Als ziekenhuis streven wij naar maximale kwaliteit van zorg, ook in de palliatieve fase. Dit bereiken wij door met de patiënt en diens naasten in gesprek te gaan over toekomstige behandelkeuzes en vroege zorgplanning. We willen de patiënt de gelegenheid bieden om samen te kijken naar wat belangrijk is voor de patiënt, hoe kijkt de patiënt naar de toekomst, waar liggen voor patiënt de grenzen met betrekking tot behandeling en hoe gaan de naasten hiermee om.

Op de polikliniek Oncologie worden deze gesprekken aangeboden aan kwetsbare patiënten met een beperkte levensverwachting. Kwetsbaarheid is een proces van het opeenstapelen van fysieke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren. Deze kwetsbaarheid vergroot de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals functiebeperkingen, ziekenhuisopname en overlijden.

Proactieve zorgplanning poli

Deze gesprekken worden ook wel proactieve zorgplanning gesprekken genoemd en is onderdeel van de palliatieve zorg. De behandelend specialist nodigt de patiënt en zijn/haar naaste uit voor een gesprek. Het gesprek vindt plaats met een gespecialiseerd verpleegkundige of een medisch maatschappelijk werker. De laatste vijftien minuten sluit er een medisch specialist aan.

Op tijd in gesprek

Wij vinden het belangrijk om tijdig met de patiënt en naasten in gesprek te gaan over de wensen en verwachtingen ten aanzien van de laatste levensfase. Op het moment dat zich een plotselinge of acute situatie voordoet, is er maar weinig tijd om na te denken of te bespreken wat de patiënt wil. Op het moment dat de patiënt niet meer kan beslissen, nemen de naasten samen met de specialist een beslissing. Daarom worden de naasten ook betrokken bij de gesprekken omtrent de wensen en verwachtingen.

Dit gesprek duurt ongeveer een uur, waarbij er wordt ingegaan op wat voor de patiënt belangrijk is in het leven en welke zorg daarbij past. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld waar de patiënt zich zorgen over maakt, positieve energie uithaalt, de toekomst ziet en waar bepaalde grenzen liggen op het gebied van klachten, behandelingen en opnames. De specialist geeft daarbij informatie over de verwachtingen en mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan bepaalde ‘wat als’ situaties, het bespreken van medische voor- en nadelen en er wordt gekeken wat dit voor de patiënt en naasten betekent.

Wilsverklaring

De behandelwensen en eventuele behandelbeperkingen worden vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt. Na afloop van het gesprek ontvangt de patiënt een brief met hierin het verslag van het gesprek en de gemaakte afspraken. Ook de huisarts ontvangt deze brief. De brief kan als wilsverklaring worden gebruikt als de brief wordt ondertekend. Wanneer er wijzigingen in de brief nodig zijn en/of de wensen zijn veranderd, kan er contact opgenomen worden met de behandelend specialist. Gemaakte afspraken kunnen te allen tijde weer worden teruggedraaid.

Het gesprek is eenmalig maar naar aanleiding van het gesprek kunnen er andere disciplines in consult gevraagd worden, zoals maatschappelijk werk, psycholoog en de diëtiste.