Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Kindergeneeskunde

Vijf Standaarden

Standaard 1: beleid, scholing, prenatale voorlichting en ketenzorg

Een gecertificeerde organisatie heeft in het beleid vastgelegd dat extra aandacht wordt gegeven aan voeding voor een baby in de eerste twee jaar. Medewerkers zijn geschoold zodat ze ouders goed kunnen begeleiden bij het voeden van hun baby en kind tot twee jaar. De organisatie leeft de WHO-code na. Om hier zicht op te houden, stelt zij een WHO-code verantwoordelijke aan. Ouders krijgen van de organisatie reclamevrije informatie over de bevalling en het voeden van de baby, zodat zij op grond van neutrale en feitelijke informatie kunnen kiezen hoe zij willen bevallen en hoe zij hun kind willen voeden. De gecertificeerde organisatie zorgt voor een goede overdracht naar andere zorgverleners en verwijst naar moeder- of babygroepen.

Standaard 2: goede start

De baby mag in een gecertificeerde organisatie direct na de geboorte bloot op de huid van de moeder liggen. Dit huidcontact duurt minstens een uur. Ondertussen laat de zorgverlener zien wanneer de baby aan een voeding toe is. Als ouders willen, krijgen zij hulp bij de eerste voeding.

Standaard 3:informatie en praktijk van het voeden

Ouders krijgen van de gecertificeerde organisatie uitleg over wat de baby nodig heeft, zoals informatie over voeding op verzoek en over het dichtbij houden van de baby. De organisatie leert ouders hoe zij de baby kunnen aanleggen of de melk kunnen afkolven, zodat de borstvoeding kan worden voortgezet als moeder en baby gescheiden zijn. Wanneer ouders kiezen voor het voeden met de fles, leert de organisatie hun hoe zij dat het beste kunnen doen. Ook krijgen ouders informatie over de normale groei en ontwikkeling van de baby.

Standaard 4: bijvoeding en voeding voor het oudere kind

Ouders krijgen informatie over medisch geïndiceerde bijvoeding en het starten met vaste voeding zodat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Standaard 5: hechting en zeggenschap

Ouders krijgen hulp en informatie bij het opbouwen van een goede band met hun baby, tijdens de zwangerschap en daarna. Daarnaast zorgt de organisatie ervoor dat ouders op een dusdanige manier geïnformeerd zijn over de verzorging en behandeling van hun kind, dat zij op basis daarvan beslissingen kunnen nemen.

Kinderallergie

Allergieklachten komen steeds meer voor bij kinderen en jongeren. De klachten kunnen erg uiteenlopend zijn. Het kan gaan om eczeem, hooikoorts, astma, een medicatie-, insecten- of voedselallergie, urticaria of angio-oedeem. Soms is de oorzaak van de klachten meteen duidelijk, soms zijn er alleen vermoedens over. Op de poli Kinderallergie zoeken we uit wat de aard van de klachten is.

Hilde Knockaert is kinderarts met het aandachtsgebied kinderallergologie. Om deze zorg in Zeeland goed te kunnen bieden, werkt ze nauw samen met de dienst kinderallergologie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Verder zijn er vaak gecombineerde spreekuren met verpleegkundige Jenny Rietveld. Zij is longverpleegkundige, maar begeleidt ook patiënten in de eczeembehandeling en geeft instructie over het gebruik van auto-injectorpennen.

Kinderdiabetes

Diabetes is een chronische ziekte. Kinderen en jongeren die deze aandoening hebben worden dagelijks geconfronteerd met hun anders zijn en volgen een intensieve therapie die veel vraagt van zowel het kind als de ouders/verzorgers. De behandelding is met insulinepentherapie of insulinepomptherapie.

Sensorbehandeling kan voor beide groepen volgens landelijke richtlijnen worden ingezet.

In Adrz Goes worden kinderen met diabetes behandeld door het kinderdiabetesteam. Dit multidisciplinaire team bestaat uit:

Het kinderdiabetesteam is 24 uur per dag bereikbaar bij spugen, ketonen in bloed, ontregeling door ziekte, bewustzijnsverlies en alle dringende vragen.

Meer informatie

Mocht je meer willen weten over diabetes en kinderen, kijk dan op Stichtingkinderdiabetes.nl.

Folders

Kindercardiologie

De meest voorkomende klacht op cardiaal gebied, waarmee kinderen bij de kinderarts terecht komen, is het hartruisje. Daarnaast zijn hartkloppingen, pijn op de borst of een familielid met een erfelijke hartafwijking redenen voor een consult bij de kinderarts. In veel gevallen kan de kinderarts aan de hand van het klachtenpatroon (“verhaal”), het lichamelijk onderzoek en een hartfilmpje een diagnose stellen.

Soms is het beeld niet zo duidelijk en moet een kind doorgestuurd worden naar een kindercardioloog. Hiervoor heeft Adrz een speciaal kindercardiologisch spreekuur, wat vier keer per jaar georganiseerd wordt. Dan is er een gezamenlijk kindergeneeskundig/kindercardiologisch consult door de kindercardioloog dr. Frohn, vanuit het Erasmus MC samen met Jolanda van Keulen, kinderarts.

Als het nodig is, kan er dan ook een echo van het hart gemaakt worden. Tijdens dit spreekuur worden regelmatig cardiologisch screenings onderzoek gedaan, meestal in het kader van erfelijke en/of aangeboren afwijkingen.

Daarnaast worden verschillende kinderen besproken die bijvoorbeeld een 24-uurs onderzoek van het hartritme hebben ondergaan.

Voor de kinderen die in Adrz geboren worden waarbij verdenking is op een hartafwijking, kan er 24 uur per dag overlegd worden met de dienstdoende kindercardioloog van het Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast is er nauwe samenwerking ten aanzien van de begeleiding van kinderen met complexe hartafwijkingen, waarbij deze kinderen vaak om en om in Adrz en het SKZ gezien worden. Dit bespaart ouders vaak vele ritten naar Rotterdam.

Bij tussentijdse problemen kunnen ouders laagdrempelig met ons contact opnemen voor overleg of beoordeling.

Meer informatie

Kinderastma

Astma komt veel voor bij kinderen. Soms hebben ze er zoveel last van of zijn nog zo jong dat de huisarts naar de kinderarts verwijst. Alle kinderartsen zien dus kinderen met astma, maar er is ook een Astmapoli. Dat is voor die kinderen die heel vaak medicijnen nodig hebben, die ervoor opgenomen worden of naar de spoedeisende hulp moeten in verband met hun astma. Het kan ook zijn dat nog niet helemaal duidelijk is of er sprake is van astma, en dan kan dat ook op de Astmapoli uitgezocht worden. Hoewel de poli ‘Astmapoli’ heet, is de poli er ook voor kinderen met andere aandoeningen van de luchtwegen.

Kinderarts Marquita Greijn heeft zich gespecialiseerd in longziekten bij kinderen. Naast deze kinderarts is er ook een kinderlongverpleegkundige: Jennie Rietveld. Zij neemt extra de tijd om alles te vragen over hoe het gaat, welke medicijnen gebruikt worden en oefent het innemen van de medicijnen. Ook gaat zij wel eens thuis kijken om te zien of er nog iets veranderd moet worden aan bijvoorbeeld vloerbedekking, knuffels in bed en hoe er het beste gelucht kan worden.

Links: Marquita Greijn, kinderarts met aandachtsgebied longziekten. Rechts: Jennie Rietveld, kinderlongverpleegkundige.

Samen met de kinderartsen is er een kaart gemaakt waarop staat welke medicijnen voorgeschreven zijn en hoe vaak die genomen mogen worden. Dat is ook handig voor de huisarts of op vakantie. De kinderartsen zullen, als dat nog nodig is aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld longfunctieonderzoek. Maar ze zullen ook uitleggen wat er aan de hand is en daarna de medicijnkaart invullen of veranderen.

Meer informatie

Medicatiewijzer

Obesitas bij kinderen

Overgewicht is een groeiend probleem, ook onder de Zeeuwse bevolking. Meestal zijn  combinaties van levensstijl, beweging, eetpatroon en erfelijke factoren mede oorzaken van het overgewicht. Vaak leven er toch vragen over het bestaan van een medische oorzaak van overgewicht. In de meeste gevallen kan de huisarts hier onderzoek naar instellen. Bij twijfel kan het advies van de kinderarts gevraagd worden.

Zelfs op de kinderleeftijd kunnen er al gevolgen van het overgewicht opgespoord worden. Er kan bijvoorbeeld  hoge bloeddruk optreden, er kan een hoog cholesterol bestaan of kinderen kunnen suikerziekte ontwikkelen. Er wordt altijd verwezen naar een multidisciplinair team, waarin de fysiotherapeut, de diëtiste en de kinderpsycholoog participeren.

Na het eerste consult zijn er (half)jaarlijkse controles door de kinderarts, voor sommige kinderen om complicaties op te sporen, voor andere kinderen is het een steun in de rug!

In zeer ernstige gevallen kan er worden doorverwezen naar de kinderobesitaskliniek Heideheuvel te Hilversum, waar kinderen klinisch of poliklinisch intensief begeleid kunnen worden.

Meer informatie

Kinderorthopedie

Dr. I. Jansen heeft extra ervaring met de behandeling van orthopedische aandoeningen bij kinderen. Hierbij moet gedacht worden aan congenitale heupdysplasie (CHD). Dit is een aangeboren heupafwijking, waarop door de kinderartsen wordt gescreend bij positieve familieanamnese of na stuitligging. Wanneer CHD is aangetoond volgt behandeling bij dr Jansen met bijvoorbeeld een spreidbroek of gipsbroek. Andere aandoeningen waarbij dr Jansen betrokken wordt zijn het klompvoetje, de rugverkromming (scoliose), beenlengteverschillen, platvoeten en andere aangeboren of verworven groeiafwijkingen. Bij reumatische gewrichtsontstekingen wordt zijn hulp ingeroepen bij intra-articulaire (in het gewricht) medicatie toediening. Ook behandelt hij met ons infecties of ontstekingen van gewrichten, botten, wervels en tussenwervelschijf. Dr Jansen neemt ook deel aan het multidisciplinaire spreekuur op de Lindenhof (kinderrevalidatiecentrum) voor kinderen met spasticiteit of andere neurologische afwijkingen waarbij vergroeiingen aan de benen kunnen voor komen (KNOR spreekuur: Kinderarts, Neuroloog, Orthopeed, Revalidatiearts).

Eind 2014 heeft de Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV) Adrz officieel benoemd tot Klompvoetcentrum.

Meer informatie

Kinderneurologie

Kinderneurologie is het subspecialisme, dat zich bezig houdt met aandoeningen van het zenuwstelsel. Hiermee bedoelen we dan hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Soms zijn de problemen aangeboren, soms worden ze pas duidelijk tijdens het opgroeien van het kind. Het gebied is heel breed en  bestrijkt problemen als onder andere wegrakingen, hoofdpijn, hersentumoren,  tics, ontwikkelingsachterstanden, spierzwakte of spierspasticiteit en leerproblemen. Ook bij acute stoornissen als hersenschudding, hersenvliesontsteking en epileptische aanvallen is de (Kinder-) neuroloog betrokken.

Bij Adrz zijn er tal van mogelijkheden om het zenuwstelsel door te meten, dan wel zichtbaar te maken. Te denken valt aan CT, MRI, echo, EMG en EEG. In toenemende mate zijn er ook tal van genetische testen mogelijk, waarvoor bloedafname nodig is. Dit bloed wordt dan elders geanalyseerd.

Een kinderneuroloog kan niet werken zonder een goede samenwerking met andere dokters en andere ziekenhuisafdelingen. Met name met de kinderartsen bestaat een innige band. In ons ziekenhuis wordt de kinderneurologie vorm gegeven door drs. F. (Frank) Visscher, die officieel is geregistreerd als kinderneuroloog. Het is overigens wel zo, dat alle ADRZ – neurologen ook opgeleid zijn om kinderen met acute problemen te kunnen opvangen.

Buiten het ziekenhuis zijn er nauwe banden met het kinderrevalidatiecentrum Revant o.a. via het KNOR-team, waarbij kinderarts, neuroloog, orthopedisch chirurg en revalidatiearts nauw samenwerken. Ook met de kinderpsychiatrie (Ithaka) bestaan goede verhoudingen met consultatiemogelijkheden over en weer. In ons ziekenhuis is nog een neuroloog werkzaam (collega Danielle de Jong) die als epileptoloog met regelmaat spreekuur houdt in het ADRZ vanuit epilepsie centrum Kempenhaeghe in Oosterhout. Ook zij houdt zich bezig met kinderen.

Soms zal het nodig zijn om kinderen naar elders door te verwijzen. Dit betreft dan bv. kinderen met hersentumoren of hele zeldzame spieraandoeningen. Het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam is hierin onze partner, alhoewel het soms voorkomt dat we nog verder moeten doorverwijzen.

Afspraken voor consultatie lopen via de huisarts, kinderarts of een ander medisch specialist.

Meer informatie

Maag-, darm- en leverziekten bij kinderen

Het specialisme Kinder Maag Darm Lever (MDL), betreft kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar met problemen van het spijsverteringskanaal of de lever. Patiënten worden meestal verwezen door huisartsen naar de kinderpoli. Alle kinderartsen van onze kinderartsengroep behandelen kinderen met de meest voorkomende MDL- klachten. Die klachten kunnen gaan over: voedingsproblemen, spugen, slecht groeien, diarree, buikpijn, obstipatie, geelzucht.

Bij de diagnostiek en behandeling komt vaak een diëtist(e) te pas, die samen met de kinderarts werkt rond de diagnose en/of behandeling. Dit kan op de polikliniek gebeuren of gedurende een opname. Een pedagogisch medewerkster of kinderfysiotherapeut begeleidt jonge kinderen of jongeren dan weer rond toilettraining of relaxatietraining. Een kinderpsychologe kan een patiënt helpen bij diagnose van functionele buikpijn en verder met praktische handvaten rond het omgaan met functionele buikpijn (een oudere naam hiervoor is een spastische darm). Er wordt heel intensief samengewerkt met academische centra als het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Een van haar speerpunten is het beter diagnosticeren en begeleiden van voedingsallergieën. Er kunnen, zo aangewezen, provocatietesten uitgevoerd worden. Bij de begeleiding van een allergie dieet is een opvolging bij een kinderdiëtiste aangewezen. Er is de laatste jaren ook veel aandacht voor preventie van ondervoeding bij ernstig zieke patiënten gedurende een ziekenhuisopname. Veel voorkomende Maag Darm Lever ziektebeelden die kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld, zijn:

 • Coeliackie (glutenovergevoeligheid)
 • Functionele buikpijn
 • Gastro-enteritis (infectie van spijsverteringstelsel)
 • Gastro-oesophageale reflux
 • Helicobacter pylori infectie
 • Lactose intolerantie
 • Obstipatie (functioneel, uitsluiten ziekte van Hirschsprung)
 • Voedselallergie
 • Ernstige voedingsproblemen, waarvoor sondevoeding nodig is (inclusief beoordeling plaatsing PEG sonde)
 • Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, behandeling in samenwerking met een academisch centrum)

Familiaire Hypercholesterolemie bij kinderen

Een aangeboren verhoogd cholesterol in het bloed komt relatief vaker voor in Zeeland dan in de rest van Nederland. Bij een verhoogd cholesterolgehalte is er sprake van versnelde aderverkalking en kunnen patiënten al op relatief jonge leeftijd (onder de 45 jaar) een hartinfarct krijgen. Als bij een volwassenen, na een hartinfarct op jonge leeftijd, een sterk verhoogd cholesterol gehalte wordt vastgesteld, is het raadzaam de familieleden, inclusief kinderen, bloed af te nemen om het cholesterolgehalte te bepalen.

Indien bij een kind het cholesterolgehalte sterk verhoogd is, dient verwijzing naar de kinderarts plaats te vinden. Bij Adrz is dr. Boelen hierin gespecialiseerd. Zij weet welk aanvullend onderzoek nodig is, wanneer behandeling moet worden gegeven en welke medicijnen bij kinderen gegeven kunnen worden. Het beleid bij kinderen wordt onderzocht en geadviseerd vanuit de kinderafdeling van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, waarmee zo nodig contact is. Ook wordt samengewerkt met de lipidenpolikliniek (FH poli) van het Erasmus MC in Rotterdam.

Meer informatie

Kinderimmunologie en -infectieziekten

Immunologie is het vakgebied dat zich bezighoud met het afweersysteem tegen infectieziekten. Het afweersysteem bestaat uit verschillende componenten: organen (zoals lymfklieren, milt, beenmerg en amandelen), cellen (zoals witte bloedcellen) en eiwitten (zoals antistoffen). Als bacteriën of virussen het lichaam binnendringen probeert het afweersysteem de bacteriën en virussen te elimineren. Het afweersysteem kent een niet-specifiek deel (zoals complement eiwitten en bepaalde witte bloedcellen, granulocyten) en een specifiek deel (zoals antistoffen die door andere witte bloedcellen, zogenaamde B lymfocyten, worden gemaakt en weer andere witte bloedcellen, zogenaamde T lymfocyten, die cellen die geïnfecteerd zijn met virussen  doden).

Binnen onze vakgroep Kindergeneeskunde is er een grondige kennis van de normale rijping van het afweersysteem bij kinderen en mogelijke afwijkingen daarin. Er is een goede samenwerking met kinderartsimmunologen en infectiologen in Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Utrecht.

De afdeling Kindergeneeskunde heeft meerdere ultraclean rooms (een box voor omgekeerde isolatie met overdruk) om kinderen met verminderde afweer goed te beschermen tegen infecties. Toediening van immunoglobulines (de eiwitten waarin de antistoffen zitten) via een bloedvat of onder de huid is voor sommige kinderen nodig en kan in het ziekenhuis of thuis worden gegeven. Hiermee zijn kinderen, die bijvoorbeeld niet genoeg antistoffen kunnen maken, beschermd tegen infecties.

Kinderhematologie

Hematologie gaat over niet-kwaadaardige ziektes van het bloed. Het gaat om aandoeningen waarbij het bloed niet goed gemaakt wordt, maar ook als de bloedcellen te snel ‘afgebroken’ worden. Ook komt het voor dat het bloed niet goed stolt of zelfs te snel stolt. Om deze problemen te onderzoeken is bloedonderzoek nodig. De kinderartsen dr. Nix en dr. Jonkers zijn gespecialiseerd in bloedziekten. Soms is het nodig kinderen met bloedaandoeningen samen met een academisch ziekenhuis te zien en te behandelen.

 

Verblijf op de Kinderafdeling

Soms is een opname op de Kinderafdeling nodig, dit kan best spannend zijn. Daarom mag u altijd bij uw kind blijven. Een deel van de zorg wilt u waarschijnlijk ook graag zelf blijven doen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat een van de ouders bij het kind blijft slapen. We noemen dat rooming-in. Sommige verpleegkundige controles en handelingen vinden ook ‘s nachts plaats. Een ongestoorde nachtrust kunnen we helaas niet garanderen.

Gebruik van mobiele telefoon is toegestaan op de gehele afdeling.

Rooming-in en rooming-in bij isolatieverpleging

Als uw kind geïsoleerd wordt verpleegd vanwege een besmettelijke ziekte, dan mag uw kind niet van de kamer. Ook als uw kind zich in isolatieverpleging bevindt, is het mogelijk dat één ouder naast het kind blijft slapen. U kunt de kamer verlaten nadat u uw handen heeft gereinigd.

Zie ook folder Rooming-in en ouderparticipatie.

Familiekamer

Op de Kinderafdeling is een familiekamer aanwezig. Er is een keukentje met koelkast en magnetron aanwezig.

Televisie

Bij ieder bed hangt boven het voeteneinde een televisie. De kinderen mogen gratis kijken. U kunt, indien u dat wenst, afspraken maken met de verpleegkundigen over de tijden, programma’s, waar en hoelang uw kind televisie mag kijken.

Bezoektijden

Als ouder/verzorger mag u constant bij uw kind blijven. Na de lunch is er even rusttijd. Voor het overige bezoek is er doorlopend bezoek van  8.00 tot 20.00 uur. Het is aan te raden het bezoek zoveel mogelijk over de bezoektijd te verspreiden. Voor de wiegen-/couveuse afdeling is een andere bezoekregeling van toepassing. Op de Kinderafdeling geldt de regel dat kinderen enkel in overleg van de afdeling af mogen. Als de arts met u afspreekt dat u met uw kind naar buiten mag dan betekent dat, dat uw kind wel op het ziekenhuisterrein moet blijven, maar bijvoorbeeld wel naar het parkje naast het parkeerterrein mag gaan.

Speelkamer en tienerkamer

Op de Kinderafdeling is een tienerkamer en een speelkamer, waar kinderen hun ziekzijn door spel even kunnen vergeten. Kinderen moeten zich hier veilig kunnen voelen, daarom mogen er geen medische handelingen door verpleging of artsen worden verricht. De speelkamer is toegankelijk voor de patiëntjes van de Kinderafdeling. Broertjes en zusjes zijn welkom onder begeleiding van de ouders.

Medisch pedagogisch zorgverlener

De medisch pedagogisch zorgverlener heeft een zelfstandige en centrale functie in de pedagogische begeleiding van patiënten voor en tijdens de ziekenhuisopname.

 • De medisch pedagogische zorg in een ziekenhuis begeleidt kind en ouder(s) tijdens de ziekenhuisopname. Ook helpt zij kind en ouder(s) bij de voorbereiding op en de begeleiding naar operaties en onderzoeken.
 • De medisch pedagogische zorg wordt onder andere ingeschakeld bij angstige kinderen, bij psychosociale problemen, zoals zindelijkheidsproblemen, slaapproblemen, huilproblemen, eetproblemen of gedragsproblemen. En voor begeleiding en afleiding bij interventies zoals bloedafname, infuus inbrengen, sonde inbrengen en klysma’s.
 • Zij bieden structuur, veiligheid en duidelijkheid gedurende de opname mede door het gebruik van dagprogramma’s en het opstellen en uitvoeren van pedagogische begeleidingsplannen.
 • Zij hanteren focustaal en dragen hierdoor bij aan stress- en pijnreductie.

Kinder- en Jeugdpsychologie

Wanneer u een gesprek met een kinderpsycholoog wenst, kunt u de kinderarts vragen om een verwijzing. Ook kan een verpleegkundige of medisch pedagogisch hulpverlener problemen van uw kind voorleggen aan de kinderarts en deze vragen om een kinderpsycholoog in te schakelen. Zo kan de kinderpsycholoog uw kind en/of u proberen te helpen wanneer uw kind bijvoorbeeld ernstig ziek is, een chronische ziekte heeft of psychosomatische klachten heeft.