor in aanmerking komen.

Voordelen thuismonitoring

  • Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis, wat hen veel tijd scheelt. Zeker in de huidige Corona-tijd geldt dit als een extra voordeel.
  • Minder ziekenhuis opnames doordat een eventuele verslechtering sneller wordt gesignaleerd.
  • Patiënten hebben meer inzicht in eigen gezondheid en leren om hier beter mee om te gaan.
  • Een kort lijntje met het ziekenhuis en dat geeft patiënten een veiliger gevoel.

Doelstellingen Adrz

Het project is op dit moment in volle gang. Het streven is om aan het eind van het project maximaal 50 patiënten per zorgpad geïncludeerd te hebben. In Zeeland ligt de vergrijzing boven het landelijk gemiddelde, evenals de afname van de beroepsbevolking. Het aantal patiënten zal in de komende jaren sterk toenemen terwijl het aantal zorgverleners schaarser wordt. Adrz Thuis is een belangrijk proces om de juiste zorg op het juist moment te kunnen blijven leveren aan patiënten die dat nodig hebben.