Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Uw arts of verpleegkundige kan het Palliatief Adviesteam (PAT) inschakelen tijdens uw opname bij Adrz als er vragen of problemen ontstaan in de palliatieve fase. Het PAT kan uw behandeld arts adviseren.

Wij vinden het belangrijk dat patiënten die ongeneeslijke ziek zijn goede palliatieve zorg krijgen. Om deze zorg te bieden, kan de behandelend arts, verpleegkundig specialist of physician assistant het PAT inschakelen. Hun advies wordt niet alleen ingeroepen voor patiënten in de laatste weken of maanden voor overlijden; het team kan ook in een eerdere fase hulp bieden. Een consult richt zich op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven, waaronder het voorkomen of verlichten van het lijden. Er wordt steeds opnieuw naar de balans gezocht tussen de voor- en nadelen van een behandeling, de ernst van de klachten en de vooruitzichten en wensen van de patiënt.

Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn:

  • Het behandelen van lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld, pijn, misselijkheid, benauwdheid
  • Psychische of sociale problemen zoals angst, spanning, omgang kinderen
  • Levensvragen en zingeving
  • Verpleegkundige vragen zoals mondzorg, wondzorg, voeding en verstopping (obstipatie)
  • Het nemen van belangrijke beslissingen zoals de vraag of u een behandeling wel of niet wil ondergaan
  • Vragen rondom beslissingen rondom het levenseinde

Indien nodig kan het PAT andere disciplines vragen zoals: maatschappelijk werk, psycholoog, geestelijk verzorger, fysiotherapeut en diëtiste.

Casemanager palliatieve zorg

Er zijn twee casemanagers palliatieve zorg: Annelieke Back en Annette Titiheru. Zij begeleiden de palliatieve oncologische en hematologische patiënten die onder behandeling zijn binnen Adrz. Zij inventariseren waar de patiënt en zijn/haar naasten behoefte aan hebben en maakt aan de hand daarvan afspraken. Annelieke en Annette zijn de spin in het web tussen alle verschillende zorgverleners en zien erop toe dat alle afspraken goed op elkaar afgestemd zijn.

De casemanagers zijn bereikbaar op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur op 06 83 28 97 60. Op overige dagen kunt u 24/7 contact opnemen met de afdeling Oncologie: 088 125 44 57.

Bekijk de folder over de casemanagers van palliatieve zorg.

Wekelijks overleg (MDO)

Wekelijks is er een multidisciplinair overleg (MDO) van het PAT, waarin patiënten besproken kunnen worden en in samenspraak met de andere leden van het team een behandeladvies geformuleerd kan worden. Dit advies wordt teruggekoppeld aan de behandelaar of huisarts.

 

Maak kennis met het Palliatief Adviesteam

Esther Korf (neuroloog)

“Sinds 2008 werk ik in Zeeland, ik ben in Amsterdam opgeleid tot neuroloog. Mijn aandachtsgebieden zijn cognitieve stoornissen (onder andere dementie), neuro-oncologie en sinds kort palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een wezenlijk onderdeel van de aandachtsgebieden. Om mensen goed te begeleiden en te behandelen is het van groot belang goed te luisteren naar de vragen, angsten en behoeften. Het laatste stuk van het leven moet een zo goed mogelijke kwaliteit hebben en zo min mogelijk zorg en ongemak. Zowel voor degene die ziek is, als de mensen daaromheen, met name de partner. Wij hopen daar als arts aan te kunnen bijdragen, zowel de laatste jaren van het leven, als in de laatste weken. Als lid van het palliatieve team in het ziekenhuis adviseren we de hoofdbehandelaar in de allerlaatste fase.”

Ellen van Vliet (oncoloog)

“Als oncoloog maakt palliatieve zorg een belangrijk onderdeel uit van mijn werkzaamheden. Ik streef ernaar om patiënten zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden in het laatste stuk van hun leven. Eerlijke en open communicatie is hierbij erg belangrijk, ik wil graag dat patiënten en hun naasten zich gehoord en begrepen voelen en dat er tegemoet gekomen wordt aan hun wensen.

Ik neem deel aan het palliatieve consultatieve team, wij geven op vraag van de hoofdbehandelaar advies over vraagstukken in de laatste fase van het leven die op dat moment bij de patiënt spelen. Ook ben ik nauw betrokken bij het maken van beleid omtrent palliatieve zorg in het ziekenhuis.”

Pieter Jobse (hematoloog)

Als hematoloog behandel ik veel patiënten voor wie genezing van de ziekte helaas niet meer mogelijk is. Juist dan is het van belang patiënten zo goed mogelijk te begeleiden en helpen in een fase van het leven waar kwaliteit van leven het belangrijkst wordt. Eigenlijk al tijdens de studie geneeskunde ben ik me gaan interesseren voor palliatieve zorg. Als consulent palliatieve zorg begeleid en adviseer ik, samen met mijn collega’s van het palliatief team, patiënten, familie en andere artsen bij problemen in de laatste levensfase. Cruciaal hierbij is heldere en open communicatie over de problemen en wensen van eenieder, waarbij de patiënt centraal staat.”

Jeroen Fiddelaers (longarts)

“Als longarts met aandachtsgebied longoncologie is palliatie een wezenlijk onderdeel in mijn dagelijkse praktijk. Daarnaast ben ik van mening dat behandeling niet ophoudt als je een patiënt niet beter kunt maken. Sterker nog, daar valt vaak veel te winnen voor een patiënt.

Kwaliteit van het leven staat altijd voorop. Daarbij is het belangrijk om de patiënt als mens te blijven zien, met mogelijke problemen op allerlei vlakken en niet op een specifiek orgaan. Ik propageer dan ook een open en eerlijke communicatie om de problemen te vinden en zo mogelijk aan te pakken. Een patiënt moet weten waar die aan toe is.”

Gerstella Toonen (geriater)

“Als klinisch geriater behandel ik ouderen met meervoudige gezondheidsklachten. Regelmatig zie ik ook ouderen die niet meer te genezen zijn. Dat wil niet zeggen dat we niks meer voor hen kunnen doen. Ik zie het als een uitdaging om patiënten te helpen om de laatste levensfase zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ik wil samen met patiënt en familie streven naar een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven. Om dit te bereiken is het nodig met een brede blik naar iemand te kijken: welke lichamelijke klachten spelen?; hoe gaat het geestelijk?; maar ook: wat is de rol van familie? Daarnaast vind ik het heel belangrijk om met mensen in gesprek te gaan over de angsten, zorgen en wensen die leven. Om iemand optimaal te helpen is het nodig niet óver diegene en zijn ziekte te praten, maar mét patiënt over zijn ziekte te praten. Voor mij is dit onlosmakelijk verbonden met de manier waarop ik werk.

Ik ben tevreden als ik merk dat patiënten en hun familie zich gehoord en gesteund voelen in hun overwegingen en beslissingen; als ik merk dat patiënt en naasten, ondanks het verdriet, met een positief gevoel terugkijken naar het laatste stuk van zijn leven, het leven van hun naaste.”

Ton Mulder (pijnspecialist)

“Als anesthesioloog-pijnspecialist ben ik al vele jaren betrokken bij de behandeling van chronische pijnklachten, ontstaan door niet-oncologische aandoeningen. Pijngeneeskunde is een specialisatie in het vakgebied anesthesiologie. Patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte kunnen pijnklachten hebben die complex zijn. Een aantal patiënten ondervinden ernstige pijnklachten ondanks de verbeterde medicamenteuze behandeling die tegenwoordig mogelijk is.

Door deel uit te maken van de palliatieve zorg kan met lage drempel geadviseerd worden over andere behandelingsvormen. Deze behandelingen die veelal complex en invasief zijn worden uitgevoerd in het ziekenhuis. Vaak vinden deze plaats onder sedatie op het OK complex. Op deze manier streef ik ernaar van toegevoegde waarde te zijn bij de behandeling van patiënten met pijnklachten in de palliatieve fase.”

Jeannette van de Beukel (geestelijk verzorgster)

Belangrijk in de palliatieve fase vind ik het in gesprek gaan over wat voor u belangrijk is in deze fase. Waarbij aandacht is voor alle aspecten van het menszijn: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. Spirituele zorg richt zich op levensvragen: hoe kijk ik terug op mijn leven, wat zou ik nog graag willen, wie zijn voor mij belangrijk, wat geeft mijn leven zin, hoe kan ik op een goede manier deze laatste periode invullen? Soms kan het helpen om daar met iemand over te praten, bijvoorbeeld een geestelijk verzorger, om zo voor jezelf tot meer duidelijkheid te komen. Ook uw naasten kunnen daarin betrokken worden.”

Annelieke Back  en Annette Titiheru (casemanagers palliatieve zorg)

“Als lid van het palliatief team zijn wij aanspreekpunt voor de verpleegkundigen en geven wij adviezen omtrent de zorg voor de palliatieve patiënt.

Als oncologieverpleegkundige verleende wij met regelmaat zorg aan palliatieve patiënten. Dit onderdeel van de zorg sprak ons erg aan en dat heeft ons beide doen besluiten om de opleiding tot palliatief verpleegkundige te volgen. Belangrijk in het verlenen van deze zorg vinden wij het kijken naar de gehele mens en diens naasten. Wat willen mensen nog graag, wat hebben ze nodig en hoe bereik of behoud je kwaliteit van leven? Het geven van praktische tips of een luisterend oor bieden kan van grote meerwaarde zijn.”