Week tegen kindermishandeling 14 t/m 20 november 2022

Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling. Landelijk wordt er extra aandacht besteed aan het vergroten van de veiligheid van kinderen. Samen hebben we deze verantwoordelijkheid.

‘Praat met elkaar’ is het centrale thema, dat kan namelijk écht een verschil maken. Adrz ontvangt dagelijks een grote hoeveelheid ouders en kinderen. Onze zorgprofessionals spelen dan ook een belangrijke rol in het signaleren en het inzetten van beleid op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Wist je dat wij hiervoor een Commissie Geweld hebben? Deze bestaat uit een werkgroep Kindermishandeling en een werkgroep Ouderenmishandeling.

We gingen in gesprek met een aantal leden de werkgroep Kindermishandeling. Zo spraken wij met Marlies Vermaas (kinderarts), Corina Toorenaar (Medische maatschappelijk werker) en met Judith Bek (SEH-arts) over hun rol binnen Adrz en kijk op kindermishandeling. Op de foto van links naar rechts.

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is het doen en laten van ouders (of andere verzorgers) dat een ernstige aantasting of bedreiging vormt voor de veiligheid en het welzijn van het kind. Deze vorm van mishandeling komt in vele vormen. Je denkt misschien al snel aan lichamelijk letsel, zoals mishandeling en seksueel misbruik of geweld, maar het kan ook gaan om het onthouden van (medische) zorg, emotionele mishandeling, verwaarlozing of het getuige zijn van ander huiselijk geweld.

Hoe belangrijk is het om hier meer aandacht aan te besteden?

Enorm belangrijk, we kunnen – ook binnen Adrz – nog stappen maken in de bewustwording rondom dit onderwerp. Helaas komt kindermishandeling veel vaker voor dan we denken, maar niet altijd direct zichtbaar. We willen dat iedereen binnen Adrz weet wat de signalen kunnen zijn en hoe te handelen bij vragen, twijfels of een sterk vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.

De veiligheid van onze patiënten – en die van hun gezinsleden – is voor ons van groot belang. Daarom hebben wij in het hele ziekenhuis, bij alle patiënten, aandacht voor mogelijke tekenen van geweld of verwaarlozing in de thuissituatie. We willen de drempel verlagen om het gesprek aan te gaan, te signaleren en een melding te maken. Door er veel aandacht aan te besteden hopen we natuurlijk zoveel mogelijk kinderen die te maken hebben met een onveilige situatie te helpen.

Wat is de rol van Adrz?

Als ziekenhuis hebben we een grote verantwoording in het bestrijden van kindermishandeling. Dagelijks zien wij een grote hoeveelheid kinderen en ouders. Gemiddeld signaleren we eens per week kindermishandeling, dat is er één te veel.

Onze rol ligt binnen het opvangen van signaleren, onderzoek doen, overleggen met betrokkenen en andere professionals (om bijvoorbeeld advies te vragen), het gesprek aan te gaan met ouder en kind en – indien nodig – een melding te maken bij Veilig Thuis”, aldus Corina. Dit is het centrale landelijke meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij zorgen voor verdere ondersteuning van het slachtoffer, de pleger, omstanders en/of adviseren onze zorgprofessionals.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Adrz maakt gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. “Een meldcode is een richtlijn, die is samengevat in een stappenplan. Hierin staat wat een arts of behandelaar moet doen wanneer hij of zij vermoedens heeft van ouderenmishandeling, huiselijk geweld of kindermishandeling. Zo kunnen we al in een vroeg stadium geschikte zorg bieden. Soms voorkomen we hiermee ook problemen. De meldcode helpt ons als professionals enorm om beter te signaleren en te handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling”, geeft Judith aan.

Hoe blijft dit onderwerp onder de aandacht bij medewerkers?

Naast het volgen van een e-learning zijn we als organisatie verplicht onze medewerkers bij te scholen. Marlies: “Dit jaar wordt elke afdeling fysiek geschoold en je merkt dat dit goed ontvangen wordt. De bewustwording wordt vergroot door in gesprek te gaan met elkaar, voorbeelden te geven en dingen uit te leggen. We merken vooral dat de alertheid een stuk hoger is na de scholing en daar doen we het allemaal voor.”

Wat doet de Ziekenhuiscommissie Geweld precies?

Als commissie zorgen we voor een stuk beleid en bieden we handvatten richting Adrz medewerkers en patiënten. Maar we zijn er vooral om iedere dag te werken aan het vergroten van de bewustwording. Kindermishandeling is namelijk een heel lastig onderwerp, er is veel sprake van schaamte en omdat het moeilijk en ingewikkeld is, ontwijken veel mensen het het liefste. We proberen dat binnen de commissie te doorbreken en het gesprek aan te gaan. Praten over kindermishandeling kan moeilijk zijn. Soms weet je zelfs als professional niet hoe je het gesprek moet aanvliegen, bijvoorbeeld als er sprake is van twijfel. Ook lijkt er nooit een juist moment te zijn om over het onderwerp te beginnen. Toch zien we dat praten het verschil maakt en daarom vinden wij het belangrijk om extra aandacht te besteden aan kindermishandeling en huiselijk geweld. Door erover te blijven praten kunnen we allemaal het verschil maken.