Kindergeneeskunde heeft voor een aantal aandoeningen speciale poli’s en spreekuren. Hieronder leest u meer over deze spreekuren.

Kinderastma

Astma komt veel voor bij kinderen. Soms hebben ze er zoveel last van of zijn nog zo jong dat de huisarts naar de kinderarts verwijst. Alle kinderartsen zien dus kinderen met astma, maar er is ook een Astmapoli. Dat is voor die kinderen die heel vaak medicijnen nodig hebben, die ervoor opgenomen worden of naar de spoedeisende hulp moeten in verband met hun astma. Het kan ook zijn dat nog niet helemaal duidelijk is of er sprake is van astma, en dan kan dat ook op de Astmapoli uitgezocht worden. Hoewel de poli ‘Astmapoli’ heet, is de poli er ook voor kinderen met andere aandoeningen van de luchtwegen.

Kinderarts Marquita Greijn heeft zich gespecialiseerd in longziekten bij kinderen. Naast deze kinderarts is er ook een kinderlongverpleegkundige: Jennie Rietveld. Zij neemt extra de tijd om alles te vragen over hoe het gaat, welke medicijnen gebruikt worden en oefent het innemen van de medicijnen. Ook gaat zij wel eens thuis kijken om te zien of er nog iets veranderd moet worden aan bijvoorbeeld vloerbedekking, knuffels in bed en hoe er het beste gelucht kan worden.

Links: Marquita Greijn, kinderarts met aandachtsgebied longziekten. Rechts: Jennie Rietveld, kinderlongverpleegkundige.

Samen met de kinderartsen is er een kaart gemaakt waarop staat welke medicijnen voorgeschreven zijn en hoe vaak die genomen mogen worden. Dat is ook handig voor de huisarts of op vakantie. De kinderartsen zullen, als dat nog nodig is aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld longfunctieonderzoek. Maar ze zullen ook uitleggen wat er aan de hand is en daarna de medicijnkaart invullen of veranderen.

Meer informatie

Medicatiewijzer

Kindercardiologie

De meest voorkomende klacht op cardiaal gebied, waarmee kinderen bij de kinderarts terecht komen, is het hartruisje. Daarnaast zijn hartkloppingen, pijn op de borst of een familie met een erfelijke hartafwijking  redenen voor een consult bij de kinderarts. In veel gevallen kan de kinderarts aan de hand van het klachtenpatroon (“verhaal”), het lichamelijk onderzoek en een hartfilmpje een diagnose stellen.

Soms is het beeld niet zo duidelijk en moet een kind doorgestuurd worden naar een kindercardioloog. Hiervoor heeft Adrz een speciaal kindercardiologisch spreekuur,  waarbij de kindercardioloog vanuit het Sophia kinderziekenhuis (SKZ) naar Adrz komt om deze kinderen te zien, zo nodig aangevuld met een echo van het hart. Daarnaast worden regelmatig cardiologisch screening onderzoek gedaan, meestal in het kader van erfelijke en/of aangeboren afwijkingen.

Voor de kinderen die in Adrz geboren worden waarbij verdenking is op een hartafwijking, kan er 24 uur per dag overlegd worden met de dienstdoende kindercardioloog van het Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast is er nauwe samenwerking ten aanzien van de begeleiding van kinderen met complexe hartafwijkingen, waarbij deze kinderen vaak om en om in Adrz en het SKZ gezien worden. Dit bespaart ouders vaak vele ritten naar Rotterdam.

Door middel van intensief telefonisch contact en mailcontact met de kindercardioloog,  dragen we bij aan de vaak complexe  zorg voor deze kinderen die regelmatig meerdere operaties moeten ondergaan.

Meer informatie

Kinderdiabetes

Diabetes is een chronische ziekte. Kinderen en jongeren die deze aandoening hebben worden dagelijks geconfronteerd met hun anders zijn en volgen een intensieve therapie die veel vraagt van zowel het kind als de ouders/verzorgers. De behandelding is met insulinepentherapie of insulinepomptherapie.

Sensorbehandeling kan voor beide groepen volgens landelijke richtlijnen worden ingezet.

In Adrz Goes worden kinderen met diabetes behandeld door het kinderdiabetesteam.  Dit multidisciplinaire team bestaat uit:

Het kinderdiabetesteam is 24 uur per dag bereikbaar bij spugen, ketonen in bloed, ontregeling door ziekte, bewustzijnsverlies en alle dringende vragen.

Meer informatie

Mocht je meer willen weten over diabetes en kinderen, kijk dan op Stichtingkinderdiabetes.nl.

Folders

Kinderallergie

Allergieklachten komen steeds meer voor bij kinderen en jongeren. De klachten kunnen erg uiteenlopend zijn. Het kan gaan om eczeem, hooikoorts, astma, een medicatie-, insecten- of voedselallergie, urticaria of angio-oedeem. Soms is de oorzaak van de klachten meteen duidelijk, soms zijn er alleen vermoedens over. Op de poli Kinderallergie zoeken we uit wat de aard van de klachten is.

Hilde Knockaert is kinderarts met het aandachtsgebied kinderallergologie. Om deze zorg in Zeeland goed te kunnen bieden, werkt ze nauw samen met de dienst kinderallergologie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Verder zijn er vaak gecombineerde spreekuren met verpleegkundige Jenny Rietveld. Zij is longverpleegkundige, maar begeleidt ook patiënten in de eczeembehandeling en geeft instructie over het gebruik van auto-injectorpennen.

Kinderendocrinologie

Een van de aandachtsgebieden van Mw. A. Robinson is het vak van de ‘Kinderendocrinologie’, dat wil zeggen de leer van de hormonen. Dit betreft vaak kinderen met een kleine of grote lengte, maar ook afwijkingen aan de hormoonproducerende organen: Vroege- en late puberteit, schildklier- en bijnier ziekten.

Mw. A. Robinson werkt hierbij nauw samen met het academische ziekenhuis in Rotterdam.

Veel patiënten die normaal gesproken 4 keer per jaar naar Rotterdam zouden moeten kunnen in Zeeland in medebehandeling worden gezien, dat wil zeggen: men reist 1 keer per jaar naar Rotterdam en de andere controles worden in Goes of Vlissingen gedaan door Mw. A. Robinson.

Patiënten kunnen door de Huisarts rechtstreeks verwezen worden met een voorkeur voor deze poli, indien er haast bij is, kan ook de dienstdoende kinderarts de patiënt eerst zien en later intern doorverwezen. Een groot deel van de patiënten die op consultatie komen worden intern doorverwezen en ook soms eenmalig gezien en blijven bij de eigen kinderarts in behandeling voor andere klachten.

Meer informatie

Kinder- en Jeugdpsychologie

Wat doet  een medisch kinder- en jeugdpsycholoog?

De medisch kinder- en jeugdpsycholoog is gespecialiseerd in het omgaan met kinderen en hun ouders in het geval van lichamelijke klachten, zindelijkheidsproblemen, psychosociale problemen, klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden en kinderen die een chronische ziekte hebben, of de gevolgen daarvan ervaren. De medisch kinder- en jeugdpsycholoog maakt onder andere deel uit van het kinderdiabetesteam, de zindelijkheidspoli, het kinderteam de Carrousel.

Waarom verwijzen (kinder)artsen naar een medisch kinder- en jeugdpsycholoog?

De kinderpsycholoog wordt ingeschakeld wanneer de arts vermoedt dat er naast de medische problemen, problemen van psychologische of pedagogische aard spelen.

Vaak hangt deze vraag samen met een aandoening die het kind heeft of heeft gehad.

 • Als er een vermoeden is van ontwikkelingsproblemen of vragen zijn over het ontwikkelingsniveau.
 • Als het kind gedragsproblemen heeft.
 • Als er vermoed wordt dat gezins- of omgevingsfactoren van invloed zijn op de problemen.
 • Als er vragen zijn over omgaan met chronische ziekten en het gedrag van het kind.
 • Als een kind  angst heeft  voor bv. prikken, medische ingrepen of traumatische ervaringen had.
 • Als een kind  zindelijkheids- of slaap- of huilproblemen heeft.

Na de verwijzing wordt het kind met ouder(s) uitgenodigd voor een intake gesprek met de medisch kinder- en jeugdpsycholoog. Tijdens dit gesprek met kind en ouder(s) komt het volgende aan de orde:

 • De reden van de verwijzing door de arts.
 • Vragen over de ontwikkeling en de leefsituatie van het kind. Daarbij is er natuurlijk specifieke aandacht voor de problemen die er zijn.
 • Mogelijke volgende stappen, bijvoorbeeld een voorstel om (neuro) psychologisch onderzoek te doen, een advies voor behandeling of begeleiding. Soms vindt er een doorverwijzing plaats naar een instantie waarbij de hulp beter is afgestemd op de vraag.

Als een kind is opgenomen in het ziekenhuis en er is een verwijzing naar de kinder- en jeugdpsycholoog, dan vindt het gesprek tijdens de opname plaats.

Wat houdt een psychologisch onderzoek in?

De medisch kinder-jeugdpsycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden en de problemen van het kind te krijgen. Dit gebeurt via een uitgebreid psychologisch onderzoek door in kaart te brengen wat de intelligentie, interesses, karaktereigenschappen, sterke en minder sterke kanten, geheugen en concentratie van het kind zijn. Met behulp van deze test kan een volledig en meer objectief beeld verkregen worden. De meeste testen bevatten normen zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met die van leeftijdgenoten.

Er worden aparte afspraken gemaakt voor het doen van psychologisch onderzoek. De psychologisch medewerker voert het onderzoek uit, meestal verdeeld over twee dagdelen. Dat hangt af van het soort onderzoek en de mate van concentratie die het kind kan opbrengen.
De meeste kinderen vinden het onderzoek leuk, ook al bevat het moeilijke onderdelen. De vragen en opdrachten worden aangepast aan het niveau van het  kind.

Een onderzoek kan bestaan uit tests die het volgende kunnen bepalen:

 • intelligentie
 • geheugen
 • taal en spraak
 • waarnemen
 • ruimtelijk inzicht
 • planningsvaardigheden
 • concentratievermogen
 • werktempo
 • motorische vaardigheden
 • problemen in de schoolvaardigheden
 • temperament

Verslag (neuro)psychologisch onderzoek

De uitkomst wordt altijd met de ouders besproken en -afhankelijk van de leeftijd -ook met het kind. In het psychologisch verslag staat een weergave van het eerste intake gesprek, de uitslag van de testen die gedaan zijn, een samenvatting en conclusie en eventueel een behandeladvies. De inhoud van het verslag heeft een beperkte geldigheidsduur. Over het algemeen blijven de uitspraken geldig tot een à twee jaar na dato. Uitslagen moeten in het licht gezien worden van gedachten, gevoelens van bepaalde momenten, gebeurtenissen en ontwikkelingsfases in het leven van het kind. De samenvatting en conclusie van het verslag gaan naar de ouder(s) en de verwijzer.

Behandeling

Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek kunnen de ouders het advies krijgen om hun kind door de medische kinder- en jeugdpsycholoog te laten behandelen. Met behulp van inzichtgevende gesprekken, cognitieve gedragstherapie of EMDR wordt het  kind of de ouders handvatten geboden hoe met bepaalde problemen om te gaan. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een heel effectief middel om kinderen en ouders te helpen hun problemen te boven te komen. Deze therapie is gebaseerd op de gedachte dat gevoelens en handelingen worden beïnvloed door wat we denken (Vgct.nl). EMDR is een manier waarop traumatische ervaringen kunnen worden verwerkt. Prikangst, het meegemaakt hebben van ingrijpende medische handelingen zijn voorbeelden waarbij EMDR kan worden toegepast (Emdr.nl, Emdrkindenjeugd.nl)

Daarnaast wordt nog een groepseducatie OP KOERS geboden waarbij kinderen en adolescenten met een chronische ziekte leren omgaan met de problemen die dat met zich mee kan brengen.

Medewerkers van de polikliniek kinder- en jeugdpsychologie

De kinder- en jeugdpsychologen zijn:

 • Mw. drs. Truus de Gaaij-Mengelers, GZ psycholoog en Orthopedagoog-Generalist NVO
 • Mw. drs. Kristie Nijssen-de Schipper, GZ- psycholoog.

De psychologisch medewerkers zijn:

 • Mw. Marijke Roelse, psychologisch medewerker
 • Mw. José Smits-Govaert, psychologisch medewerker

Daarnaast is er een stagiaire van de Master opleiding medische kinder- en jeugdpsychologie van de Universiteit van Tilburg, op de poli kinder- en jeugdpsychologie werkzaam.

Meer informatie

Kinderreumatologie

Philomine van Pelt studeerde geneeskunde in Rotterdam. Ze heeft de reumatologieopleiding in Amsterdam gevolgd, aan het VUMC, het Slotervaartziekenhuis en het Jan van Breemen Instituut (tegenwoordig Reade genoemd). Van 2002 tot 2008 werkte ze (parttime) als reumatoloog in Almere. Daarnaast heeft ze zich gespecialiseerd in de kinderreumatologie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht, van 2003 t/m 2009. In deze tijd heeft ze ook het wetenschappelijk onderzoek opgezet naar de ontwikkelingsaspecten van kinderen en jongeren met jeugdreuma. Binnenkort hoopt ze op dit onderwerp te promoveren. Vanaf 2009 is ze werkzaam als kinderreumatoloog en als reumatoloog in het Erasmus MC Rotterdam. Naast de kinderreumatologie is ze gespecialiseerd in de echografie. Samen met de kinderartsen Van Adrz wil ze hoogwaardige zorg bieden voor kinderen en jongeren met reumatische aandoeningen. Screening en zorg wordt in een combinatiespreekuur met de kinderarts aangeboden op locatie in Goes. Als er gespecialiseerde kinderreumatologische zorg nodig is gebeurd dit in het Erasmus MC, op de jongerenpoli.

SOLK-spreekuur

Adrz heeft samen met behandelcentrum DOK018 de polikliniek Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) voor kinderen en jongeren opgezet. Deze polikliniek houdt maandelijks spreekuur.

Soms zijn kinderen en jongeren moe en lusteloos, hebben ze chronische klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn of gewrichts- en spierpijnklachten en is het concentratievermogen minimaal. Maar er is geen medische verklaring voor. Het kan dan zijn dat er sprake is van SOLK. Dit zijn klachten die medisch niet verklaarbaar zijn, maar wel te verklaren zijn door andere factoren. Onder het motto ‘Ik ben gezond, maar mankeer van alles’ heeft Adrz in samenwerking met DOK018 al verschillende voorlichtingsavonden gehouden op middelbare scholen. Nu is er in Adrz een speciaal SOLK-spreekuur, omdat gebleken is dat de behoefte hieraan groot is. Voor ouders een uitkomst en voor kinderen en jongeren een start om grip te krijgen op SOLK.

Aandacht voor SOLK bij kinderen en jongeren is hard nodig. Tijdens het poliklinische SOLK-spreekuur komen aan bod: de medische achtergrond, de behandeling en de aanpak. Een groot voordeel van dit spreekuur is de samenwerking tussen kinderartsen en behandelcentrum DOK018. De kinderarts is aanwezig om medische klachten uit te sluiten. Bij het spreekuur zijn naast een (kinder)fysiotherapeut van behandelcentrum DOK018 ook de orthopedagogen van Adrz betrokken. Het SOLK-spreekuur wordt eenmaal per maand gehouden in Goes of Vlissingen. Voor het SOLK-spreekuur is een verwijzing nodig van de huisarts of GGD-arts.

Zindelijkheidspolikliniek

De multidisciplinaire polikliniek voor kinderen met problemen met ontlasten (poepen) en plassen. Dit is niet een plek en dag, maar een multidisciplinaire organisatievorm. Hierdoor wordt het beste gegarandeerd dat u bij iedere kinderarts waarnaar uw kind wordt verwezen de optimale zorg kunt verwachten.

Er zijn veel kinderen die problemen hebben met het zindelijk worden of te lang onzindelijk blijven voor urine of ontlasting. Problemen kunnen zijn, verstopping (obstipatie), poepongelukjes, plasongelukjes overdag, bedplassen of te vaak overdag plassen. Problemen met plassen en ontlasten kunnen grote invloed hebben op het dagelijks leven en welzijn van het kind en zijn gezin.

Om die reden is er binnen de kindergeneeskunde van Adrz extra aandacht voor deze kinderen. Na verwijzing van de huisarts komen kinderen met zindelijkheidsproblemen terecht op de algemene Kinder- en Jeugdpolikliniek bij een van de kinderartsen. Die onderzoekt of er lichamelijke problemen zijn. De kinderarts geeft ook de eerste adviezen en schrijft als het nodig is medicijnen voor om van de problemen af te komen. Als het probleem complex of hardnekkig is, kan de kinderarts beslissen om het kind door te verwijzen naar één of meerdere medewerkers van het gespecialiseerde multidisciplinaire team van de zindelijkheidspolikliniek van Adrz (alleen kinderartsen kunnen kinderen hiernaar verwijzen).

 

 

Het team van de zindelijkheidspolikliniek  werkt, afhankelijk van de hulpvraag, op een multidisciplinaire manier. De betrokken disciplines bij deze poli zijn:

 1. De kinderarts waar de patiënt naar is verwezen,
 2. Een gespecialiseerde kinderverpleegkundige/ (kinder-urotherapeut)
 3. Orthopedagoog,
 4. Pedagogisch medewerker en
 5. Kinderbekkenfysiotherapeut

Om de 3 maanden wordt een multidisciplinair overleg (MDO) gehouden Er wordt dan goed gekeken naar de hulpvraag,  de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Afhankelijk daarvan wordt gekeken welke educatie, training, en soms welke medicatie er nodig is om het probleem aan te pakken. Er wordt gestreefd naar een poliklinische behandeling. De kinder-urotherapeut organiseert voor daarvoor in aanmerking komende kinderen soms een “Plasklas” waar tijdens een dagdeel op de afdeling dagbehandeling onderzoek (urodynamisch onderzoek zoals flowmeting en blaas Echografie) en instructie en training wordt gegeven. In incidentele gevallen wordt multidisciplinaire behandeling voor enkele dagen op de kinderafdeling gegeven.

De medewerkers van de zindelijkheidspolikliniek van Adrz zijn:

Er is intensieve samenwerking met Marian Bloks (Kortgene, Middelburg) en Myrthe van Bendegem (Zierikzee), Emma Hermans en Digna Pageé (Middelburg). Kinderbekkenbodemfysiotherapeuten.

Voor contact

Kinderpoli Goes, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Tel: 0113 234 214. E-mailen kan naar kindergeneeskunde@adrz.nl.

Meer informatie en documenten