Toezichtvisie raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen ADRZ B.V. (hierna RvC) legt hieronder vast waarom hij toezicht houdt en waarop toezicht wordt gehouden. Deze vastlegging vindt de RvC vanuit professioneel en transparant toezicht wenselijk. De Toezichtvisie ziet op het doel van de RvC (wat is de bestaansreden van de RvC). Het Toezichtkader is het kader dat de RvC ontwikkelt en waarin de RvC de onderwerpen en reikwijdte van zijn toezicht benoemt.

Toezichtvisie

De Raad van Commissarissen (RvC) is er voor de burger van Zeeland en kijkt kritisch naar het functioneren van Adrz vanuit die maatschappelijke context.
De RvC heeft een ontwikkelgerichte focus, de doelstelling van beschikbaarheid en bereikbaarheid medisch specialistische zorg voor de inwoner van Zeeland dient behaald te worden.

De RvC treedt hierin op als (strategisch) adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur en daarmee voor de organisatie van Adrz. De toegevoegde waarde van de RvC is het waarborgen voor de patiënt van de continuïteit van ADRZ B.V., zowel financieel als kwalitatief. Daartoe heeft de RvC een aantal taken en bevoegdheden, zoals vastgelegd in de statuten en in  het reglement van de RvC.
De Raad verstaat onder goed toezicht proactief toezicht: toezicht dat met het bestuur vooruitkijkt, op de hoogte is en tijdig -indien nodig- maatregelen treft.

De Raad houdt toezicht op de realisatie van de missie en visie van Adrz. Daartoe volgt hij kritisch de effecten (outcome) van alle bedrijfsactiviteiten op de primaire doelgroepen.

De RvC legt rechtstreeks verantwoording af aan de aandeelhouders van ADRZ B.V.  en indirect, door te voldoen aan de transparantie-eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen, aan de maatschappij. Voorts is helder dat de RvC jaarlijks een zelfevaluatie houdt, om de drie jaar uit te voeren door een externe instantie.

Toezichtkader

Om de transparantie te bevorderen heeft de Raad een aantal documenten opgesteld, dat nadere invulling geeft aan het kader van de Raad, zoals een Governance Reglement, een informatieprotocol en een rooster van aftreden voor de Raad.

De Raad van Commissarissen benoemt jaarlijks een aantal thema´s die onderwerp zijn van zijn toezicht. Per thema wordt door de RvC benoemd wat de doelstelling is (van het toezicht), hoe de status is, of er actie noodzakelijk is en welke risico´s er met betrekking tot dat thema geduid kunnen worden.

De Raad vindt open communicatie en informatie een belangrijke voorwaarde voor goed toezicht. Daarom onderhoudt hij goede contacten met interne en externe belanghebbenden, zoals de Ondernemingsraad, de Verpleegkundigen Advies Raad, de Cliëntenraad, de Vereniging Medisch Staf en het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf. Dit, uiteraard in overleg met de Raad van Bestuur.

De Raad vindt professioneel en proactief toezichthouden belangrijk. In zijn rol van werkgever (van de Raad van Bestuur), controleur, adviseur en monitor zal de Raad zich in de komende jaren blijven ontwikkelen in proactief toezicht.