Een kinderarts houdt zich bezig met alle medische zorg voor kinderen, vanaf de geboorte tot het 18e levensjaar. Kindergeneeskunde is een breed vak en kent veel aandachtsgebieden

Eetstoornissen bij kinderen

Eetstoornissen kunnen op alle leeftijden voorkomen. In iedere leeftijdsfase zijn er andere oorzaken en behandelingen. Bij zuigelingen bijvoorbeeld kan een voedselaversie ontstaan bij een voedselallergie. De behandeling kan dan bestaan uit dieetvoeding per sonde in combinatie met  prelogopedie en orthopedagogische begeleiding. Een andere groep betreft adolescenten (tieners) die om complexe redenen eetstoornissen ontwikkelen, die leiden tot ernstig ondergewicht. Het betreft hier jongeren met bijvoorbeeld de eetstoornis anorexia nervosa of daaraan verwante eetstoornissen, soms met nog andere lichamelijke of psychische problematiek. Voor deze categorie patiënten bestaat al jaren een eetstoornisteam.

Het team bestaat uit een kinderarts (dr Gerling, dr van Keulen of dr Schuurmans), een therapeut van Emergis en een diëtiste. De behandeling wordt zoveel mogelijk ambulant (poliklinisch) gedaan. Een enkele keer wordt de lichamelijke gezondheid te ernstig bedreigd en volgt opname bij Ithaka of in het ADRZ, afhankelijk van leeftijd, lichamelijke risico’s en complicaties. Multidisciplinaire behandeling en een consequent beleid zijn essentieel voor de behandeling bij deze patiënten, vandaar dat alle patiënten door het zelfde hechte team worden begeleid.

Meer informatie

Familiaire Hypercholesterolemie bij kinderen

Een aangeboren verhoogd cholesterol in het bloed komt relatief vaker voor in Zeeland dan in de rest van Nederland. Bij een verhoogd cholesterolgehalte is er sprake van versnelde aderverkalking en kunnen patiënten al op relatief jonge leeftijd (onder de 45 jaar) een hartinfarct krijgen. Als bij een volwassenen, na een hartinfarct op jonge leeftijd, een sterk verhoogd cholesterol gehalte wordt vastgesteld, is het raadzaam de familieleden, inclusief kinderen, bloed af te nemen om het cholesterolgehalte te bepalen. Indien bij een kind het cholesterolgehalte sterk verhoogd is, dient verwijzing naar de kinderarts plaats te vinden. Bij Adrz is dr. Gerling hierin gespecialiseerd. Hij weet welk aanvullend onderzoek nodig is, wanneer behandeling moet worden gegeven en welke medicijnen bij kinderen gegeven kunnen worden. Onze poliklinieken in Goes en Vlissingen staan op de website van de Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie. Het beleid bij kinderen wordt onderzocht en geadviseerd vanuit de kinderafdeling van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, waarmee zonodig contact is. Ook wordt samengewerkt met de lipidenpolikliniek (FH poli) van het Erasmus MC in Rotterdam.

Meer informatie

Kinderallergologie

Bij een allergie is de gevoeligheid veranderd voor stoffen die normaal geen reacties oproepen. Men spreekt van overgevoeligheid als er symptomen ontstaan na blootstelling aan een stof die door gezonde personen goed wordt verdragen. Men mag alleen van allergie spreken als een overgevoeligheidsreactie veroorzaakt wordt door een verandering in het afweersysteem of immuunsysteem. Dit wordt bewezen door het verhaal van de patiënt, het klinisch en eventueel aanvullend onderzoek. De uitlokkende stof of prikkel wordt dan allergeen genoemd.

Als je afweersysteem reageert met een reactie op een allergeen, wordt dit sensibilisatie genoemd. De aanleg om gesensibiliseerd te raken door een allergeen heet atopie. Daarna moet er een orgaan zijn dat hyperreactief gaat reageren. Hierbij kan het gaan om de huid (eczeem, urticaria), het maag-, en darmstelsel (voedselallergie), de longen (astma) of het neus-keel-oorgebied (allergische rhinitis). De ernst van de reacties kan sterk variëren. Een enkele keer doet zich een zeer ernstige, soms levensbedreigende reactie voor.

In Adrz is er een spreekuur kinderallergie. Dat wordt gehouden door kinderarts Hilde Knockaert in samenwerking met longverpleegkundige Jenny Rietveld. Zo nodig kan er aanvullend onderzoek verricht worden door een bloedonderzoek of huidtesten op het verdachte allergeen. Verder is het mogelijk om bij vermoeden van een voedselallergie een provocatietest uit te voeren op de dagbehandeling. De verdachte voeding wordt aangeboden aan het kind volgens gestandaardiseerde procedures in aanwezigheid van noodmedicatie. Bij voedselallergie werken we samen met de kinderdiëtistes in het ziekenhuis om uitgebreide informatie te verstrekken en een evenwichtige voeding samen te stellen voor het allergische kind.

Er zijn toenemend vragen rondom medicatie voor allergieën: patiënten hebben ooit een (huid)reactie gehad en weten niet of ze het medicijn nog voorgeschreven kunnen krijgen. Hier kan een provocatietest op de kinderdagbehandeling duidelijkheid brengen.

Bij kinderen die zeer allergisch zijn voor één of twee inhalatie-allergenen (huisstofmijt, gras- of boompollen) of voor wesp of bij, kan een desensibilisatiekuur helpen om het afweersysteem te laten ‘afkicken’ van het allergeen door middel van wekelijkse huidprikken of tabletten (alleen voor graspollen). De kuur wordt geïnitieerd op de dagbehandeling in het ziekenhuis met noodmedicatie naast de patiënt. Verder heeft de gespecialiseerde longverpleegkundige de mogelijkheid tot huisbezoek ter sanering van de woonomgeving in geval van inhalatieallergie (huisstofmijt, dieren, pollen). Ook geeft de verpleegkundige instructies over het gebruik van de adrenaline auto-injector die wordt voorgeschreven bij zeer heftige allergische reacties.

Er is een goede samenwerking met het Erasmus MC-Sophia en het Centrum voor Kinderallergologie (Kinderhaven) in Rotterdam voor overleg en second opinion. Alleen kinderen met ernstige allergische klachten zullen bij het Centrum voor Kinderallergologie onder controle blijven.

Meer informatie

Kinderhematologie

Hematologie gaat over niet-kwaadaardige bloedziektes. Onder goedaardige bloedziektes vallen verschillende, soms zeldzame erfelijke vormen van bloedarmoede zoals sikkelcelziekte, thalassemie, congenitale spherocytose, aandoeningen van de stolling zoals hemofilie (bloederziekte), ziekte van Von Willebrand, Trombopenie (te laag aantal bloedplaatjes zoals bij ITP, Idiopathische of immuun trombocytopenische purpura), of aandoeningen van witte bloedcellen zoals granulopenie.

De kinderartsen die zich hebben gespecialiseerd in hematologie zijn dr Gerritsen en dr Nix. Zij zijn voor de andere kinderartsen altijd (24/7) bereikbaar via een speciaal telefoonnummer. Zij hebben een goede samenwerking met de kinderartshematologen in het EMCR Sophia kinderziekenhuis. De behandeling van kinderen met hemofilie is in Nederland geconcentreerd in enkele hemofiliecentra waarvan EMCR er een van is. Ieder hemofiliecentrum in Nederland heeft een aantal ziekenhuizen waarmee een formele samenwerkingsafspraak is gemaakt. Adrz is een officieel meebehandeling centrum voor kinderen met hemofilie. Kinderen kunnen daar bij problemen altijd direct terecht. Voor zeldzame aangeboren bloedziektes kunnen veilig bloedtransfusies of andere bloedproducten worden toegediend. Indien sprake is van een verminderde afweerfunctie kunnen kinderen worden verpleegd in omgekeerde isolatie in een ultra clean room met overdruk om ze te beschermen tegen infecties.

Meer informatie

Kinderoncologie

 

Adrz is één van de 21 officiële centra voor medebehandeling kinderoncologie. Zeeland is dunbevolkt en ver afgelegen van het Prinses Maxima Centrum (PMC) kinderoncologie in Utrecht. De vakgroep kindergeneeskunde stelt dat (intensieve) zorg bij kinderen met kanker zoveel dicht bij huis moet worden geboden.

De kinderartsen die zich hebben gespecialiseerd in kanker bij kinderen zijn dr. Gerritsen en dr. Nix (en in opleiding Dr. Káldi). Er zijn ook vier verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in verpleging van kinderen met kanker: Jacolien Sanderse, Marlies van Kann, Miranda Nagtzaam-Geschiere en Astrid Tholenaar.

Boven: Marijke Roelse en Diana Brasser (pedagogisch medewerkers), Bert Gerritsen (kinderarts), Jacolien Sanders en Astrid Tholenaar (kinderverpleegkundigen met opleiding kinderoncologie). Onder: Truus de Gaaij (kinder- en jeugdpsycholoog), Wendy Nix (kinderarts)

De afdeling heeft een ultraclean room (omgekeerde isolatie box met overdruk ter bescherming tegen infecties tijdens verminderde afweer door chemotherapie).

Kinderoncologie is één van de vele subspecialisaties binnen de kindergeneeskunde. Per jaar zijn er ongeveer 500 nieuwe kinderoncologische patiënten in Nederland. Deze kinderen worden behandeld in het PMC voor kinderoncologie te Utrecht. Het gaat om hematologische maligniteiten in 50% (waarvan in 80 % acute lymfatische leukemie), solide tumoren in 25%, hersentumoren in 20%, bottumoren in 5% en retinoblastoom (een zeldzame tumor van het oog) in 2%.

Het PMC voert een beleid waarin een gedeelte van de behandeling kan worden uitgevoerd in de 21 geselecteerde regionale ziekenhuizen. Diagnosestelling, behandelingsplan en intensieve onderdelen van de behandeling gebeuren in het PMC. Tussentijdse poliklinische controles, toediening van eenvoudige cytostatica kuren en eerste opvang bij complicaties, zoals koorts tijdens neutropenie, worden, mits voldaan wordt aan kwaliteitscriteria, gedaan in het regionale algemene ziekenhuis. Op 13-12-2017 is het PMC medebehandelingscentrum in Adrz als uitstekend beoordeeld door de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) afdeling Jeugd (IGJ) (Referentie: Integrale kwaliteitsmonitor ketenzorg kinderoncologie Adrz).

Kwaliteit Criteria waaraan Adrz voldoet:

 1. Medische expertise: Twee kinderartsen dienen voldoende geschoold te zijn in kinderoncologie. Zij dienen continue bijscholing te volgen waaronder naast bijwonen van specialistische symposia en congressen, een kortdurende stage (1 week om de 2 jaar) en het bijwonen van patiënten besprekingen in het PMC. De patiënten worden 3- maandelijks besproken door een kinderoncoloog uit het PMC in Adrz, waarbij ook structurele nascholing plaatsvindt. Genoemde 2 kinderartsen zijn afwisselend 24/7 bereikbaar voor overleg en advies voor de andere kinderartsen.
 2. Verpleegkundige expertise:  3 verpleegkundigen die zijn opgeleid tot specialistisch verpleegkundige kinderoncologie (SVKO).
 3. Huisvesting: Poliklinische afdeling voor kinderen en jeugdigen met opvangmogelijkheid in infectiearme omgeving. Een klinische afdeling voor kinderen en jeugdigen met rooming-in faciliteiten en mogelijkheid van box verpleging in ultraclean room. Tevens een mogelijkheid voor dagverpleging.
 4. Ondertekende intentieverklaring door vakgroep kindergeneeskunde en Raad van Bestuur.
 5. De apotheek en het laboratorium van het ziekenhuis dienen ingesteld te zijn op de levering van, op kinderen toegesneden, cytostatica en laboratorium bepalingen.
 6. Het PMC zal tweejaarlijks toetsen of aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan.

Ben je als kind onder behandeling bij het Prinses Maxima Centrum, dan kan het zijn dat je sommige behandelingen bij Adrz in Goes kunt ondergaan. Adrz is namelijk één van de shared care centra die samenwerken met het Prinses Maxima Centrum.

Meer informatie

Kinderimmunologie en -infectieziekten

Immunologie is het vakgebied dat zich bezighoud met het afweersysteem tegen infectieziekten. Het afweersysteem bestaat uit verschillende componenten: organen (zoals lymfklieren, milt, beenmerg en amandelen), cellen (zoals witte bloedcellen) en eiwitten (zoals antistoffen). Als bacteriën of virussen het lichaam binnendringen probeert het afweersysteem de bacteriën en virussen te elimineren. Het afweersysteem kent een niet-specifiek deel (zoals complement eiwitten en bepaalde witte bloedcellen, granulocyten) en een specifiek deel (zoals antistoffen die door andere witte bloedcellen, zogenaamde B lymfocyten, worden gemaakt en weer andere witte bloedcellen, zogenaamde T lymfocyten, die cellen die geïnfecteerd zijn met virussen  doden).

Dr Gerritsen is gespecialiseerd in het afweersysteem en in infectieziekten. Dr Gerritsen heeft grondige kennis de normale rijping van het afweersysteem bij kinderen en mogelijke afwijkingen daarin. Ook is dr Gerritsen goed op de hoogte van vaccinaties, antibiotica en veelvoorkomende en zeldzame infecties. Dr Gerritsen heeft een goede samenwerking met kinderartsimmunologen en infectiologen in Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Utrecht. Tevens is dr Gerritsen de hoogte van de mogelijkheden van laboratoriumonderzoek in gespecialiseerde academische laboratoria in genoemde steden.

De afdeling kindergeneeskunde heeft een ultraclean room (een box voor omgekeerde isolatie met overdruk) om kinderen met verminderde afweer goed te beschermen tegen infecties. Toediening van immunoglobulines (de eiwitten waarin de antistoffen zitten) via een bloedvat of onder de huid is voor sommige kinderen nodig en kan in het ziekenhuis of thuis worden gegeven. Hiermee zijn kinderen, die bijvoorbeeld niet genoeg antistoffen kunnen maken, beschermd tegen infecties. Dr Gerritsen adviseert ook collega kinderartsen, keel- neus- oor artsen en huisartsen over vaccinaties en over kinderen met frequente of bijzondere infecties.

Meer informatie

Kinderneurologie

Kinderneurologie is het subspecialisme, dat zich bezig houdt met aandoeningen van het zenuwstelsel. Hiermee bedoelen we dan hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Soms zijn de problemen aangeboren, soms worden ze pas duidelijk tijdens het opgroeien van het kind. Het gebied is heel breed en  bestrijkt problemen als onder andere wegrakingen, hoofdpijn, hersentumoren,  tics, ontwikkelingsachterstanden, spierzwakte of spierspasticiteit en leerproblemen. Ook bij acute stoornissen als hersenschudding, hersenvliesontsteking en epileptische aanvallen is de (Kinder-) neuroloog betrokken.

Bij Adrz zijn er tal van mogelijkheden om het zenuwstelsel door te meten, dan wel zichtbaar te maken. Te denken valt aan CT, MRI, echo, EMG en EEG. In toenemende mate zijn er ook tal van genetische testen mogelijk, waarvoor bloedafname nodig is. Dit bloed wordt dan elders geanalyseerd.

Een kinderneuroloog kan niet werken zonder een goede samenwerking met andere dokters en andere ziekenhuisafdelingen. Met name met de kinderartsen bestaat een innige band. In ons ziekenhuis wordt de kinderneurologie vorm gegeven door drs. F. (Frank) Visscher, die officieel is geregistreerd als kinderneuroloog. Het is overigens wel zo, dat alle ADRZ – neurologen ook opgeleid zijn om kinderen met acute problemen te kunnen opvangen.

Buiten het ziekenhuis zijn er nauwe banden met het kinderrevalidatiecentrum Revant o.a. via het KNOR-team, waarbij kinderarts, neuroloog, orthopedisch chirurg en revalidatiearts nauw samenwerken. Ook met de kinderpsychiatrie (Ithaka) bestaan goede verhoudingen met consultatiemogelijkheden over en weer. In ons ziekenhuis is nog een neuroloog werkzaam (collega Danielle de Jong) die als epileptoloog met regelmaat spreekuur houdt in het ADRZ vanuit epilepsie centrum Kempenhaeghe in Oosterhout. Ook zij houdt zich bezig met kinderen.

Soms zal het nodig zijn om kinderen naar elders door te verwijzen. Dit betreft dan bv. kinderen met hersentumoren of hele zeldzame spieraandoeningen. Het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam is hierin onze partner, alhoewel het soms voorkomt dat we nog verder moeten doorverwijzen.

Afspraken voor consultatie lopen via de huisarts, kinderarts of een ander medisch specialist.

Meer informatie

Kinderorthopedie

Dr. I. Jansen heeft extra ervaring met de behandeling van orthopedische aandoeningen bij kinderen. Hierbij moet gedacht worden aan congenitale heupdysplasie (CHD). Dit is een aangeboren heupafwijking, waarop door de kinderartsen wordt gescreend bij positieve familieanamnese of na stuitligging. Wanneer CHD is aangetoond volgt behandeling bij dr Jansen met bijvoorbeeld een spreidbroek of gipsbroek. Andere aandoeningen waarbij dr Jansen betrokken wordt zijn het klompvoetje, de rugverkromming (scoliose), beenlengteverschillen, platvoeten en andere aangeboren of verworven groeiafwijkingen. Bij reumatische gewrichtsontstekingen wordt zijn hulp ingeroepen bij intra-articulaire (in het gewricht) medicatie toediening. Ook behandelt hij met ons infecties of ontstekingen van gewrichten, botten, wervels en tussenwervelschijf. Dr Jansen neemt ook deel aan het multidisciplinaire spreekuur op de Lindenhof (kinderrevalidatiecentrum) voor kinderen met spasticiteit of andere neurologische afwijkingen waarbij vergroeiingen aan de benen kunnen voor komen (KNOR spreekuur: Kinderarts, Neuroloog, Orthopeed, Revalidatiearts).

Eind 2014 heeft de Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV) Adrz officieel benoemd tot Klompvoetcentrum.

Meer informatie

Maag-, darm- en leverziekten bij kinderen

Het specialisme Kinder Maag Darm Lever (MDL), betreft kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar met problemen van het spijsverteringskanaal of de lever. Patiënten worden meestal verwezen door huisartsen naar de kinderpoli. Alle kinderartsen van onze kinderartsengroep behandelen kinderen met de meest voorkomende MDL- klachten. Die klachten kunnen gaan over: voedingsproblemen, spugen, slecht groeien, diarree, buikpijn, obstipatie, geelzucht.

Bij de diagnostiek en behandeling komt vaak een diëtist(e) te pas, die samen met de kinderarts werkt rond de diagnose en/of behandeling. Dit kan op de polikliniek gebeuren of gedurende een opname. Een pedagogisch medewerkster of kinderfysiotherapeut begeleidt jonge kinderen of jongeren dan weer rond toilettraining of relaxatietraining. Een kinderpsychologe kan een patiënt helpen bij diagnose van functionele buikpijn en verder met praktische handvaten rond het omgaan met functionele buikpijn (een oudere naam hiervoor is een spastische darm). Er wordt heel intensief samengewerkt met academische centra als het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Een van haar speerpunten is het beter diagnosticeren en begeleiden van voedingsallergieën. Er kunnen, zo aangewezen, provocatietesten uitgevoerd worden. Bij de begeleiding van een allergie dieet is een opvolging bij een kinderdiëtiste aangewezen. Er is de laatste jaren ook veel aandacht voor preventie van ondervoeding bij ernstig zieke patiënten gedurende een ziekenhuisopname. Veel voorkomende Maag Darm Lever ziektebeelden die kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld, zijn:

 • Coeliackie (glutenovergevoeligheid)
 • Functionele buikpijn
 • Gastro-enteritis (infectie van spijsverteringstelsel)
 • Gastro-oesophageale reflux
 • Helicobacter pylori infectie
 • Lactose intolerantie
 • Obstipatie (functioneel, uitsluiten ziekte van Hirschsprung)
 • Voedselallergie
 • Ernstige voedingsproblemen, waarvoor sondevoeding nodig is (inclusief beoordeling plaatsing PEG sonde)
 • Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, behandeling in samenwerking met een academisch centrum)

Obesitas bij kinderen

Overgewicht is een groeiend probleem, ook onder de Zeeuwse bevolking. Meestal zijn  combinaties van levensstijl, beweging, eetpatroon en erfelijke factoren mede oorzaken van het overgewicht. Vaak leven er toch vragen over het bestaan van een medische oorzaak van overgewicht. In de meeste gevallen kan de huisarts hier onderzoek naar instellen. Bij twijfel kan het advies van de kinderarts gevraagd worden.

Zelfs op de kinderleeftijd kunnen er al gevolgen van het overgewicht opgespoord worden. Er kan bijvoorbeeld  hoge bloeddruk optreden, er kan een hoog cholesterol bestaan of kinderen kunnen suikerziekte ontwikkelen. Er wordt altijd verwezen naar een multidisciplinair team, waarin de fysiotherapeut, de diëtiste en de kinderpsycholoog participeren.

Na het eerste consult zijn er (half)jaarlijkse controles door de kinderarts, voor sommige kinderen om complicaties op te sporen, voor andere kinderen is het een steun in de rug!

In zeer ernstige gevallen kan er worden doorverwezen naar de kinderobesitaskliniek Heideheuvel te Hilversum, waar kinderen klinisch of poliklinisch intensief begeleid kunnen worden.

Meer informatie