Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

De Verpleegkundige Advies Raad (VAR)

De Verpleegkundige Advies Raad (VAR) bestaat uit verpleegkundigen en adviseert de raad van bestuur. De adviezen die de VAR uitbrengt houden altijd verband met het verpleegkundig proces, en hebben ook altijd betrekking op de inhoud van verpleegkundige werkzaamheden.

Vaak vraagt de raad van bestuur de VAR om advies uit te brengen over een bepaald onderwerp. Het kan ook zijn dat de VAR zelf het initiatief neemt om de raad van bestuur over een bepaald onderwerp te adviseren. Een officieel advies vindt altijd schriftelijk plaats. Door deze adviserende rol heeft de VAR een stem in het korte en lange termijnbeleid van de organisatie. Om tot een advies te komen laat de VAR zich informeren door deskundigen. Ook betrekt de VAR de verpleegkundige beroepsgroep bij het vormen van adviezen. Bij de uitvoering nemen leden namens de VAR deel aan diverse werk-, stuur- en/of projectgroepen. Daarnaast stimuleert de VAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.

De VAR wordt gevormd door verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen binnen Adrz. De afgevaardigden kiezen uit hun midden het dagelijks bestuur (DB), bestaande uit een voorzitter en vicevoorzitter.

Visie

De VAR streeft vanuit zijn beroepsinhoudelijke optiek naar een organisatie waar verpleegkundigen op professionele wijze werkzaam zijn en waar de kwaliteit van de verpleegkundige zorg optimaal is. De verpleegkundigen van Adrz zijn krachtige, trotse en gepassioneerde professionals die gemotiveerd zijn zichzelf te blijven ontwikkelen en hiertoe ook de mogelijkheden krijgen.

Doelstelling

De VAR adviseert op beroepsinhoudelijke basis als partner van de raad van bestuur om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft de VAR een stem in het korte en lange termijnbeleid van de organisatie. Daarnaast stimuleert de VAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.

De VAR kan bijdragen aan:

  • Verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten.
  • Een beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening.
  • Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie.
  • Verbreding van het draagvlak binnen de organisatie voor nieuw beleid.

Werkwijze

De VAR komt twee keer per maand bij elkaar. Het DB komt daarnaast ook twee keer per maand bij elkaar. De vergaderingen bestaan uit actuele onderwerpen, zoals HIX, functiedifferentiatie en terugkoppeling stuurgroepen. De VAR heeft regelmatig contact met de raad van bestuur, de raad van commissarissen, de Vereniging Medische Staf, de cliëntenraad en de ondernemingsraad.

De VAR organiseert om de zes weken het Verpleegkundig Platform. Verpleegkundigen worden hier op de hoogte gebracht van onderwerpen waar de VAR mee bezig is, en zij geven de VAR input over actuele onderwerpen.

E var@adrz.nl