Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR)

Een Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) is een adviescollege van verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren voor directies en raden van bestuur van instellingen voor gezondheidszorg. De adviezen die een VAR uitbrengt, houden altijd verband met de patiëntenzorg en het werk van de verpleegkundigen en verzorgenden binnen Adrz. Zij hebben ook altijd betrekking op de inhoud van het werk.

De VAR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. In het eerste geval vraagt de Raad van Bestuur een VAR om advies te geven over en bepaald onderwerp. In het tweede geval neemt de VAR zelf het initiatief om de directie over een bepaald onderwerp te adviseren. Een officieel advies vindt altijd schriftelijk plaats. Natuurlijk kan er ook mondeling worden geadviseerd.

Doordat de verpleegkundigen zich hebben georganiseerd middels de VAR, kunnen Raad van Bestuur en andere overlegorganen de beroepsgroep direct en gemakkelijk benaderen. Dit bevordert het gevoel van betrokkenheid en samenwerking. De VAR beoogt hoofdzakelijk de kwaliteit en deskundigheid van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep te bewaken en te bevorderen.

Tevens biedt de VAR inspraakmogelijkheid voor de verpleegkundige beroepsgroep op beleid en beroepsinhoudelijke zaken die verpleegkundigen en verzorgenden aangaan.

Meerwaarde van een VAR

 • Bewaken en verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg.
 • Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep.
 • Een beleid dat aansluit bij de professionele beroepsuitoefening.
 • Een grotere betrokkenheid van de professionals bij het beleid van de organisatie.
 • Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid.
 • Bevorderen van de samenhang van de verpleegkundige zorg tussen de verschillende verpleegafdelingen en locaties.

Samenstelling VAR en Dagelijks Bestuur

 • De VAR wordt gevormd door negen afgevaardigde leden uit de verpleegkundige en verzorgende diensten van Adrz.
 • De afgevaardigden kiezen uit hun midden het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, vice- voorzitter en secretaris.

Overlegmomenten

 • Het Dagelijks Bestuur van de VAR vergadert eenmaal per maand.
 • Het Dagelijks Bestuur overlegt 4x per jaar met de Raad van Bestuur.
 • De VAR heeft ook eenmaal per maand overleg.
 • Tweemaal per jaar heeft de VAR overleg met de Raad van Bestuur.
 • Verder heeft de VAR periodiek overleg met:
  • Voorzitter Raad van Toezicht, tweemaal per jaar.
  • Voorzitter van de Medisch Specialisten, viermaal per jaar.
  • Ondernemingsraad.

Tijdens de maandelijkse vergaderingen spreken we met diverse vertegenwoordigers uit Adrz over punten die naar voren zijn gekomen in adviesaanvragen of organisatie veranderingen waar de verpleegkundigen mee te maken krijgen.

Waar is de VAR niet voor bedoeld

 • Adviseren over arbeidsvoorwaarden (domein OR) en individuele belangenbehartiging.
 • Uitvoeren van adviezen en lijntaken (domein Lijnorganisatie).

Bereikbaarheid van de VAR

Adrz, Bestemmingsnummer 58, Postbus 15, 4460 AA Goes

T 088 125 40 89

E var@adrz.nl