Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Een kinderarts houdt zich bezig met alle medische zorg voor kinderen, vanaf de geboorte tot het 18e levensjaar. Kindergeneeskunde is een breed vak en kent veel aandachtsgebieden met bijbehorende spreekuren.

Eetstoornissen bij kinderen/adolescenten

Een groeiende groep adolescenten ontwikkelt een eetstoornis. Een eetstoornis kan zich in verschillende vormen uiten: anorexia nervosa, boulimia nervosa, binge eating disorder of ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder: een aandoening waarbij er andere redenen zijn om niet goed te kunnen eten).

Deze aandoeningen leiden vaak tot ernstig ondergewicht, soms overgewicht en met bijkomende medische problemen. Het belangrijkste onderdeel van de behandeling ligt bij de GGZ; daar gaan ze op zoek naar de oorzaak en kunnen ze therapie inzetten. De medisch-lichamelijke zorg wordt door Marquita Greijn en Jolanda van Keulen geleverd. Er is intensieve samenwerking met het eetstoornisteam van Emergis. Daarnaast is een diëtiste en soms een logopediste betrokken. De zorg betreft met name poliklinische begeleiding; soms is zelfs een klinische opname noodzakelijk. Een verwijzing naar Adrz verloopt via de huisarts, jeugdarts of via behandelaren in de GGZ.

Meer informatie

Familiaire Hypercholesterolemie bij kinderen

Een aangeboren verhoogd cholesterol in het bloed komt relatief vaker voor in Zeeland dan in de rest van Nederland. Bij een verhoogd cholesterolgehalte is er sprake van versnelde aderverkalking en kunnen patiënten al op relatief jonge leeftijd (onder de 45 jaar) een hartinfarct krijgen. Als bij een volwassenen, na een hartinfarct op jonge leeftijd, een sterk verhoogd cholesterol gehalte wordt vastgesteld, is het raadzaam de familieleden, inclusief kinderen, bloed af te nemen om het cholesterolgehalte te bepalen.

Indien bij een kind het cholesterolgehalte sterk verhoogd is, dient verwijzing naar de kinderarts plaats te vinden. Bij Adrz is dr. Boelen hierin gespecialiseerd. Zij weet welk aanvullend onderzoek nodig is, wanneer behandeling moet worden gegeven en welke medicijnen bij kinderen gegeven kunnen worden. Het beleid bij kinderen wordt onderzocht en geadviseerd vanuit de kinderafdeling van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, waarmee zo nodig contact is. Ook wordt samengewerkt met de lipidenpolikliniek (FH poli) van het Erasmus MC in Rotterdam.

Meer informatie

Kinderallergie

Allergieklachten komen steeds meer voor bij kinderen en jongeren. De klachten kunnen erg uiteenlopend zijn. Het kan gaan om eczeem, hooikoorts, astma, een medicatie-, insecten- of voedselallergie, urticaria of angio-oedeem. Soms is de oorzaak van de klachten meteen duidelijk, soms zijn er alleen vermoedens over. Op de poli Kinderallergie zoeken we uit wat de aard van de klachten is.

Hilde Knockaert is kinderarts met het aandachtsgebied kinderallergologie. Om deze zorg in Zeeland goed te kunnen bieden, werkt ze nauw samen met de dienst kinderallergologie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Verder zijn er vaak gecombineerde spreekuren met verpleegkundige Jenny Rietveld. Zij is longverpleegkundige, maar begeleidt ook patiënten in de eczeembehandeling en geeft instructie over het gebruik van auto-injectorpennen.

Kinderastma

Astma komt veel voor bij kinderen. Soms hebben ze er zoveel last van of zijn nog zo jong dat de huisarts naar de kinderarts verwijst. Alle kinderartsen zien dus kinderen met astma, maar er is ook een Astmapoli. Dat is voor die kinderen die heel vaak medicijnen nodig hebben, die ervoor opgenomen worden of naar de spoedeisende hulp moeten in verband met hun astma. Het kan ook zijn dat nog niet helemaal duidelijk is of er sprake is van astma, en dan kan dat ook op de Astmapoli uitgezocht worden. Hoewel de poli ‘Astmapoli’ heet, is de poli er ook voor kinderen met andere aandoeningen van de luchtwegen.

Kinderarts Marquita Greijn heeft zich gespecialiseerd in longziekten bij kinderen. Naast deze kinderarts is er ook een kinderlongverpleegkundige: Jennie Rietveld. Zij neemt extra de tijd om alles te vragen over hoe het gaat, welke medicijnen gebruikt worden en oefent het innemen van de medicijnen. Ook gaat zij wel eens thuis kijken om te zien of er nog iets veranderd moet worden aan bijvoorbeeld vloerbedekking, knuffels in bed en hoe er het beste gelucht kan worden.

Links: Marquita Greijn, kinderarts met aandachtsgebied longziekten. Rechts: Jennie Rietveld, kinderlongverpleegkundige.

Samen met de kinderartsen is er een kaart gemaakt waarop staat welke medicijnen voorgeschreven zijn en hoe vaak die genomen mogen worden. Dat is ook handig voor de huisarts of op vakantie. De kinderartsen zullen, als dat nog nodig is aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld longfunctieonderzoek. Maar ze zullen ook uitleggen wat er aan de hand is en daarna de medicijnkaart invullen of veranderen.

Meer informatie

Medicatiewijzer

Kindercardiologie

De meest voorkomende klacht op cardiaal gebied, waarmee kinderen bij de kinderarts terecht komen, is het hartruisje. Daarnaast zijn hartkloppingen, pijn op de borst of een familielid met een erfelijke hartafwijking redenen voor een consult bij de kinderarts. In veel gevallen kan de kinderarts aan de hand van het klachtenpatroon (“verhaal”), het lichamelijk onderzoek en een hartfilmpje een diagnose stellen.

Soms is het beeld niet zo duidelijk en moet een kind doorgestuurd worden naar een kindercardioloog. Hiervoor heeft Adrz een speciaal kindercardiologisch spreekuur, wat vier keer per jaar georganiseerd wordt. Dan is er een gezamenlijk kindergeneeskundig/kindercardiologisch consult door de kindercardioloog dr. Frohn, vanuit het Erasmus MC samen met Jolanda van Keulen, kinderarts.

Als het nodig is, kan er dan ook een echo van het hart gemaakt worden. Tijdens dit spreekuur worden regelmatig cardiologisch screenings onderzoek gedaan, meestal in het kader van erfelijke en/of aangeboren afwijkingen.

Daarnaast worden verschillende kinderen besproken die bijvoorbeeld een 24-uurs onderzoek van het hartritme hebben ondergaan.

Voor de kinderen die in Adrz geboren worden waarbij verdenking is op een hartafwijking, kan er 24 uur per dag overlegd worden met de dienstdoende kindercardioloog van het Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast is er nauwe samenwerking ten aanzien van de begeleiding van kinderen met complexe hartafwijkingen, waarbij deze kinderen vaak om en om in Adrz en het SKZ gezien worden. Dit bespaart ouders vaak vele ritten naar Rotterdam.

Bij tussentijdse problemen kunnen ouders laagdrempelig met ons contact opnemen voor overleg of beoordeling.

Meer informatie

Kinderdiabetes

Diabetes is een chronische ziekte. Kinderen en jongeren die deze aandoening hebben worden dagelijks geconfronteerd met hun anders zijn en volgen een intensieve therapie die veel vraagt van zowel het kind als de ouders/verzorgers. De behandelding is met insulinepentherapie of insulinepomptherapie.

Sensorbehandeling kan voor beide groepen volgens landelijke richtlijnen worden ingezet.

In Adrz Goes worden kinderen met diabetes behandeld door het kinderdiabetesteam. Dit multidisciplinaire team bestaat uit:

Het kinderdiabetesteam is 24 uur per dag bereikbaar bij spugen, ketonen in bloed, ontregeling door ziekte, bewustzijnsverlies en alle dringende vragen.

Meer informatie

Mocht je meer willen weten over diabetes en kinderen, kijk dan op Stichtingkinderdiabetes.nl.

Folders

Kinder- en Jeugdpsychologie

Wat doet  een medisch kinder- en jeugdpsycholoog?

De medisch kinder- en jeugdpsycholoog is gespecialiseerd in het omgaan met kinderen en hun ouders in het geval van lichamelijke klachten, zindelijkheidsproblemen, psychosociale problemen, klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden en kinderen die een chronische ziekte hebben, of de gevolgen daarvan ervaren. De medisch kinder- en jeugdpsycholoog maakt onder andere deel uit van het kinderdiabetesteam, de zindelijkheidspoli, het kinderteam de Carrousel.

Waarom verwijzen (kinder)artsen naar een medisch kinder- en jeugdpsycholoog?

De kinderpsycholoog wordt ingeschakeld wanneer de arts vermoedt dat er naast de medische problemen, problemen van psychologische of pedagogische aard spelen.

Vaak hangt deze vraag samen met een aandoening die het kind heeft of heeft gehad.

 • Als er een vermoeden is van ontwikkelingsproblemen of vragen zijn over het ontwikkelingsniveau.
 • Als het kind gedragsproblemen heeft.
 • Als er vermoed wordt dat gezins- of omgevingsfactoren van invloed zijn op de problemen.
 • Als er vragen zijn over omgaan met chronische ziekten en het gedrag van het kind.
 • Als een kind  angst heeft  voor bv. prikken, medische ingrepen of traumatische ervaringen had.
 • Als een kind  zindelijkheids- of slaap- of huilproblemen heeft.

Na de verwijzing wordt het kind met ouder(s) uitgenodigd voor een intake gesprek met de medisch kinder- en jeugdpsycholoog. Tijdens dit gesprek met kind en ouder(s) komt het volgende aan de orde:

 • De reden van de verwijzing door de arts.
 • Vragen over de ontwikkeling en de leefsituatie van het kind. Daarbij is er natuurlijk specifieke aandacht voor de problemen die er zijn.
 • Mogelijke volgende stappen, bijvoorbeeld een voorstel om (neuro) psychologisch onderzoek te doen, een advies voor behandeling of begeleiding. Soms vindt er een doorverwijzing plaats naar een instantie waarbij de hulp beter is afgestemd op de vraag.

Als een kind is opgenomen in het ziekenhuis en er is een verwijzing naar de kinder- en jeugdpsycholoog, dan vindt het gesprek tijdens de opname plaats.

Wat houdt een psychologisch onderzoek in?

De medisch kinder-jeugdpsycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden en de problemen van het kind te krijgen. Dit gebeurt via een uitgebreid psychologisch onderzoek door in kaart te brengen wat de intelligentie, interesses, karaktereigenschappen, sterke en minder sterke kanten, geheugen en concentratie van het kind zijn. Met behulp van deze test kan een volledig en meer objectief beeld verkregen worden. De meeste testen bevatten normen zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met die van leeftijdgenoten.

Er worden aparte afspraken gemaakt voor het doen van psychologisch onderzoek. De psychologisch medewerker voert het onderzoek uit, meestal verdeeld over twee dagdelen. Dat hangt af van het soort onderzoek en de mate van concentratie die het kind kan opbrengen.
De meeste kinderen vinden het onderzoek leuk, ook al bevat het moeilijke onderdelen. De vragen en opdrachten worden aangepast aan het niveau van het  kind.

Een onderzoek kan bestaan uit tests die het volgende kunnen bepalen:

 • intelligentie
 • geheugen
 • taal en spraak
 • waarnemen
 • ruimtelijk inzicht
 • planningsvaardigheden
 • concentratievermogen
 • werktempo
 • motorische vaardigheden
 • problemen in de schoolvaardigheden
 • temperament

Verslag (neuro)psychologisch onderzoek

De uitkomst wordt altijd met de ouders besproken en -afhankelijk van de leeftijd -ook met het kind. In het psychologisch verslag staat een weergave van het eerste intake gesprek, de uitslag van de testen die gedaan zijn, een samenvatting en conclusie en eventueel een behandeladvies. De inhoud van het verslag heeft een beperkte geldigheidsduur. Over het algemeen blijven de uitspraken geldig tot een à twee jaar na dato. Uitslagen moeten in het licht gezien worden van gedachten, gevoelens van bepaalde momenten, gebeurtenissen en ontwikkelingsfases in het leven van het kind. De samenvatting en conclusie van het verslag gaan naar de ouder(s) en de verwijzer.

Behandeling

Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek kunnen de ouders het advies krijgen om hun kind door de medische kinder- en jeugdpsycholoog te laten behandelen. Met behulp van inzichtgevende gesprekken, cognitieve gedragstherapie of EMDR wordt het  kind of de ouders handvatten geboden hoe met bepaalde problemen om te gaan. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een heel effectief middel om kinderen en ouders te helpen hun problemen te boven te komen. Deze therapie is gebaseerd op de gedachte dat gevoelens en handelingen worden beïnvloed door wat we denken (Vgct.nl). EMDR is een manier waarop traumatische ervaringen kunnen worden verwerkt. Prikangst, het meegemaakt hebben van ingrijpende medische handelingen zijn voorbeelden waarbij EMDR kan worden toegepast (Emdr.nl, Emdrkindenjeugd.nl)

Daarnaast wordt nog een groepseducatie OP KOERS geboden waarbij kinderen en adolescenten met een chronische ziekte leren omgaan met de problemen die dat met zich mee kan brengen.

Medewerkers van de polikliniek kinder- en jeugdpsychologie

De kinder- en jeugdpsychologen zijn:

 • Mw. drs. Truus de Gaaij-Mengelers, GZ psycholoog en Orthopedagoog-Generalist NVO
 • Mw. drs. Kristie Nijssen-de Schipper, GZ- psycholoog.

De psychologisch medewerkers zijn:

 • Mw. Marijke Roelse, psychologisch medewerker
 • Mw. José Smits-Govaert, psychologisch medewerker

Daarnaast is er een stagiaire van de Master opleiding medische kinder- en jeugdpsychologie van de Universiteit van Tilburg, op de poli kinder- en jeugdpsychologie werkzaam.

Meer informatie

Kinderhematologie

Hematologie gaat over niet-kwaadaardige ziektes van het bloed. Het gaat om aandoeningen waarbij het bloed niet goed gemaakt wordt, maar ook als de bloedcellen te snel ‘afgebroken’ worden. Ook komt het voor dat het bloed niet goed stolt of zelfs te snel stolt. Om deze problemen te onderzoeken is bloedonderzoek nodig. De kinderartsen dr. Nix en dr. Jonkers zijn gespecialiseerd in bloedziekten. Soms is het nodig kinderen met bloedaandoeningen samen met een academisch ziekenhuis te zien en te behandelen.

 

Kinderimmunologie en -infectieziekten

Immunologie is het vakgebied dat zich bezighoud met het afweersysteem tegen infectieziekten. Het afweersysteem bestaat uit verschillende componenten: organen (zoals lymfklieren, milt, beenmerg en amandelen), cellen (zoals witte bloedcellen) en eiwitten (zoals antistoffen). Als bacteriën of virussen het lichaam binnendringen probeert het afweersysteem de bacteriën en virussen te elimineren. Het afweersysteem kent een niet-specifiek deel (zoals complement eiwitten en bepaalde witte bloedcellen, granulocyten) en een specifiek deel (zoals antistoffen die door andere witte bloedcellen, zogenaamde B lymfocyten, worden gemaakt en weer andere witte bloedcellen, zogenaamde T lymfocyten, die cellen die geïnfecteerd zijn met virussen  doden).

Binnen onze vakgroep Kindergeneeskunde is er een grondige kennis van de normale rijping van het afweersysteem bij kinderen en mogelijke afwijkingen daarin. Er is een goede samenwerking met kinderartsimmunologen en infectiologen in Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Utrecht.

De afdeling Kindergeneeskunde heeft meerdere ultraclean rooms (een box voor omgekeerde isolatie met overdruk) om kinderen met verminderde afweer goed te beschermen tegen infecties. Toediening van immunoglobulines (de eiwitten waarin de antistoffen zitten) via een bloedvat of onder de huid is voor sommige kinderen nodig en kan in het ziekenhuis of thuis worden gegeven. Hiermee zijn kinderen, die bijvoorbeeld niet genoeg antistoffen kunnen maken, beschermd tegen infecties.

Kinderneurologie

Kinderneurologie is het subspecialisme, dat zich bezig houdt met aandoeningen van het zenuwstelsel. Hiermee bedoelen we dan hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Soms zijn de problemen aangeboren, soms worden ze pas duidelijk tijdens het opgroeien van het kind. Het gebied is heel breed en  bestrijkt problemen als onder andere wegrakingen, hoofdpijn, hersentumoren,  tics, ontwikkelingsachterstanden, spierzwakte of spierspasticiteit en leerproblemen. Ook bij acute stoornissen als hersenschudding, hersenvliesontsteking en epileptische aanvallen is de (Kinder-) neuroloog betrokken.

Bij Adrz zijn er tal van mogelijkheden om het zenuwstelsel door te meten, dan wel zichtbaar te maken. Te denken valt aan CT, MRI, echo, EMG en EEG. In toenemende mate zijn er ook tal van genetische testen mogelijk, waarvoor bloedafname nodig is. Dit bloed wordt dan elders geanalyseerd.

Een kinderneuroloog kan niet werken zonder een goede samenwerking met andere dokters en andere ziekenhuisafdelingen. Met name met de kinderartsen bestaat een innige band. In ons ziekenhuis wordt de kinderneurologie vorm gegeven door drs. F. (Frank) Visscher, die officieel is geregistreerd als kinderneuroloog. Het is overigens wel zo, dat alle ADRZ – neurologen ook opgeleid zijn om kinderen met acute problemen te kunnen opvangen.

Buiten het ziekenhuis zijn er nauwe banden met het kinderrevalidatiecentrum Revant o.a. via het KNOR-team, waarbij kinderarts, neuroloog, orthopedisch chirurg en revalidatiearts nauw samenwerken. Ook met de kinderpsychiatrie (Ithaka) bestaan goede verhoudingen met consultatiemogelijkheden over en weer. In ons ziekenhuis is nog een neuroloog werkzaam (collega Danielle de Jong) die als epileptoloog met regelmaat spreekuur houdt in het ADRZ vanuit epilepsie centrum Kempenhaeghe in Oosterhout. Ook zij houdt zich bezig met kinderen.

Soms zal het nodig zijn om kinderen naar elders door te verwijzen. Dit betreft dan bv. kinderen met hersentumoren of hele zeldzame spieraandoeningen. Het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam is hierin onze partner, alhoewel het soms voorkomt dat we nog verder moeten doorverwijzen.

Afspraken voor consultatie lopen via de huisarts, kinderarts of een ander medisch specialist.

Meer informatie

Kinderorthopedie

Dr. I. Jansen heeft extra ervaring met de behandeling van orthopedische aandoeningen bij kinderen. Hierbij moet gedacht worden aan congenitale heupdysplasie (CHD). Dit is een aangeboren heupafwijking, waarop door de kinderartsen wordt gescreend bij positieve familieanamnese of na stuitligging. Wanneer CHD is aangetoond volgt behandeling bij dr Jansen met bijvoorbeeld een spreidbroek of gipsbroek. Andere aandoeningen waarbij dr Jansen betrokken wordt zijn het klompvoetje, de rugverkromming (scoliose), beenlengteverschillen, platvoeten en andere aangeboren of verworven groeiafwijkingen. Bij reumatische gewrichtsontstekingen wordt zijn hulp ingeroepen bij intra-articulaire (in het gewricht) medicatie toediening. Ook behandelt hij met ons infecties of ontstekingen van gewrichten, botten, wervels en tussenwervelschijf. Dr Jansen neemt ook deel aan het multidisciplinaire spreekuur op de Lindenhof (kinderrevalidatiecentrum) voor kinderen met spasticiteit of andere neurologische afwijkingen waarbij vergroeiingen aan de benen kunnen voor komen (KNOR spreekuur: Kinderarts, Neuroloog, Orthopeed, Revalidatiearts).

Eind 2014 heeft de Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV) Adrz officieel benoemd tot Klompvoetcentrum.

Meer informatie

Kinderreumatologie

Reumatische ziekten komen niet vaak voor bij kinderen. Er zijn wel heel veel kinderen en ook adolescenten met spier- en gewrichtsklachten! Deze kinderen worden gezien door Jolanda van Keulen. Eens in de drie maanden komt dr. Philomine van Pelt naar Adrz. Zij is kinderreumatoloog in het Erasmus MC. Er is dan een gezamenlijk spreekuur van kinderarts en kinderreumatoloog. Zo kunnen we de kennis van de kinderarts (heel uiteenlopende ziektebeelden) combineren met de gespecialiseerde kennis van de kinderreumatoloog. Op deze manier bieden we academische zorg aan in ons eigen ziekenhuis. Als er kinderen zijn die de diagnose reuma of een andere reumatische ziekte hebben, worden ze afwisselend in Adrz en in het Erasmus MC gezien. Dat scheelt voor de patiënten veel reistijd. Als er tussentijdse problemen zijn, kunnen ze laagdrempelig contact opnemen voor een eventuele tussentijdse beoordeling. Bloedonderzoek wat vaak nodig is ter controle bij het gebruik van medicatie kan vaak bij Adrz plaatsvinden. De lijnen tussen Adrz en het Erasmus MC zijn op deze manier kort en zo profiteren patiënten en dokters van deze samenwerking.

Maag-, darm- en leverziekten bij kinderen

Het specialisme Kinder Maag Darm Lever (MDL), betreft kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar met problemen van het spijsverteringskanaal of de lever. Patiënten worden meestal verwezen door huisartsen naar de kinderpoli. Alle kinderartsen van onze kinderartsengroep behandelen kinderen met de meest voorkomende MDL- klachten. Die klachten kunnen gaan over: voedingsproblemen, spugen, slecht groeien, diarree, buikpijn, obstipatie, geelzucht.

Bij de diagnostiek en behandeling komt vaak een diëtist(e) te pas, die samen met de kinderarts werkt rond de diagnose en/of behandeling. Dit kan op de polikliniek gebeuren of gedurende een opname. Een pedagogisch medewerkster of kinderfysiotherapeut begeleidt jonge kinderen of jongeren dan weer rond toilettraining of relaxatietraining. Een kinderpsychologe kan een patiënt helpen bij diagnose van functionele buikpijn en verder met praktische handvaten rond het omgaan met functionele buikpijn (een oudere naam hiervoor is een spastische darm). Er wordt heel intensief samengewerkt met academische centra als het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Een van haar speerpunten is het beter diagnosticeren en begeleiden van voedingsallergieën. Er kunnen, zo aangewezen, provocatietesten uitgevoerd worden. Bij de begeleiding van een allergie dieet is een opvolging bij een kinderdiëtiste aangewezen. Er is de laatste jaren ook veel aandacht voor preventie van ondervoeding bij ernstig zieke patiënten gedurende een ziekenhuisopname. Veel voorkomende Maag Darm Lever ziektebeelden die kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld, zijn:

 • Coeliackie (glutenovergevoeligheid)
 • Functionele buikpijn
 • Gastro-enteritis (infectie van spijsverteringstelsel)
 • Gastro-oesophageale reflux
 • Helicobacter pylori infectie
 • Lactose intolerantie
 • Obstipatie (functioneel, uitsluiten ziekte van Hirschsprung)
 • Voedselallergie
 • Ernstige voedingsproblemen, waarvoor sondevoeding nodig is (inclusief beoordeling plaatsing PEG sonde)
 • Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, behandeling in samenwerking met een academisch centrum)

Obesitas bij kinderen

Overgewicht is een groeiend probleem, ook onder de Zeeuwse bevolking. Meestal zijn  combinaties van levensstijl, beweging, eetpatroon en erfelijke factoren mede oorzaken van het overgewicht. Vaak leven er toch vragen over het bestaan van een medische oorzaak van overgewicht. In de meeste gevallen kan de huisarts hier onderzoek naar instellen. Bij twijfel kan het advies van de kinderarts gevraagd worden.

Zelfs op de kinderleeftijd kunnen er al gevolgen van het overgewicht opgespoord worden. Er kan bijvoorbeeld  hoge bloeddruk optreden, er kan een hoog cholesterol bestaan of kinderen kunnen suikerziekte ontwikkelen. Er wordt altijd verwezen naar een multidisciplinair team, waarin de fysiotherapeut, de diëtiste en de kinderpsycholoog participeren.

Na het eerste consult zijn er (half)jaarlijkse controles door de kinderarts, voor sommige kinderen om complicaties op te sporen, voor andere kinderen is het een steun in de rug!

In zeer ernstige gevallen kan er worden doorverwezen naar de kinderobesitaskliniek Heideheuvel te Hilversum, waar kinderen klinisch of poliklinisch intensief begeleid kunnen worden.

Meer informatie

Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Adrz heeft samen met behandelcentrum DOK018 de polikliniek Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) voor kinderen en jongeren opgezet. Deze polikliniek houdt maandelijks spreekuur.

Soms zijn kinderen en jongeren moe en lusteloos, hebben ze chronische klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn of gewrichts- en spierpijnklachten en is het concentratievermogen minimaal. Het kan dan zijn dat er sprake is van ALK. Vaak zijn er dan meerdere oorzaken voor het feit dat een kind of jongere deze klachten heeft. Het spreekuur wordt gedaan door Jolanda van Keulen, kinderarts en Gert Dedel gespecialiseerd kinderfysiotherapeut van DOK018. Beiden hebben ruime ervaring in het begeleiden van deze kinderen en jongeren. Het gezamenlijke spreekuur brengt ons, het gezin en kinderen en jongeren verder: het puur medisch-lichamelijke deel wordt goed onderzocht; daarnaast is er ruime aandacht voor de jongere en het gezin in zijn geheel. Zo nodig kan aanvullende diagnostiek ingezet worden en behandelopties worden besproken. Soms is uitgebreidere multidisciplinaire behandeling nodig, een psycholoog kan indien nodig ingeschakeld worden voor een extra ondersteuning.

Bij problemen op school, wordt ook hier de samenwerking gezocht. Onder het motto “Ik ben gezond, maar mankeer van alles” heeft Adrz in samenwerking met DOK018 al verschillende voorlichtingsavonden gehouden op middelbare scholen. Nu is er in Adrz een speciaal ALK-spreekuur, omdat gebleken is dat de behoefte hieraan groot is. Voor ouders een uitkomst en voor kinderen en jongeren een start om grip te krijgen op ALK.

Voor het ALK-spreekuur is een verwijzing nodig van de huisarts of GGD-arts.

Zindelijkheidspolikliniek

De multidisciplinaire polikliniek voor kinderen met problemen met ontlasten (poepen) en plassen. Dit is niet een plek en dag, maar een multidisciplinaire organisatievorm. Hierdoor wordt het beste gegarandeerd dat u bij iedere kinderarts waarnaar uw kind wordt verwezen de optimale zorg kunt verwachten.

Er zijn veel kinderen die problemen hebben met het zindelijk worden of te lang onzindelijk blijven voor urine of ontlasting. Problemen kunnen zijn, verstopping (obstipatie), poepongelukjes, plasongelukjes overdag, bedplassen of te vaak overdag plassen. Problemen met plassen en ontlasten kunnen grote invloed hebben op het dagelijks leven en welzijn van het kind en zijn gezin.

Om die reden is er binnen de kindergeneeskunde van Adrz extra aandacht voor deze kinderen. Na verwijzing van de huisarts komen kinderen met zindelijkheidsproblemen terecht op de algemene Kinder- en Jeugdpolikliniek bij een van de kinderartsen. Die onderzoekt of er lichamelijke problemen zijn. De kinderarts geeft ook de eerste adviezen en schrijft als het nodig is medicijnen voor om van de problemen af te komen. Als het probleem complex of hardnekkig is, kan de kinderarts beslissen om het kind door te verwijzen naar één of meerdere medewerkers van het gespecialiseerde multidisciplinaire team van de zindelijkheidspolikliniek van Adrz (alleen kinderartsen kunnen kinderen hiernaar verwijzen).

 

Het team van de zindelijkheidspolikliniek  werkt, afhankelijk van de hulpvraag, op een multidisciplinaire manier. De betrokken disciplines bij deze poli zijn:

 1. De kinderarts waar de patiënt naar is verwezen
 2. Een gespecialiseerde kinderverpleegkundige/ (kinder-urotherapeut)
 3. Kinderpsycholoog
 4. Medisch pedagogisch medewerker / psychologisch medewerker
 5. Kinderbekkenfysiotherapeut

Om de drie maanden wordt een multidisciplinair overleg (MDO) gehouden Er wordt dan goed gekeken naar de hulpvraag,  de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Afhankelijk daarvan wordt gekeken welke educatie, training, en soms welke medicatie er nodig is om het probleem aan te pakken. Er wordt gestreefd naar een poliklinische behandeling. De medisch pedagogisch zorgverlener / psychologisch medewerker organiseert regelmatig een ‘poepklas’. De kinder-urotherapeut organiseert voor daarvoor in aanmerking komende kinderen soms een ‘plasklas’ waar tijdens een dagdeel op de afdeling dagbehandeling onderzoek (urodynamisch onderzoek zoals flowmeting en blaas Echografie) en instructie en training wordt gegeven. In incidentele gevallen wordt multidisciplinaire behandeling voor enkele dagen op de kinderafdeling gegeven.

De medewerkers van de zindelijkheidspolikliniek van Adrz zijn:

Voor contact

Kinderpoli Goes, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Tel: 088 125 42 14. E-mailen kan naar kindergeneeskunde@adrz.nl.

Meer informatie en documenten