Iedere vorm van kanker vereist een gerichte aanpak. Deze aanpak beperkt zich vaak niet tot één specialisme. Daarom overleggen verschillende specialisten binnen een behandelteam regelmatig met elkaar. Deze behandelteams noemen we ‘tumorwerkgroepen’.

Multidisciplinaire teams

Tumorwerkgroepen zijn teams die bestaan uit verschillende medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, radiologen en pathologen. Deze teams hebben als kerntaken:

  1. Zorgen dat het zorgpad voor de patiënt van A tot Z klopt en dat de patiënt de juiste zorg krijgt op een snelle en efficiënte manier.
  2. Zorgen dat nieuwe behandelingen op tijd en op adequate wijze bij Adrz worden geïntroduceerd.
  3. Zorgen dat Adrz actief deelneemt aan landelijke en internationale behandelingsstudies.

Samenwerking Erasmus MC

Het Erasmus MC is het Universitair Medisch Centrum in Rotterdam waar Adrz mee samenwerkt. De samenwerking bestaat uit het vragen van advies en zo nodig uit het doorverwijzen van de patiënt naar het Erasmus MC voor een behandeling. Hier zijn duidelijke afspraken over en de patiënt wordt zoveel mogelijk dicht bij huis behandeld.

Multidisciplinair overleg

Er zijn wekelijks verschillende overlegmomenten waar patiënten worden besproken. Regelmatig gebeurt dit in aanwezigheid van een consulent uit het Erasmus MC. Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht van het advies dat is gegeven.

Plaats van diagnostiek en behandeling

De meeste onderzoeken en veel van de behandelingen vinden plaats in Adrz. Op indicatie kan verwijzing naar andere ziekenhuizen nodig zijn.

Verpleegafdelingen

Op de locatie Goes is een aparte verpleegafdeling voor oncologische patiënten (afdeling G, eerste verdieping), waar vooral patiënten die met chemotherapie worden behandeld, worden verpleegd. Daarnaast worden ook op andere afdelingen patiënten met kanker opgenomen en verpleegd. Op de locaties Goes en Vlissingen is dagbehandeling mogelijk voor patiënten die chemotherapie krijgen. De mogelijkheden worden onderzocht om in de nabije toekomst ook chemotherapie thuis aan te bieden.

Begeleidende disciplines

Binnen Adrz zijn de volgende ondersteunende disciplines beschikbaar:

  • diëtist
  • ergotherapeut
  • fysiotherapeut
  • geestelijk verzorger
  • logopedist
  • maatschappelijk werk
  • medisch psycholoog